QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 25.10.2018 KLO 9.15

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta           

Heinä-syyskuu 2018

 • Liikevaihto oli 2 222 tuhatta euroa (2017: 1 966) ja kasvoi 13 %. 
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 58 % (60).
 • Liiketulos 109 tuhatta euroa (-34).
 • Liiketulos 4,9 % liikevaihdosta (-1,7).
 • Tulos ennen veroja 113 tuhatta euroa (-41).
 • Vuosineljänneksen tulos 91 tuhatta euroa (-32).
 • Tulos/osake 0,008 euroa (-0,003).

Tammi-syyskuu 2018

 • Liikevaihto oli 7 376 tuhatta euroa (2017: 6 977) ja kasvoi 6 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 56 % (55).
 • Liiketulos 391 tuhatta euroa (354).
 • Liiketulos 5,3 % liikevaihdosta (5,1).
 • Tulos ennen veroja 207 tuhatta euroa (323).
 • Kauden tulos 131 tuhatta euroa (246).
 • Tulos/osake 0,011 euroa (0,021).
 • Näkymät tilikaudelle 2018 ovat ennallaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria. 

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2018

Näkymät ovat ennallaan. QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Vuoden jälkipuoliskolla liikevaihdon kasvu kiihtyy alkuvuonna saavutetusta tasosta.

Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5 prosenttia liikevaihdosta (2017: 0,4 % liikevaihdosta).


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos,
%
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Liikevaihto2 2221 966137 3766 97769 084
Käyttökate348201741 1091 0189946
 % liikevaihdosta15,710,2 15,014,6 10,4
Liiketulos109-344183913541132
 % liikevaihdosta4,9-1,7 5,35,1 0,4
Tulos ennen veroja 113-41374207323-36-6
Katsauskauden tulos91-32381131246-47-152
 % liikevaihdosta4,1-1,6 1,83,5 -1,7
        
Tulos/osake, euroa0,008-0,0033810,0110,021-47-0,013
Oma pääoma/osake, euroa 0,2270,263-140,2270,263-140,231
        
Liiketoiminnan rahavirta-563-426-321 1761 223-4984
Rahavarat kauden lopussa534719-26534719-26318
Korollinen nettovelka -534-719-26-534-719-26-318
Nettovelkaantumisaste, % -18,9-22,0-14-18,9-22,0-14-11,0
Omavaraisuusaste, % 59,369,8-1559,369,8-1549,5
Oman pääoman tuotto, %12,1-3,94086,19,9-38-4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %14,2-4,144518,714,7271,4

                                                                                                                                                          

RAPORTOINTI                                                                   

Tämän osavuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 –standardin mukaisesti. Tilikauden 2017 IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut, vertailukelpoiset konserniluvut on julkistettu pörssitiedotteella 25.4.2018.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi. Konsultoinnin tuloutukseen uusilla laskentaperiaatteilla ei ole vaikutusta, mutta ohjelmistomyynnin tuloutus muuttuu. Pilvipalvelujen osuutta ohjelmistomyynnistä yhtiö ei ole aiemmin erikseen raportoinut.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan se osuus ohjelmistolisensseistä, jossa käyttöoikeus on myyty asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus uusiutuu kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei sitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. 


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liiketoimintamme on kehittymässä hyvään suuntaan ja liikevaihdon kasvu kiihtyi 13 %:iin päättyneellä vuosineljänneksellä. Tekemämme tuotekehitysinvestoinnit ovat merkittävästi lisänneet ohjelmistojemme kilpailukykyä, ja uusien ohjelmistoversioiden vastaanotto markkinoilla on ollut erittäin myönteinen.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi tammi – syyskuussa 15 % ohjelmistomyynnin vetämänä. Erityisesti kasvoivat prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin myynti eurooppalaisille asiakkaille sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistomyynti Lähi-itään.

Katsauskauden aikana toimitimme prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistoja muun muassa Fennovoimalle, Piraeus Bankille Kreikkaan, yli 100 000 henkilöä työllistävälle globaalille huipputeknologiayritykselle, eurooppalaiselle julkisomisteiselle metsäalan yritykselle, yli 30 maassa toimivalle finanssialan yritykselle sekä globaalin terveydenhuoltovälineitä valmistavan yrityksen Euroopan yksikölle. Suorituskykyohjelmistomme uusia asiakkaita olivat muun muassa monet suuret organisaatiot Lähi-idässä.

Tavoittelemme kansainvälisen ohjelmistomyynnin kasvun lisäksi myös konsultointiliiketoimintamme kasvattamista Suomessa. Toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynti kehittyi päättyneellä vuosineljänneksellä myönteisesti, ja tämän liiketoiminnan näkymät ovat hyvät.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

Heinä-syyskuu 2018

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 222 tuhatta euroa (1 966) ja kasvoi 13 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 58 % (60).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 20 %. Kasvu johtui prosessianalyysiohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin hyvästä myynnin kehityksestä.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 4 % edellisvuodesta. Pilvipalvelujen liikevaihto ylsi 63 %:n kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Alan yleisen kehityksen mukaisesti asiakkaat valitsevat yhä useammin ohjelmistot käyttöönsä pilvipalveluna. Asiakkaistamme tämä koskee erityisesti prosessianalyysiohjelmistomme QPR ProcessAnalyzerin asiakkaita.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 12 %, mikä johtui pääosin toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynnin kasvusta suomalaisille asiakkaille. Myös suorituskykyjohtamisohjelmisto QPR Metricsin uudet toimitukset Lähi-idän asiakkaille vaikuttivat myönteisesti konsultointipalvelujen liikevaihtoon.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 9 % ja liikevaihto Suomessa 16 %. Liikevaihdosta kertyi 59 % (58) Suomesta, 18 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 23 % (16) muualta maailmasta.

Tammi-syyskuu 2018

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 7 376 tuhatta euroa (6 977) ja kasvoi 6 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 56 % (55). Kansainvälinen ohjelmistomyynti ja toiminnankehityskonsultointi Suomessa kehittyivät myönteisesti.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 15 % ohjelmistomyynnin kasvun vetämänä. QPR ProcessAnalyzerin toimitukset eurooppalaisille asiakkaille sekä QPR Metricsin toimitukset Lähi-idän asiakkaille lisääntyivät. Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 57 % (60) Suomesta, 24 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 19 % (14) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos,
%
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Ohjelmistolisenssit533443202 0591 93762 326
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut768798-42 2502 488-103 260
Pilvipalvelut3382076396860859819
Konsultointi583519122 0981 94382 680
Yhteensä2 2221 966137 3766 97769 084

                                                                                                                                                      

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos,
%
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
        
Suomi1 3141 135164 2114 21405 459
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki389512-241 7731 75312 288
Muu maailma519319631 3921 009381 337
Yhteensä2 2221 966137 3766 97769 084

                                                                                                                                                           

TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2018

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi kustannuksia nopeammin ja liiketulos nousi 109 tuhanteen euroon (-34). Kasvaneet kustannukset ovat lähinnä markkinointi-, myynti- ja toimituskuluja.

Konsernin kiinteät kulut olivat heinä-syyskuussa 1 895 tuhatta euroa (1 765), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 69,7 % (73,9) eli 1 321 tuhatta euroa (1 304).

Tulos ennen veroja oli 113 tuhatta euroa (-41) ja katsauskauden tulos oli 91 tuhatta euroa (-32). Osakekohtainen tulos oli 0,008 euroa (-0,003) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2018

Konsernin liiketulos oli tammi-syyskuussa 391 tuhatta euroa (354) eli 5,3 % liikevaihdosta (5,1). Strategian mukaisia panostuksia kasvuliiketoimintoihin jatkettiin, minkä johdosta henkilöstö-, myynti ja markkinointikulut nousivat.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 114 tuhatta euroa (5 728), ja kasvoivat 7 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,2 % (72,9) eli 4 475 tuhatta euroa (4 176). Tulos ennen veroja oli 207 tuhatta euroa (323) ja katsauskauden tulos oli 131 tuhatta euroa (246) Osakekohtainen tulos oli 0,011 euroa (0,021) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden tammi-syyskuu liiketoiminnan rahavirta oli 1 176 tuhatta euroa (1 223). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 534 tuhatta euroa (719). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kansainvälisen ohjelmistoliiketoiminnan osuuden kasvu QPR:n liiketoiminnasta. Kansainvälisen liiketoiminnan maksuajat ovat tyypillisesti kotimaan vastaavia aikoja pidemmät.

