Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2018

Konsernin puolivuosikatsaus tammikuu - kesäkuu 2018

  • Liikevaihto oli 52 647 T€ (49 539 T€)
  • Liiketulos oli 1374 T€ ( 389 T€)
  • Tulos oli 894 T€ (131 T€)
  • Tulos per osake 0,060 €
  • Oma pääoma per osake 0,56 €

Toimitusjohtajan kommentit
Ahola Transport -konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 alkupuoliskolla 6,3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Myyntikate parani runsaat 11 prosenttia. Liiketulos parani merkittävästi 1 374 000 euroon viime vuoden vastaavan jakson 389 000 eurosta.

Konsernin kaikkien segmenttien kannattavuus parani vuoden alkupuoliskolla verrattuna viime vuoteen.  Toiminnan tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävä työ on alkanut tuottaa tulosta ja tukee osaltaan vuoden alkupuoliskon positiivista kehitystä.

Markkinoiden kehitys on edelleen vakaata, ja odotamme hyvän kehityksen jatkuvan vuoden jälkipuoliskolla.

Jakson alussa ostettiin Adminotech Oy:n koko osakekanta. Tällä strategisella investoinnilla konserni pyrkii vahvistamaan kiihtyvän digitalisaatiokehityksen edellyttämää osaamista.

Keväällä Ahola Transport -konserni solmi strategisen yhteistyösopimuksen maailmanlaajuisen kuorma-autokonserni Scanian kanssa. Yhteistyöhön sisältyy uutta teknologiaa, jonka käyttöönotto muuttaa koko kuorma-autoliikennettä.

Kesän aikana ostettiin AT Install Oy:n osake-enemmistö. Yritys on erikoistunut projektinhallintaan ja projektien koordinointiin sekä rakennus- ja teollisuusprojektien asennustöihin. Ahola-konserni pyrkii tämän yrityskaupan avulla jatkamaan palveluketjuaan erikois- ja projektikuljetuksissa sekä tarjoamaan tämän segmentin asiakkaille laajempia kokonaisratkaisuja.

Odotukset vuodelle 2018

Ahola Transport -konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan verrattuna vuoteen 2017. Liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi vuodesta 2017 johtuen operatiivisen toiminnan tehostamisesta.


Lisätietoja:
Oyj Ahola Transport Abp
Toimitusjohtaja Hans Ahola, p. 044 4494 000
Talousjohtaja Stefan Kaptens, p. 044 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41


Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 30.6.2018 olivat 5 360T€ ( 2 486 T€). Konsernin korolliset velat olivat 4 871 T€ (6 825 T€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 260 T€ (591 T€), joista 160 T€ oli aineellisiin ja 100 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 472 T€ (519 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 128 T€, liikearvon poistot 128 T€ ja aineellisten hyödykkeiden poistot 216 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 30.6.2018 olivat 8 311 T€ (6 781 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 6 943 T€ (5 413 T€). 

Osakepääoma 30.6.2018 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

30.6.2018 konsernin palveluksessa oli 219 henkilöä.

Omistajarakenne

Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.

Sisäpiirin omistukset

Johdon omistukset 31.3.2018          
        Osakelaji A Osakelaji B
Hans Ahola   Toimitusjohtaja - -
Martti Vähäkangas   Hallituksen Puheenjohtaja 6952 16300
Jukka Karhula   Hallituksen Jäsen - -
Mikael Österholm   Hallituksen Jäsen - -
Lars Ahola   Hallituksen Jäsen - -
Ida Saavalainen   Hallituksen Jäsen - 13700
Nils Ahola   Fleet.Trading, konsernijohto    
Ole Nyblom   Hankintapäälikkö. konsernijohto - 5000
Jonas Ahola   Tj, Special, konsernijohto - 36000
Mika Sorvisto   Kehityspäälikkö, konsernijohto - -
Åke Nyblom   Director, Kuljetus, konsernijohto - -
Stefan Kaptens   Talouspäälikkö, konsernijohto - 7000

                     

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola omistavat kaikki Oy Ahola Group Ab:n osakeet per 30.6.2018.
Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee vuoden 2018 aikana taloustietoa seuraavasti:

Osavuosiraportti                                       Q3 2018                              15 marraskuuta 2018Tuloslaskelma                        
Konserni                          
(€)                            
                             
                             
            1.1.2018   1.1.2017   1.4.2018   1.4.2017   1.1.2017
             - 30.6.2018    - 30.6.2017    - 30.6.2018    - 30.6.2017    - 31.12.2017
                             
                             
Liikevaihto         52 647   49 539   26 034   25 987   98 424
                             
Liiketoiminnan muut tuotot       1 086   313   648   179   1 904
                             
Materiaalit ja palvelut       -42 138   -40 101   -20 644   -20 633   -79 705
Henkilöstökulut         -5 179   -4 702   -2 543   -2 413   -9 736
Poistot ja arvonalentumiset       -472   -519   -224   -264   -1 071
Liiketoiminnan muut kulut       -4 570   -4 141   -2 270   -2 022   -8 155
                             
