Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)

Seisuga 30. september 2018 oli vara brutoväärtus 248,6 miljonit eurot – pisut kõrgem kui eelmise kvartali lõpus (seisuga 30. juuni 2018: 248,5 miljonit eurot). 2018. aasta III kvartalis viis Kontsern lõpule LNK Centre ostu. Kuna omandatud kinnisvarainvesteering ei ole laenuga koormatud, ei mõjutanud tehing vara brutoväärtust.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)

2018. aasta III kvartalis Fondi vara puhasväärtus ei muutunud ning jäi tasemele 109,3 miljonit eurot. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi III kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,0 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum

Fond teenis 2018. aasta III kvartalis 3,8 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta III kvartal: 2,6 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2017. aasta III kvartal: 1,7 miljonit eurot). Puhta renditulu ja puhaskasumi kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone).

Rahaline väljamakse (dividend)

Fond deklareeris osakuomanikele III kvartali 2018 tulemustest rahalise väljamakse summas 2,058 miljonit eurot, mis on 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 1,979 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta). III kvartalis 2018 kasvas Fondi Genereeritud Neto Rahavoog (GNR) 2,070 miljoni euroni, mis teeb 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 2,267 miljonit eurot või 0,029 eurot osaku kohta).

Tabel 1: Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodesIII kv 2018III kv 2017Muutus (%)
    
Puhas renditulu3 8402 63845,6%
Ärikasum3 0952 16742,8%
Finantstulud ja -kulud-774-346123,7%
Maksueelne kasum2 3211 82127,5%
Perioodi puhaskasum2 1951 67531,0%
    
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv79 064 293*60 006 85631,8%
Kasum osaku kohta (eurodes)0,030,03-%


Tuhandetes eurodes30.09.201831.12.2017Muutus (%)
    
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud243 497189 31728,6%
Vara brutoväärtus248 586215 78515,2%
    
Intressikandvad laenukohustised129 89698 08732,4%
Kohustised kokku139 241108 80928,0%
    
Vara puhasväärtus109 345106 9762,2%
Ringluses olevate osakute arv78 878 692*77 440 6381,9%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)1,38621,38140,35%
Laenu tagatuse suhtarv 53,3%51,8% 
Keskmine sisemine intressimäär2,3%1,7% 

* Esitatud osakute arv ei sisalda 278 402 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2018

Kinnisvara-investeeringLinnRiikRaamatupidamis-väärtus1
tuhandetes eurodes
Renditav netopindOtsene tootlus2Esmane puhas-tootlus3Täitumuse määr
III kv 2018
Duetto IVilniusLeedu16 2408 3277,7%7,1%100,0%4
Pirita ostukeskusTallinnEesti10 9505 4007,4%8,2%100,0%4
Upmalas Biroji bürookompleksRiiaLäti24 66010 6007,3%7,0%99,8%
G4S-i peahooneTallinnEesti16 9008 3637,7%7,1%100,0%
Europa ostukeskusVilniusLeedu40 40116 9006,5%6,0%93,3%
Domus Pro ostukeskusVilniusLeedu17 35011 2477,4%6,6%98,4%
Domus Pro ärikeskusVilniusLeedu7 3064 7598,2%7,2%97,9%
Domus Pro maaVilniusLeedu1 670----
CC PlazaTallinnEesti13 1908 6648,4%7,6%100,0%
Sky supermarketRiiaLäti5 3623 2638,0%7,4%99,2%
LinconaTallinnEesti16 81010 8597,6%7,2%93,8%
Vainodes IRiiaLäti21 6108 0527,0%6,9%100,0%
PostimajaTallinnEesti33 9809 1414,8%4,9%96,0%
LNK CentreRiiaLäti17 0687 4556,6%Ei ole asjakohane100,0%
Portfell kokku  243 497113 0306,9%6,6%97,8%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2018 teostatud hindamisel. LNK Centre esitatud väärtus põhineb soetusmaksumusel.
  2. Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
  3. Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes01.07.2018-30.09.201801.07.2017-30.09.2017

(korrigeeritud)*
01.01.2018-30.09.201801.01.2017-30.09.2017

(korrigeeritud)*
 
      
Renditulu4 0122 95511 5768 622 
Teenustasutulu6194251 8121 165 
Renditegevuse kulud-791-742-2 513-1 941 
Puhas renditulu3 8402 63810 875 7 846 
      
Halduskulud-748-535-2 009-1 935 
Muud äritulud ja -kulud3644877 
Kinnisvarainvesteeringute ümber-hindluse kasumid ja kahjumid--480339 
Ärikasum3 0952 1679 394 6 327 
      
Finantstulud22645 
Finantskulud-776-348-1 981-1 123 
Finantstulud ja -kulud kokku-774-346-1 975-1 078 
      
Maksueelne kasum2 3211 8217 419 5 249 
Tulumaksukulu-126-146-964-1 082 
Perioodi kasum2 1951 6756 455 4 167 
      
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum 
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum205-94-425126 
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine---57 
Intressi ülemmäära seadmise kulud---33- 
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks-37842-32 
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum168 -86-416151 
      
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 363 1 5896 039 4 318 
      
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)0,03 0,03 0,08 0,07 
           

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes30.09.201831.12.2017
   
Põhivara   
Kinnisvarainvesteeringud243 497189 317
Tuletisinstrumendid3989
Muu põhivara138146
Põhivara kokku243 674189 552
   
Käibevara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded2 0561 568
Ettemaksed246108
Raha ja raha ekvivalendid2 61024 557
Käibevara kokku4 91226 233
Varad kokku248 586215 785
   
Omakapital  
Sissemakstud kapital94 19891 848
Omaosakud-362-
Rahavoogude riskimaandamise reserv-472-56
Jaotamata kasum15 98115 184
Omakapital kokku109 345106 976
   
Pikaajalised kohustised  
Intressikandvad laenukohustised129 79096 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised5 6415 206
Tuletisinstrumendid51288
Muud pikaajalised kohustised966859
Pikaajalised kohustised kokku136 909102 650
   
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad laenukohustised1061 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad1 9354 202
Tulumaksukohustis-14
Tuletisinstrumendid-15
Muud lühiajalised kohustised291338
Lühiajalised kohustised kokku2 3326 159
Kohustised kokku139 241108 809
Omakapital ja kohustised kokku248 586215 785

Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09. novembril 2018 kell 17:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused