Auriant Mining AB (publ.) återupptog planerad gruvdrift vid Tardan i juli. Under det tredje kvartalet 2018 utvann Bolaget 65 000 ton malm med en genomsnittlig halt på 2,79 g / t och denna malm staplades på lackningsanläggningen. Den totala guldproduktionen från lackningsanläggningen för 9 månader 2018 var 208,3 kg (6 632 oz), jämfört med 538,9 kg (17 326 oz) under samma period föregående år (-61%). Den främste orsaken till denna produktionsnedgång var att inga gruv- eller krossningsverksamheter genomfördes under de första 6 månaderna 2018 för att spara malmen för den mer effektiva CIL-anläggningen när den börjar fungera i 2019. Bolagets produktionsförväntningar vid Tardan för helåret 2018 är 380 kg (12 217 oz), vilket är något över den tidigare meddelade prognosen på 350 kg (11 252 oz).

Tardan CIL-projektet fullföljer planer. CIL-projektet, som nyligen meddelats, överensstämmer med Rysslands miljöskyddsnormer och har godkänts av statens ekologiska expertis. Bolaget strävar efter att starta produktion på CIL-anläggningen under Q3 2019 och producera 1 ton (32 150 oz) guld under året.

I maj 2018 återupptogs alluvial produktion vid Solcocon. Denna produktion lägger ut med 100% och genererar för Bolaget en nettomarginal av försäljningen på 29%. Bolaget engagerat två entreprenörer som arbetar på två guldsand medan en entreprenör var involverad i 2017. Under rapporteringsperioden producerade Bolaget 62,7 kg (2 015 oz) alluvialguld jämfört med 41,2 kg (1 324 oz) i föregående period. Produktionen vid Solcocon avbröts av kraftigt regn i juli, vilket har lett till omfattande översvämningar i Zabaikalsky-regionen. Trots tillväxten i produktionen under Q3 2018 jämfört med det andra kvartalet 2018 (46,6 kg vs 16,1 kg) och fortsatt gruvdrift i oktober då vädret var gynnsamt, kommer alluvialproduktionsprognosen på 150 kg (4 822 oz) inte att uppnås. Produktionsprognosen förväntas nå 75 kg (2 411 oz).

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 29 oktober 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga