FINANSIELLT SAMMANDRAG    
Andra kvartalet

  • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 15% till 30 888 (26 806) kSEK.
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 2 277 (-678) kSEK
  • Resultat efter skatt 730 (-3 530) kSEK
  • Resultat per aktie 0,06 (-0,34) SEK,  (innan utspädning 0,07 SEK)

Ackumulerat året
  • Nettoomsättning för första halvåret ökade med 13% till 56 143 (49 803) kSEK.
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 2 152 (-248) kSEK
  • Resultat efter skatt -932 (-4 533) kSEK
  • Resultat per aktie -0,07 (-0,42) SEK, (innan utspädning -0,08)

           

VIKTIGA HÄNDELSER       
            
Canon Medical Systems Europe och Arcoma sluter återförsäljaravtal
Canon Medical Systems Europe (CMSE) och Arcoma slöt i april ett återförsäljaravtal där CMSE kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande produkter under varumärkena Aceso och Aceso+. Avtalet ger Arcoma betydligt starkare marknadsnärvaro på bolagets viktigaste marknad och möjlighet att delta i affärer där andra modaliteter som datortomograf och MR också ingår i kontrakten. Avtalet förväntas ha en betydande positiv effekt på Arcomas försäljning med start under andra halvåret 2018 och med full effekt ca 12 månader därefter.     

Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige
Mediel AB och Arcoma AB har tecknat avtal om att Mediel övertar distributionen av Arcomas produkter i Sverige från och med den 25 juni 2018. Arcoma renodlar sin affärsmodell och återgår till att jobba med en partner för distribution även i Sverige. 

Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging
Arcoma har fått en ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging. Leveranser kommer att ske under kommande 12 månader. Virtual Imaging ägs av Canon och säljer Arcomas röntgensystem både via distributörer och direkt till slutkund i USA och Kanada.

           

VD KOMMENTAR      

Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat för andra kvartalet 2018
Våra sälj- och marknadsaktiviteter fortsätter att visa goda resultat. I andra kvartalet växer vi 15% i jämförelse med föregående år.  Vi förbättrar också vårt rörelseresultat väsentligt vilket är mycket glädjande.

Europa, som är vår största region har en fortsatt stabil omsättning.  I juni fick vi en ramorder från USA på 38 MSEK, varav 4 MSEK faller in som försäljning under andra kvartalet. Omsättningen i Asien är svag i perioden och backar med 33% jämfört med föregående år. Dock är orderingången under andra kvartalet bra.  Eftermarknadsförsäljningen är fortsatt på en bra nivå; detta tack vare Arcomas stora installerade bas.

Bruttomarginalen ökar med 8%-enheter i kvartalet och 1% under första halvåret. Förbättringen kommer från en fördelaktigare marknad och produktmix bl.a. med en stark reservdelsförsäljning. Vi har ökat vår produktionskapacitet med bibehållen resursmängd och kostnader.    

När vi summerar första halvåret ökar omsättningen för kärnverksamheten med 20% justerat för avyttrad verksamhet och specialprodukter.  Det positiva resultatet i andra kvartalet lyfter halvårsresultatet där EBITDA och resultat är 2,4 MSEK respektive 3,6 MSEK bättre än första halvåret 2017.

Framtida möjligheter genom stärkta affärsrelationer
Vi har ett gott samarbete med våra traditionella partners i norra Europa som står för den största delen av omsättningen under andra kvartalet. Tillväxttrenden de senaste två åren i Europa är ett erkännande från kunderna att vi har bra lösningar och en konkurrenskraftig affärsmodell. Vi renodlar vår affärsmodell ytterligare och återgår till att jobba med en partner för distribution även i Sverige. Vi är mycket nöjda med att Mediel nu är vår återförsäljare igen.

I april slöt vi ett viktigt återförsäljaravtal med Canon Medical Systems Europe. Att Canon, ett av de globalt ledande bolagen inom medicinsk bilddiagnostik, valt våra produkter i sin satsning på det digitala röntgensegmentet i Europa är vi både glada och stolta över. Genom Canon får vi en utökad geografisk närvaro i centrala och södra Europa och en helt ny kanal till de större sjukhusprojekt där det ställs krav på kompletterande produkter som Arcoma tidigare inte haft tillgång till.  Denna affär är under uppstart och kommer att bidra väsentligt först under 2019.

Vi har stor tilltro till att Nordamerika kommer att växa framöver. Även där är Canon vår partner via sitt bolag Virtual Imaging.  Den ramorder på 38 MSEK som vi fått visar att de tror starkt på en fortsatt tillväxt och är också ett erkännande av att de ser Arcomas högkvalitativa produkter som konkurrenskraftiga.

Under andra kvartalet var orderingången från Asien god så även i denna region ser vi att våra partners satsar på och utvecklar samarbetet med Arcoma.

Fokus på lönsam tillväxt
Vi gläds åt en ökad försäljning samtidigt som vi fokuserar på att effektivisera processer och att utveckla organisationen för att öka marginaler och resultat. Att utveckla verksamheten och alla medarbetare ökar inte bara lönsamheten kortsiktigt, det bygger också ett starkt Arcoma för framtiden.

Efter en fantastisk sommar är jag med personal stärkta och motiverade att jobba hårt för att fortsätta den positiva utveckling som vi sett första halvåret 2018.

Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist@arcoma.se 0470 - 70 69 81 alt. 070 - 689 05 90 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08.30

Om Arcoma

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 400 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bank.