Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, LV–3402

 

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks

Liepājā, 2018.gada 07.septembrī

 

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

 

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

 

3.        Revidenta ziņojuma par 2017.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

 

4.        Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.

 

5.        Sabiedrības 2017.gada peļņas sadale

Lēmuma projekts:

Sabiedrības zaudējumus 2017.gadā segt no nākamo gadu peļņas.

 

6.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2018.gadam

Lēmuma projekts:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2018.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2018.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

 

 

 

         Ainārs Tropiņš
         Jurists
         AS „Tosmares kuģubūvētava”
         Mob. tālr. 29406461