Fortsatt stark utveckling i samtliga regioner

1 juli-30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 37% till 84,3 MSEK (61,3).
 • Organisk tillväxt uppgick till 33% (-11)
 • Rörelseresultatet ökade till 21,0 MSEK (10,2).
 • Rörelsemarginalen ökade till 24,9% (16,7).
 • Resultatet före skatt ökade till 20,7 MSEK (9,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,70 SEK (0,32).
 • Kassaflödet före utdelning ökade till 22,2 MSEK (5,6).

1 januari-30 september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 9% till 253,8 MSEK (233,2).
 • Organiskt tillväxt uppgick 6% (19,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,8 MSEK (69,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29,9% (29,7).
 • Resultatet före skatt uppgick till 76,1 MSEK (68,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,48 SEK (2,20).
 • Kassaflödet före utdelning uppgick till 45,9 MSEK (32,4).

VD-kommentar

Tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2018 var ytterligare ett bra kvartal för CellaVision med en försäljning om 84,3 MSEK (61,3). Jämfört med samma period 2017 ökade omsättningen organiskt med 33 procent och med tillväxt i alla våra regioner. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 21,0 MSEK (10,2), motsvarande en rörelsemarginal om 24,9 procent (16,7). Lönsamhetsutvecklingen är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta försäljningsmodell där geografisk expansion med god kostnadskontroll är möjlig. Kvartalets kassaflöde stärktes till 22,2 MSEK (5,6). Ökningen är framförallt ett resultat av den högre faktureringsvolymen.

Marknadsutveckling

Americas hade ett starkt kvartal där försäljningen växte med 28 procent till 40,1 MSEK (31,3). Antalet installationer hos slutkunder fortsätter att öka och marknadspenetrationen utvecklas i stabil takt.

EMEA utvecklades väl i det tredje kvartalet där försäljning växte med 73 procent till 26,0 MSEK (15,0). Utvecklingen förklaras delvis av svaga jämförelsetal, men är framför allt resultatet av CellaVisions konsekventa satsning på marknadsexpansion i regionen. Under de senaste 18 månaderna har nya organisationer för lokal marknadssupport etablerats i Mellanöstern, Frankrike, Europas tysktalande länder och Storbritannien/Irland. Dessa organisationer är nu fullt operativa och bidrar på ett positivt sätt till utvecklingen i regionen.

Även APAC hade en god utveckling under årets tredje kvartal med en försäljning som växte med 22 procent till 18,2 MSEK (15,0). Marknadsaktiviteterna var fortsatt höga på nyckelmarknaderna Japan och Kina. I kvartalet fick CellaVisions digitala morfologi också ett viktigt genombrott på den australiska marknaden efter att ha vunnit en offentlig upphandling i New South Wales regionen. Upphandlingen innebär att ett sextiotal laboratorier kommer att installera CellaVisions lösning under de kommande åren att jämföra med endast ett fåtal instrument på hela den australiska marknaden historiskt.

Geografisk expansion

Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under 2018 har vi etablerat egna organisationer för lokal marknadssupport i Mexiko och Indien samt etablerat lokal närvaro i Chengduområdet i Kina. Under kommande månader kommer vi att etablera ytterligare organisationer för Sydostasien och de södra delarna av Europa. CellaVision har för närvarande 14 lokala organisationer som sammantaget erbjuder marknadssupport i över 25 länder.

Distributionsexpansion

Under kvartalet tecknade CellaVision ett tilläggsavtal omfattande EMEA för små- och medelstora laboratorier med Sysmex. Med detta avtal på plats har vi nu distributionsavtal med de mest relevanta distributionspartnerna för att nå små och medelstora laboratorier globalt.

Innovation

Utvecklingen av vår nya teknologiplattform, CellaVision® DC-1, för mindre och medelstora laboratorier inom såväl human- som veterinärmarknaden, går enligt plan. DC-1 genomgår för närvarande externa kliniska studier vid fem europeiska laboratorier som en central del i den kommande CE-registreringen. DC-1 fick stor uppmärksamhet när den för första gången visades externt på AACC-kongressen i Chicago under sommaren i år.

Geografisk expansion och innovation är nyckelstrategier för CellaVisions framtida tillväxt. Vi fortsätter att addera nya geografiska marknader med egen lokal organisation för marknadssupport, samtidigt som innovation och produktutveckling har stort fokus. Vår organisation stärks kontinuerligt och vi lägger stor kraft på att rekrytera ytterligare spetskompetens för att säkra vår framtida innovationskraft och våra tillväxtmöjligheter.

I dagarna släpptes boken CellaVision Story, som är skriven av CellaVisions allra första kund, Per Simonsson, på Malmö Allmänna Sjukhus år 2001. En läsvärd berättelse som jag varmt kan rekommendera.

Zlatko Rihter,

VD och koncernchef

 

Nyckeltal          
(MSEK) Jul-Sep 2018 Jul-Sep 2017 Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2017 Jan-Dec 2017
Nettoomsättning 84,3 61,3 253,8 233,2 309,3
Bruttoresultat 62,2 43,2 188,9 167,8 223,2
EBITDA 22,5 12,4 81,1 75,5 99,3
Rörelseresultat 21,0 10,2 75,8 69,2 90,9
Rörelsemarginal, % 24,9 16,7 29,9 29,7 29,4
Resultat före skatt 20,7 9,9 76,1 68,6 90,3
Periodens kassaflöde 22,2 5,6 10,1 -3,4 22,4
Soliditet, % 78,7 82,7 78,7 82,7 80,1

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Mexiko och Indien. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se