Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport första halvåret 2018

Koncernens första halvår 2018
                                                                            

  • Omsättning var 52 647 T€ (49 539 T€)
  • Rörelseresultat uppgick till 1 374 T€ (389 T€)
  • Resultatet blev 894 T€ (131 T€)
  • Resultat per aktie 0,060€
  • Eget kapital per aktie 0,56 €

Verkställande direktörens kommentarer
Ahola Transport-koncernens omsättning steg under första halvåret 2018 med 6,3 % jämfört med samma period året innan. Försäljningsbidraget förbättrades med drygt 11 %. Rörelseresultatet förbättrades klart och uppgick till 1 374 000 euro från att under samma period ifjol ha varit 389 000 euro.

Lönsamheten förbättrades inom koncernens alla segment under första halvåret i jämförelse med året innan.  Arbetet som gjorts för att effektivera verksamheten och förbättra kundservicen har börjat ge resultat och stöder den positiva utvecklingen under årets första del.

Marknadsutvecklingen är fortsättningsvis stabil och vi förväntar oss att den goda utvecklingen fortsätter under andra delen av året.

Vid inledningen av perioden förvärvades hela aktiestocken i Adminotech Oy. Genom denna strategiska investering vill koncernen säkerställa kompetensen inom den allt snabbare digitaliseringen.

Under våren ingick Ahola Transport-koncernen ett strategiskt samarbetsavtal med den globala lastbilskoncernen Scania. Samarbetet omfattar införande av ny teknologi som kommer att förändra lastbilskörningen.

Under sommaren förvärvades majoriteten i AT Install Oy. Företaget är specialiserat på projektstyrning och koordinering samt montering inom bygg- och industriprojekt. Ahola koncernen vill genom detta förvärv förlänga servicekedjan inom segmentet special- och projekttransporter och erbjuda mera omfattande helhetslösningar åt kunderna i detta segment.

Förväntningar för året 2018

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms öka i jämförelse med nivån år 2017. Rörelseresultatet förväntas under år 2018 bli betydligt bättre än under år 2017 tack vare effektiveringar inom den operativa verksamheten.


Mera information:
Oyj Ahola Transport Abp

VD Hans Ahola, tel. +358 (0)44 4494 000
Ekonomichef Stefan Kaptens, tel. +358 (0) 44 4494 024

Certified Advisor:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0)50 675 40
Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0)50 675 41


Likviditet och finansiering
Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 30.6.2018 till 5 360 t€ (2 486 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 4 871 t€ (6 825 t€).

Investeringar
Koncernens investeringar till balansräkningen under kvartalet uppgår till 260 t€ (591 t€), av investeringarna avser 160 t€ investeringar i materiella tillgångar och 100 t€ investeringar i immateriella tillgångar.  

Avskrivningar
Koncernens avskrivningar uppgår till 472 t€ (519 t€). Avskrivningar på immateriella tillgångar är 128 t€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 128 t€. Avskrivningar på materiella tillgångar är 216 T€.

Eget kapital och aktier
Per 30.6.2018 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 8 311 t€ (6 781 t€). Aktiekapitalet är 1 363 t€ (1 363 t€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 6 943 t€ (5 413t€). 

Aktiekapitalet är per 30.6.2018 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda
Per den 30.6.2018 hade koncernen 219 anställda.

Ägarstruktur
Ahola Group innehar 89,76 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

Insynspersoners innehav

 

Ledningens innehav 30.6.2018
     
Namn   Befattning    A-aktier B-aktier
Hans Ahola   Verkst.direktör, koncernchef - -
Martti Vähäkangas   Styrelseordförande   6952 16300
Jukka Karhula   Styrelsemedlem   - -
Mikael Österholm   Styrelsemedlem   - -
Lars Ahola   Styrelsemedlem   - -
Ida Saavalainen   Styrelsemedlem   - 13700
Nils Ahola   Fleet Trading, koncernledning    
Ole Nyblom   Inköpsdir.koncernledning - 5000
Jonas Ahola   Vd, Special, koncernledning - 36000
Mika Sorvisto   Utvecklingsdir, koncernledning - -
Åke Nyblom   Dir.Transport, koncernledning   - -
Stefan Kaptens   Ekonomidir,koncernledning - 7000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab per 30.6.2018.


Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen
Oyj Ahola Transport Abp ger under 2018 ut ekonomisk information enligt följande:

Kvartalsrapport                   Q3 2018                              15 novemberResultaträkning                        
Koncernen                          
(T€)                            
                             
                             
            1.1.2018   1.1.2017   1.4.2018   1.4.2017   1.1.2017
             - 30.6.2018    - 30.6.2017    - 30.6.2018    - 30.6.2017    - 31.12.2017
                             
                             
Omsättning         52 647   49 539   26 034   25 987   98 424
                             
Övriga rörelseintäkter         1 086   313   648   179   1 904
                             
Material och tjänster         -42 138   -40 101   -20 644   -20 633   -79 705
Personalkostnader         -5 179   -4 702   -2 543   -2 413   -9 736
Avskrivningar och nedskrivningar       -472   -519   -224   -264   -1 071
Övriga rörelsekostnader       -4 570   -4 141   -2 270   -2 022   -8 155
                             
Rörelseresultat         1 374   389   1 001   834   1 661
                             
Finansiella intäkter och kostnader     -215   -165   -122   -102   -335
                             
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 1 159   224   879   732   1 326
                             
Direkta skatter         -250   -93   -180   -62   -317
                             
Minoritetsandelar         -15       -15        
                             
Räkenskapsperiodens resultat     894   131   684   670   1 009Balansräkning              
Koncernen                
(T€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.6.2018   30.6.2017   31.12.2017
                   
Aktiva                  
                   
Bestående aktiva                
Goodwill         513   590   477
Övriga immateriella tillgångar     543   555   573
Materiella tillgångar       1 716   2 549   2 320
Placeringar       148   76   5
Bestående aktiva totalt     2 920   3 770   3 375
                   
Rörliga aktiva                
Omsättningstillgångar              
Varor för vidareförsäljning     405   742   278
Omsättningstillgångar totalt     405   742   278
                   
Kortfristiga fordringar                
Kundfordringar       15 126   16 536   14 478
Lånefodringar       0   0   11
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader 2 742   2 757   2 437
Kortfristiga fodringar totalt     17 868   19 293   16 926
                   
Kassa och Bank                
Banktillgodohavanden     5 360   2 486   3 970
Kassa och Bank totalt     5 360   2 486   3 970
                   
Rörliga aktiva totalt     23 633   22 521   21 174
                   
Aktiva totalt       26 553   26 291   24 549Balansräkning              
Koncernen                
(€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.6.2018   30.6.2017   31.12.2017
                   
Passiva                  
                   
Eget kapital                
Aktiekapital       1 363   1 363   1 363
Reservfond       5   5   5
Fond för fritt inbetalt eget kapital     6 657   6 893   6 893
Vinst från tidigare räkenskapsperioder -608   -1 611   -1 606
Räkenskapsperiodens resultat     894   131   1 009
Eget kapital totalt       8 311   6 781   7 664
                   
Minoritetsandelar       46        
                   
Främmande kapital              
Långfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     4 821   6 358   5 094
Skulder övriga       251   279   245
Långfristiga skulder totalt     5 072   6 637   5 339
                   
Kortfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     120   467   243
Leverantörsskulder       9 254   9 185   7 527
Övriga skulder och upplupna kostnader 3 750   3 221   3 776
Kortfristigt främmande kapital totalt 13 124   12 873   11 546
                   
Främmande kapital totalt     18 196   19 510   16 885
                   
Passiva totalt       26 553   26 291   24 549Finansieringsanalys            
Koncernen                
(T€)                  
                   
          1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
Finansieringsanalys      - 30.6.2018    - 30.6.2017    - 31.12.2017
                   
