Gent, 14 september 2018 – 17.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, een ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde halfjaarcijfers 2018 aan.

Hoogtepunten eerste halfjaar 2018

  • Organische omzetgroei van 2,75%
  • Operationele winst beïnvloed door productmix en uitbouw van de organisatie
  • Gestage uitbreiding van personeel en machinepark

Vooruitzichten

  • Voorziene hogere omzet en nettowinst in 2018
 H1 2017
In € 000
H1 2018
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Per aandeel
In €
Omzet21.20021.782+582+2,75% 
Totale bedrijfsopbrengsten21.91422.348+434+1,98% 
Operationele winst voor afschrijvingen2.5092.046-463-18,45%0,19
Afschrijvingen1.2761.296+20+1,57% 
Operationele winst1.233750-483-39,17%0,07
Financieel resultaat-240-185+55-22,92% 
Winst voor belastingen993565-428-43,10% 
Netto winst635328-307-48,35% 
Netto winst (deel van de groep)617326-291-47,16%0,03

Hoogtepunten eerste halfjaar 2018

Organische omzetgroei van 2,75%

Frankrijk

De geotechnische divisie, goed voor meer dan 80% van de gerealiseerde omzet, kende een moeilijke start in 2018. Tal van externe factoren (een langdurige winterperiode, het wegvallen van opdrachten m.b.t. Grand Paris en sociale onrust in Frankrijk, waardoor klanten opdrachten uitstelden) maakten een efficiënte planning uitermate uitdagend. Dit resulteerde in een toename van niet factureerbare uren. Het orderboek was en blijft evenwel goed gevuld. De afdeling milieu kende een dubbelcijferige groei.

België

In België werd organisch een groei van 3% opgetekend, getrokken door sterke groei bij Geosonda (geotechnisch en milieukundig veldwerk), Translab (asbest luchtmetingen) en de internationale activiteiten (afwerking project Uganda). De bodemafdeling van ABO NV kende een terugval door interne verschuivingen op het kantoor Brussel en Namèche. De divisies archeologie en milieu werden verder uitgebreid en realiseerden een bijhorende omzetgroei.

Nederland

De Nederlandse bouwmarkt kent een blijvend sterk macro-economisch momentum. Alle divisies (zowel consultancy als veldwerk) konden een stevige omzetgroei optekenen. Organisch werd een groei van meer dan 15% gerealiseerd. De groep investeerde in de eerste jaarhelft meer dan 0,6 miljoen euro in hoogtechnologische boor- en sondeerapparatuur.

In totaal gaat de groepsomzet er organisch met 2,75% op vooruit.

 H1 2017
In € 000
H1 2018
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Frankrijk9.3819.119-262-2,79%
België7.8388.064+226+2,88%
Nederland3.9814.599+618+15,52%
Totale omzet21.20021.782+582+2,75%

Operationele winst beïnvloed door productmix en uitbouw

De omzetdaling bij traditionele sterkhouders van de groep (ERG Géotechnique en ABO NV) vertaalt zich in lagere bijdrages van deze entiteiten op diverse resultaatsniveaus. Tegelijk heeft de groep ingezet op het aantrekken van bijkomende profielen met de nodige ervaring, om aldus de weg tot verdere groei open te houden. De personeelskosten nemen toe met 0,4 mio euro. Daarnaast bevatten de cijfers van het eerste semester 2017 een niet-recurrente bijdrage van 350k€ (als gevolg van de terugname van provisies voor geschillen). Dit nuanceert alvast de daling van de operationele winst voor afschrijvingen van 2.509k€ naar 2.046k€ (0,19 euro per aandeel). De wijziging van productmix en de extra kosten tot uitbouw van de groep, zijn vervolgens ook zichtbaar op het niveau van de operationele winst (daalt van 1.233k€ naar 750k€). Een beter financieel resultaat in combinatie met een lager niveau van belastbare winst, zorgt voor een beperktere nominale daling van de nettowinst. De nettowinst (deel van de groep) daalt van 617k€ naar 326k€.

Gestage uitbreiding van personeel en machinepark

De groep investeerde via aankoop en leasing 1,5 mio euro in machines. De financiële nettoschuld neemt hierdoor toe van 7,9 mio euro eind 2017 naar 9,4 mio euro midden 2018. Het totaal eigen vermogen van de groep bedraagt 14 miljoen euro, op een balanstotaal van 40 miljoen euro. Het aantal personeelsleden (in FTE) groeit netto aan van 351 naar 357.

De volledige set van cijfers (geconsolideerde resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht van het eigen vermogen) is opgenomen als bijlage van dit bericht.

Vooruitzichten

Voorziene hogere omzet en nettowinst in 2018

Ondanks een zwakkere eerste jaarhelft, bevestigt ABO-Group haar ambities op middellange termijn voor een dubbelcijferige omzetgroei, enerzijds organisch, anderzijds acquisitief. Organisch wordt ingezet op uitbreiding van het productaanbod (o.a. richting infrastructuur, stabiliteit, stedenbouw, …), het machinepark (sonische boortechniek) en het opzoeken van nieuwe groeimarkten (Scandinavië). Daarnaast wordt blijvend uitgekeken om via acquisitie de marktpositie van de groep in de thuislanden België, Nederland en Frankrijk verder te versterken. De groep screent op continue basis de markt, op zoek naar bedrijven die passen binnen het strategisch kader.

Het orderboek is voor ABO-GROUP in elk van haar markten goed gevuld. Dit laat, mits goede uitvoering, een betere tweede jaarhelft verwachten. De groep richt zich voor 2018 op het behalen van een jaar-op-jaar hogere omzet, alsook een hogere nettowinst.

In Frankrijk vordert de bouw van het nieuwe multifunctionele en groene kantoor in Marseille (Vitrolles, nabij luchthaven en TGV). De oplevering is voorzien begin 2019. De groep blijft daarnaast volop investeren in zijn veldwerkafdelingen. In de tweede jaarhelft vervoegen een aantal nieuwe state-of-the-art machines het aanbod, wat extra bestellingen zou moeten opleveren. Ook de opstart van de laboactiviteiten in België is eerstdaags voorzien.

De groep bekijkt de commerciële structurering van zijn internationale afdeling. De groep heeft daarbij de intentie grensoverschrijdend te werken, aldus hierbij de beste competenties ter beschikking te kunnen stellen aan de klant, in functie van een toevertrouwde, complexe opdracht. ABO België opent per 1 oktober een nieuw kantoor in West-Vlaanderen. De groep beschouwt lokale aanwezigheid als een versterkende factor voor de relatie met de klant. Na de balansdatum van 30/06, besliste ABO NV om de participatie in Esher BVBA van de hand te doen. Dit zal gebeuren zonder noemenswaardige invloed op omzet en/of resultaat. Anderzijds heeft de groep per 1 juli een bijkomend belang van 9,3% verworven in Sialtech BV.

Financiële kalender

29/03/2019: Jaarcijfers 2018
29/05/2019: Algemene vergadering


Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, en Johan Reybroeck, CFO, verklaren dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2018, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-Group

ABO-Group is een Euronext Brussel beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in enerzijds consultancy & engineering, anderzijds testing & monitoring, specifiek gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Group tracht haar klanten een duurzame oplossing te bezorgen, en dit zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk) als internationaal.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan u terecht op de website van ABO-Group (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                           Johan Reybroeck                             
CEO ABO-Group Environment NV                                     CFO ABO-Group Environment NV                                     
investors@abo-group.eu
T +32 9 242 88 88 
Maaltecenter Blok G, Derbystraat 255,
B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage