Ar šo AS „Tosmares kuģubūvētava”, turpmāk – Sabiedrība, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis paziņo, ka ievērojot to, ka Sabiedrības pašreizējā saimnieciskā darbība un tās finansiālais stāvoklis neatbilst tādas komercsabiedrības kritērijiem, kuras akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga AS, turpmāk – Birža, un atbilstoši Biržas attiecīgajiem noteikumiem tā ir tiesīga pieņemt lēmumu par emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem, ja emitents vai tā emitētie finanšu instrumenti neatbilst Biržas noteikumos noteiktajām prasībām, 2018.gada 11.oktobrī Biržas valde pieņēma lēmumu izslēgt AS “Tosmares kuģubūvētava” akcijas (ISIN LV0000101095, Biržas kods TKB1R) no Baltijas Otrā saraksta par pēdējo dienu, kad akcijas iekļautas regulētā tirgū, nosakot 2018.gada 17.oktobri.

 

 

         Maksātnespējas administrators
         Ivars Meļķis