Verksamhetens kassaflöde:              
  Vinst (förlust) före extraordinära poster   1 159   224   1 327
  Korrigeringar                
  Planenliga avskrivningar     472   519   1 071
  Övriga korrigeringar              
  Finansiella intäkter och kostnader   215   165   335
  Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 1 846   908   2 733
                   
  Förändringar i rörelsekapitalet              
  Förändringar i kortfristiga fodringar   -809   -4 257   -1 890
  Förändringar i omsättningstillgångar   -127   -626   -162
  Förändringar i räntefria kortfristiga skulder 1 585   2 153   1 021
  Förändringar i rörelsekapitalet   649   -2 730   -1 031
                   
  Kassaflöde före finansieringsposter och skatter 2 495   -1 822   1 702
                   
  Räntor och andra finansiella kostnader   -258   -183   -404
  Erhållna räntor från verksamheten   43   18   69
  Erhållna dividender       0   0   0
  Skatter         -250   -93   -318
Kassaflöde från verksamheten (A)   2 030   -2 080   1 049
                   
Investeringarnas kassaflöde:              
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -260   -591   -971
  Försäljningsintäkter från materiella och immateriella tillgångar 552   65   217
  Förvärvade och överlåtna aktier och placeringar -199   -65   6
Investeringarnas kassaflöde (B)   93   -591   -748
                   
Finansieringens kassaflöde:              
  Förändring av kortfristiga lån     -154   -394   -618
  Förändring av långfristiga lån     -344   1 609   345
  Utbetalda dividender och vinstutdelning   -235   -235   -235
Finansieringens kassaflöde (C)   -733   980   -508
                   
Förändringar i kassaflöden (A+B+C)   1 390   -1 691   -207
                   
Kassamedel i räkenskapsperiodens början   3 970   4 177   4 177
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut   5 360   2 486   3 970
Förändringar i kassamedel     1 390   -1 691   -207

Nyckeltal        
Koncernen        
    1.1.2018 1.1.2017 1.1.2017
     - 30.6.2018  - 30.6.2017  - 31.12.2017
Lönsamhet        
Förändring i omsättning   6,27 % 2,21 % 3,23 %
Rörelseresultat %   2,61 % 0,79 % 1,69 %
Periodens Resultat %   1,70 % 0,26 % 1,03 %
         
Kapitalstruktur        
Eget kapital (T€)   8 311 6 781 7 664
Balansomslutning (T€)   26 553 26 291 24 549
Räntebärande skulder (T€) 4 871 6 825 5 337
Soliditet   31,30 % 25,79 % 31,22 %
Skuldsättningsgrad   58,61 % 100,65 % 69,64 %
Likvida medel (T€)   5 360 2 486 3 970
         
Investeringar        
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar (T€) 260 591 917
Investeringar i aktier och andelar (T€) 33 65 0
         
Personal        
Anställda i medeltal   219 207 211
         
Aktier        
Antal utestående aktier A-aktier 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-aktier 254 630 254 630 254 630
  Totalt 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Resultat per aktie €   0,060 0,009 0,068
Eget kapital per aktie €   0,560 0,457 0,517


Definition av Nyckeltalen                                                          
                                                                                      
Lönsamhet                                                                   
Förändring i omsättning (%)                     Förändringen i omsättningen i % jämfört med året innan
Rörelseresultat (%)                                  Rörelseresultatet som procent av omsättningen          
Årets resultat (%)                                     Årets resultat som procent av omsättningen                

Kapitalstruktur                                                                                  
Eget kapital (T€)                                       Eget kapital vid periodens utgång                                 
Balansomslutning (T€)                             Balansomslutning vid periodens utgång                       
Räntebärande skulder (T€)                      Räntebärande skulder vid periodens utgång
Soliditet                                                     Andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Skuldsättningsgrad                                   Räntebärande kapital i förhållande till eget kapital       
Likvida medel (T€)                                   Banktillgodohavanden vid periodens slut                     
                                                                                      
Aktier                                                                            
Antal utestående aktier                            Antal utestående aktier vid periodens utgång               
Resultat per aktie                                     Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier
Eget kapital per aktie                               Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier                         

Attachments: