Bilia AB (publ) (”Bilia”) offentliggjorde den 4 oktober 2018 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 800 miljoner kronor inom ett rambelopp om
1 500 miljoner kronor (”Obligationen”). Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 140 punkter med slutligt förfall i oktober 2023.

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har inlämnats till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Med anledning av noteringen har Bilia upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Bilias webbplats (www.bilia.com) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Göteborg den 9 november 2018

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Kristina Franzén,
Bilia AB, tel: 010-497 70 00.

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018, kl 15:00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster och är en av Europas största bilkedjor med en verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia omsatte
27,5 mdkr år 2017 och hade 4 708 anställda.

Bilaga