Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja

 

kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Liepājā, 2018.gada 07.septembrī

 

Ievērojot to, ka laikā no paziņojuma par AS „Tosmares kuģubūvētava” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu un sapulces norises dienu ir notikuši būtiski notikumi un attiecīgi 2018.gada 09.augustā ir pasludināts AS „Tosmares kuģubūvētava” maksātnespējas process, Sabiedrības administrators Ivars Meļķis lūdza izslēgt un neizskatīt sapulcē jautājumu par revidenta apstiprināšanu 2018.gadam, jo vēl nav pieņemts lēmums par Sabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu vai turpināšanu. Gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par Sabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanu, tiks sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kur tiks lemts par revidenta apstiprināšanu 2018.gadam.

 

  1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem izskatīšana;

Lēmums:

  • Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem;
  • Pieņemt zināšanai Sabiedrības administratora ziņojumu par 2018.gada darbību.

 

  1. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

 

  1. Revidenta ziņojuma par 2017.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

 

  1. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana;

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.

 

  1. Sabiedrības 2017.gada peļņas sadale;

Lēmums:

Sabiedrības zaudējumus 2017.gadā segt no nākamo gadu peļņas.

 

         Administrators
         Ivars Meļķis