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 184 tuhatta euroa (31) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 190 tuhatta euroa (36). Poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuvat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta. Ruplan ja euron väliset kurssierot ovat syntyneet tytäryhtiön käyttöpääomasta ruplan heikennyttyä merkittävästi vuosina 2009 – 2018. Tähän liittyvät kurssierot ovat aiempina vuosina raportoitu konsernin laajassa tuloksessa, ja nyt yhtiön lopetushetkellä rahoituskuluina tuloslaskelmassa.  Näillä kurssitappioilla ei siten ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.

Investoinnit tammi - syyskuussa olivat 601 tuhatta euroa (713), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -19 % (-22). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 59 % (70). 


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer.

Katsauskaudella tammi - syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 438 tuhatta euroa (1 729) eli 20 % liikevaihdosta (25). Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 565 tuhatta euroa (639). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tammi - syyskuussa tuotekehityspoistoja kirjattiin 571 tuhatta euroa (498).


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 82 henkilöä (78). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 80 (76).

Henkilöstön keski-ikä oli 40,1 (39,4) vuotta. Naisia oli 21 % (24) ja miehiä 79 % (76) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 18 % (15), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 43 % (42), tuotekehityksessä 30 % (31) ja hallinnossa 8 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. 


STRATEGIA
 

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20% vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa. Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessien analysointi ja mittaaminen (process mining), ja tavoitteenamme on saada merkittävä markkinaosuus tästä voimakkaasti kasvavasta markkinasta.  

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

                     

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-9/20181-9/2017Muutos, %1-12/2017
     
Vaihdetut osakkeet, kpl841 7561 272 665-341 552 104
Vaihto, euroa1 391 4701 981 481-302 463 215
% osakkeista7,010,6 12,9
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,651,5661,59
     
Osake ja markkina-arvo30.9.201830.9.2017Muutos, %31.12.2017
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1691 249-61 246
Päätöskurssi, euroa1,751,88-71,71
Osakekannan markkina-arvo, euroa20 978 74522 537 166-720 499 230
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 12.4.2018 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (360). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.4.2018. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Juha Häkämies, Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela ja Taina Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. 

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.4.2018 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei ole.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 16 % (10) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 54 % oli euromääräisiä (63). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (QPR Software vuosikertomus 2017). 


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola
Puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2018
7-9/
 2017
Muutos,
%
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos,
%
1-12/
 2017
        
Liikevaihto2 2221 966137 3766 97769 084
Liiketoiminnan muut tuotot-6-100-1013-17418
        
Materiaalit ja palvelut218241-10861908-51 154
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
1 3211 30414 4754 17675 682
Liiketoiminnan muut kulut3362264892188841 320
Käyttökate348201741 1091 0189946
        
Poistot23923527176648913
Liiketulos109-344183913541132
        
Rahoitustuotot ja -kulut4-7157-184-31-487-38
Tulos ennen veroja113-41374207323-36-6
        
Tuloverot-229-347-76-760-146
Katsauskauden tulos91-32381131246-47-152
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,008-0,0033810,0110,021-47-0,013
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos91-32381131246-47-152
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
       
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
0-289179-101 933-7
Laajan tuloslaskelman tulos91-3436331023731-159

                                                                                                               

KONSERNITASE  

     
Tuhatta euroa30.9.201830.9.2017Muutos, %31.12.2017
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 8702 020-71 952
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet120177-32153
 Muut pitkäaikaiset varat62156-60127
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 5642 866-112 745
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 3522 35603 744
 Rahavarat534719-26318
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 8863 075-64 061
     
Varat yhteensä5 4505 941-86 807
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-61-243-75-240
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat1 9402 567-242 169
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 8263 271-142 875
     
 Saadut ennakot6811 253-46997
 Siirtovelat1 6121 160392 314
 Osto- ja muut korottomat velat33125629620
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 6242 670-23 932
     
Velat yhteensä2 6242 670-23 932
     
Oma pääoma ja velat yhteensä5 4505 941-86 807

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

        
Tuhatta euroa7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos,
%
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos,
%
1-12/
 2017
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos91-32381131246-47-152
 Oikaisut kauden tulokseen251228101 156761521 091
 Käyttöpääoman muutokset-889-602-48-76374-120200
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-8-74-22-33-35-37
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
-11-172713-4210
 Maksetut verot-7-13-43-21-138-85-128
Liiketoiminnan rahavirta -563-426-321 1761 223-4984
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-148-194-24-601-710-15-872
Investointien rahavirta -148-194-24-601-710-15-872
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Maksetut osingot0- -360-3600-360
Rahoituksen rahavirta0- -360-3600-360
        
Rahavarojen muutos-710-619-1521515440-247
Rahavarat kauden alussa 1 2381 336-7318565-44565
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus63103102490
Rahavarat kauden lopussa 534719-26534719-26318

                                                                                                                                                           

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.20161 35921-233-43952 5383 252
Oma pääoma IFRS muutokset     142142
Oma pääoma 1.1.20171 35921-233-43952 6813 394
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  -10  246237
Oma pääoma 30.9.20171 35921-243-43952 5673 271
Kauden laaja tulos  2  -398-396
Oma pääoma 31.12.20171 35921-240-43952 1692 875
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  179  131310
Oma pääoma 30.9.20181 35921-61-43951 9402 826

                                                                                                                                                           

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2018 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardin käyttöönoton johdosta liikevaihdon tuloutus, liikevoiton kertyminen ja tunnuslukulaskenta ovat muuttuneet tämän tiedotteen Raportointi-osiossa kuvatulla tavalla. Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.9 3188 5218 521
 Lisäykset566643797
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.1 8211 7461 746
 Lisäykset357075
    


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa30.9.201830.9.201731.12.2017Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3861 3891 3880
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät166280278-40
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät016188-100
Yhteensä166441365-55
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 5521 8301 754-11

                                                                                         

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

        
Tuhatta euroa7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
10-12/
2017
7-9/
2017
4-6/
2017
1-3/
2017
        
Liikevaihto2 2222 2722 8822 1071 9662 1982 813
Liiketoiminnan muut tuotot0-5-55670
        
Materiaalit ja palvelut218255388246241297370
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 3211 6031 5511 5061 3041 4731 399
Liiketoiminnan muut kulut336288297432226311351
Käyttökate348120640-72201123694
        
Poistot239238240250235223206
Liiketulos109-118400-322-34-99488
        
Rahoitustuotot ja  -kulut41-189-7-7-14-11
Tulos ennen veroja113-117211-329-41-113477
        
Tuloverot-2232-86-70927-112
Katsauskauden tulos91-85124-398-32-86365

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-9/2018 tai 30.9.20181-9/2017 tai 30.9.20171-12/2017 tai 31.12.2017
    
Liikevaihto7 3766 9779 084
Liikevaihdon muutos, %5,7  
Käyttökate1 1091 018946
 % liikevaihdosta15,014,610,4
Liiketulos39135432
 % liikevaihdosta5,35,10,4
Tulos ennen veroja207323-6
 % liikevaihdosta2,84,6-0,1
Katsauskauden tulos131246-152
 % liikevaihdosta1,83,5-1,7
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %6,19,9-4,8
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %18,714,71,4
Rahavarat534719318
Korollinen nettovelka-534-719-318
Oma pääoma2 8263 2712 875
Nettovelkaantumisaste, %-18,9-22,0-11,0
Omavaraisuusaste, %59,369,849,5
Taseen loppusumma5 4505 9416 807
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin601713872
% liikevaihdosta8,210,29,6
Tuotekehitysmenot1 4381 7292 274
% liikevaihdosta19,524,825,0
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana807676
Henkilöstö kauden alussa766363
Henkilöstö kauden lopussa827876
    
Tulos/osake, euroa0,0110,021-0,013
Oma pääoma/osake, euroa0,2270,2630,231