Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017, den 18 april 2018 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljoner kr, 26 miljoner kronor respektive 35,2 miljoner kronor. Totalt cirka 26,9 miljoner kronor av dessa konvertibellån har under oktober 2018 på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i oktober 2018 ökat med 6 177 083 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 617 708,30 kronor.

Per den 31 oktober 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 196 408 337 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 19 640 833,70 kronor.

För mer information:
Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande
Tel: +46 18 50 54 40
E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 klockan 23.45 CET.

Bilaga