Liiketulos         1 374   389   1 001   834   1 661
                             
Rahoitustuotot ja -kulut       -215   -165   -122   -102   -335
                             
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   1 159   224   879   732   1 326
                             
Verot           -250   -93   -180   -62   -317
                             
Vähemmistöosuudet         -15       -15        
                             
Tilikauden tulos         894   131   684   670   1 009Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.6.2018   30.6.2017   31.12.2017
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         513   590   477
Muut aineettomat hyödykkeet     543   555   573
Aineelliset hyödykkeet     1 716   2 549   2 320
Sijoitukset       148   76   5
Pysyvät vastaavat yhteensä     2 920   3 770   3 375
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         405   742   278
Vaihto-omaisuus yhteensä     405   742   278
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       15 126   16 536   14 478
Lainasaamiset       0   0   11
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 742   2 757   2 437
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   17 868   19 293   16 926
                   
Kassa ja Pankki                
Pankkisaamiset       5 360   2 486   3 970
Kassa ja Pankki yhteensä     5 360   2 486   3 970
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   23 633   22 521   21 174
                   
Vastaavat yhteensä     26 553   26 291   24 549Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.6.2018   30.6.2017   31.12.2017
                   
Vastattavat                
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vararahasto       5   5   5
Ylikurssirahasto       0   0   0
Vapaan oman pääoman rahasto   6 657   6 893   6 893
Edellisten tilikausien voitto     -608   -1 611   -1 606
Tilikauden tulos       894   131   1 009
Oma pääoma yhteensä     8 311   6 781   7 664
                   
Vähemmistöosuudet     46        
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     4 821   6 358   5 094
Muut velat       251   279   245
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 072   6 637   5 339
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     120   467   243
Ostovelka         9 254   9 185   7 527
Muut velat ja siirtovelat     3 750   3 221   3 776
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 13 124   12 873   11 546
                   
Vieras pääoma yhteensä     18 196   19 510   16 885
                   
Vastattavat yhteensä     26 553   26 291   24 549Rahoituslaskelma              
Konserni                
(€)                  
                   
          1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
Rahoituslaskelma        - 30.6.2018    - 30.6.2017    - 31.12.2017
                   
Liiketoiminnan rahavirta:              
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   1 159   224   1 327
  Oikaisut                
  Suunnitelmien mukaiset poistot   472   519   1 071
  Muut oikaisut       0   0   0
  Rahoitustuotot ja -kulut     215   165   335
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia 1 846   908   2 733
                   
  Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -809   -4 257   -1 890
  Muutokset vaihto-omaisuudessa   -127   -626   -162
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 1 585   2 153   1 021
  Käyttöpääoman muutokset     649   -2 730   -1 031
                   
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 495   -1 822   1 702
                   
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -258   -183   -404
  Saadut korot liiketoiminnasta     43   18   69
  Saadut osingot       0   0   0
  Verot         -250   -93   -318
Liiketoiminnan rahavirta (A)     2 030   -2 080   1 049
                   
Investointien rahavirta:              
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -260   -591   -971
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 552   65   217
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   -199   -65   6
Investointien rahavirta(B)     93   -591   -748
                   
Rahoituksen rahavirta:              
  Maksullinen osakeanti     0   0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -154   -394   -618
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   -344   1 609   345
  Saadut ja suoritetut konserniavustukset   0   0   0
  Maksetut osingot ja voitonjako   -235   -235   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     -733   980   -508
                   
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   1 390   -1 691   -207
                   
Kassavarat tilikauden alussa     3 970   4 177   4 177
Kassavarat tilikauden lopussa     5 360   2 486   3 970
Kassavarojen muutokset     1 390   -1 691   -207

Avainluvut        
Konserni        
    1.1.2018 1.1.2017 1.1.2017
     - 30.6.2018  - 30.6.2017  - 31.12.2017
Kannattavuus        
Liikevaihdon muutos   6,27 % 2,21 % 3,23 %
Liiketulos %   2,61 % 0,79 % 1,69 %
Kauden tulos %   1,70 % 0,26 % 1,03 %
         
Pääoman rakenne        
Oma pääoma (T€)   8 311 6 781 7 664
Taseen loppusumma (T€)   26 553 26 291 24 549
Korolliset velat (T€)   4 871 6 825 5 337
Omavaraisuusaste   31,30 % 25,79 % 31,22 %
Velkaantumisaste   58,61 % 100,65 % 69,64 %
Käteisvarat (T€)   5 360 2 486 3 970
         
Sijoitukset        
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 260 591 917
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin   33 65 0
         
Henkilökunta        
Henkilökunnan keskiarvo   219 207 211
         
Osakkeet        
Osakkeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Tulos per osake   0,060 0,009 0,068
Oma pääoma per osake   0,560 0,457 0,517


Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                             Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                             Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                        Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                       Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                                 Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                     Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                      Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                       Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                          Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osakkeiden lukumäärä                                Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                          Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                              Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä

Attachments: