Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q3

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu (Katsauskausi)

  • Jakson liikevaihto oli 22 998 T€ (23 902 T€)
  • Jakson liiketulos oli 226 T€ ( 390 T€)
  • Jakson tulos oli 72 T€ ( 278 T€)
  • Tulos per osake 0,004 €
  • Oma pääoma per osake 0,566 €

9 kuukautta 2018

  • Jakson liikevaihto oli 75 644 T€ (73 441 T€)
  • Jakson liiketulos oli 1601 T€ ( 777 T€)
  • Jakson tulos oli 966 T€ (409 T€)
  • Tulos per osake 0,065 €
  • Oma pääoma per osake 0,566 €

Toimitusjohtajan kommentit:

Ahola Transport -konsernin liikevaihto laski vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 3,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Myös kannattavuus oli hiukan heikompi verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 3,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohdan tasosta ja myös kannattavuus oli merkittävästi parempi. Tammi-syyskuun liiketulos oli     1 601 000 euroa, kun viime vuoden vastaavalla jaksolla liiketulos oli 777 000 euroa.

Tavaravolyymit palautuivat tänä vuonna kesän jälkeen normaalitasolle hitaammin kuin aiempina vuosina, minkä seurauksena kolmannen vuosineljänneksen alussa volyymit jäivät odotettua alemmiksi. Tämä vaikutti merkittävästi neljänneksen tuloskehitykseen.
Kolmannen neljänneksen tulokseen vaikutti myös tilapäisen kuljetuskapasiteetin heikompi saatavuus markkinoilta. Tilapäistä kapasiteettia käytetään online-kuljetuksissa satunnaisten kuljetuspiikkien tasaamiseksi.  Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi jatkossa lisäämällä kuljetuspiikkeihin kohdistettavaa  omaa ja vuokrakapasiteettia. Näillä toimenpiteillä pystymme varmistamaan kuljetuskapasiteettimme ja tarjoamaan asiakkaille lisäkapasiteettia.
Olemme jatkaneet strategista kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa asiakaspalvelua ja kannattavuutta. Myös toiminnan digitalisointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Odotamme näiltä työkaluilta lisäarvoa asiakkaille, oman toiminnan tehostumista ja uusia palveluja.

Katsauskauden jälkeen Ahola Transport-konserni on sopinut FCG konsernin kanssa uuden liikatoiminta-alueen aloittamista Suomessa. FCG Smart Transportation Oy:n toiminta käsittävät henkilö- ja tarvikeliikenteen suunnittelu- ja ohjauspalveluja. Ahola Transport konserni omistaa uudesta yhtiöstä 25 %.
Odotukset vuodelle 2018

Ahola Transport -konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan verrattuna vuoteen 2017. Liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi vuodesta 2017.

Lisätietoja:

Oyj Ahola Transport Abp
Toimitusjohtaja Hans Ahola, p. 044 4494 000
Talousjohtaja Stefan Kaptens, p. 044 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, p. 050 675 40
Kimmo Lönnmark, p. 050 675 41


Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 30.9.2018 olivat 4 347 T€ (2 911 T€). Konsernin korolliset velat olivat 4 860 T€ (5 099 T€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 371 T€ (195 T€), joista 353 T€ oli aineellisiin ja 18 T€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Katsastuskaudella poistot olivat 261 T€ (273 T€). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 53 T€, liikearvon poistot 90 T€  ja aineellisten hyödykkeiden poistot 118 T€.

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 30.9.2018 olivat 8 389 T€ (7 055 T€). Osakepääoma oli 1 363 T€ (1 363 T€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli  7 021 T€ (5 687T€). 

Osakepääoma 30.9.2018 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

30.9.2018 konsernin palveluksessa oli 206 henkilöä.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset
                     

Johdon omistukset 30.9.2018            
        Osakelaji A   Osakelaji B
Hans Ahola   Toimitusjohtaja -   -
Martti Vähäkangas   Hallituksen Puheenjohtaja 9162   16300
Jukka Karhula   Hallituksen Jäsen -   -
Mikael Österholm   Hallituksen Jäsen -   -
Lars Ahola   Hallituksen Jäsen -   -
Ida Saavalainen   Hallituksen Jäsen -   13700
Nils Ahola   Fleet.Trading, konsernijohto      
Ole Nyblom   Hankintapäälikkö. konsernijohto -   5000
Jonas Ahola   Tj, Special, konsernijohto -   36000
Mika Sorvisto   Kehityspäälikkö, konsernijohto -   -
Åke Nyblom   Director, Kuljetus, konsernijohto -   -
Stefan Kaptens   Talouspäälikkö, konsernijohto -   7000

Ahola Group omistaa 89,76 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.
*Hans, Nils, Lars ja Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee  taloustietoa seuraavasti:

Tilinpäätös                                                2018                                    15 helmikuuta 2019

Vuosikertomus                                         2018                                    22 maaliskuuta 2019

 

Tuloslaskelma
                       
Konserni                          
(€)                            
                             
                             
            1.7.2018   1.7.2017   1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
             - 30.9.2018    - 30.9.2017    - 30.9.2018    - 30.9.2017    - 31.12.2017
                             
                             
Liikevaihto         22 998   23 902   75 644   73 441   98 424
                             
Liiketoiminnan muut tuotot       19   84   100   84    
            720   361   1 726   674   1 904
Materiaalit ja palvelut                        
Henkilöstökulut         -18 894   -19 657   -61 032   -59 759   -79 705
Poistot ja arvonalentumiset       -2 218   -2 195   -7 398   -6 897   -9 736
Liiketoiminnan muut kulut       -261   -273   -733   -792   -1 071
            -2 138   -1 832   -6 706   -5 974   -8 155
Liiketulos                          
            226   390   1 601   777   1 661
Rahoitustuotot ja -kulut                        
            -67   -67   -283   -231   -335
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja                    
            159   323   1 318   546   1 326
Verot                            
            -60   -45   -310   -137   -317
Vähemmistöosuudet                          
            -27       -42        
Tilikauden tulos                          
            72   278   966   409   1 009TASE,         30.9.2018   30.9.2017   31.12.2017
                   
Vastaavat                
                   
Pysyvät vastaavat                
Liikearvo         960   533   477
Muut aineettomat hyödykkeet     508   571   573
Aineelliset hyödykkeet     2 051   2 495   2 320
Sijoitukset       150   72   5
Pysyvät vastaavat yhteensä     3 669   3 671   3 375
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Vaihto-omaisuus                
Tavarat         214   317   278
Vaihto-omaisuus yhteensä     214   317   278
                   
Lyhytaikaiset saamiset              
Myyntisaamiset       14 894   14 148   14 478
Lainasaamiset       0   0   11
Muut saamiset ja siirtosaamiset   2 454   2 859   2 437
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   17 348   17 007   16 926
                   
Kassa ja Pankki                
Pankkisaamiset       4 347   2 911   3 970
Kassa ja Pankki yhteensä     4 347   2 911   3 970
                   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   21 909   20 235   21 174
                   
Vastaavat yhteensä     25 578   23 906   24 549Tase                  
Konserni                
(€)                  
                   
                   
                   
TASE,         30.9.2018   30.9.2017   31.12.2017
                   
Vastattavat                
                   
Oma pääoma                
Osakepääoma       1 363   1 363   1 363
Vararahasto       0   0   0
Ylikurssirahasto       5   5   5
Vapaan oman pääoman rahasto   6 658   6 893   6 893
Edellisten tilikausien voitto     -603   -1 615   -1 606
Tilikauden tulos       966   409   1 009
Oma pääoma yhteensä     8 389   7 055   7 664
                   
Vähemmistöosuudet     204        
                   
Vieras pääoma                
Pitkäaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     4 678   4 956   5 094
Muut velat       353   270   245
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 031   5 226   5 339
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma            
Velat luottolaitoksille     69   143   243
Ostovelka         7 770   8 442   7 527
Muut velat ja siirtovelat     4 115   3 040   3 776
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 954   11 625   11 546
                   
Vieras pääoma yhteensä     16 985   16 851   16 885
                   
Vastattavat yhteensä     25 578   23 906   24 549Rahoituslaskelma              
Konserni                
(€)                  
                   
          1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
Rahoituslaskelma        - 30.9.2018    - 30.9.2017    - 31.12.2017
                   
Liiketoiminnan rahavirta:              
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä   1 318   546   1 327
  Oikaisut                
  Suunnitelmien mukaiset poistot   733   792   1 071
  Rahoitustuotot ja -kulut     283   231   335
  Kassavirta ennen liikepääoman muutoksia 2 334   1 569   2 733
                   
  Käyttöpääoman muutokset              
  Lyhytaikaisten saamisten muutokset   -285   -1 973   -1 890
  Muutokset vaihto-omaisuudessa   64   -201   -162
  Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa 471   1 218   1 021
  Käyttöpääoman muutokset     250   -956   -1 031
                   
  Kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 584   613   1 702
                   
  Korot ja muut rahoitukselliset kulut   -352   -273   -404
  Saadut korot liiketoiminnasta     69   42   69
  Verot         -310   -137   -318
Liiketoiminnan rahavirta (A)     1 991   245   1 049
                   
Investointien rahavirta :              
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisin hyödykkeisiin -631   -786   -971
  Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 552   82   217
  Osakkeiden ja sijoitusten osto   -670   -61   6
Investointien rahavirta(B)     -749   -765   -748
                   
Rahoituksen rahavirta :              
  Maksullinen osakeanti     0   0   0
  Lyhytaikaisten lainojen muutokset   -215   -718   -618
  Pitkäaikaisten lainojen muutokset   -415   207   345
  Maksetut osingot ja voitonjako   -235   -235   -235
Rahoituksen rahavirta (C)     -865   -746   -508
                   
Muutokset rahavirroissa (A+B+C)   377   -1 266   -207
                   
Kassavarat tilikauden alussa     3 970   4 177   4 177
Kassavarat tilikauden lopussa     4 347   2 911   3 970
Kassavarojen muutokset     377   -1 266   -207Avainluvut        
Konserni        
    1.1.2018 1.1.2017 1.1.2017
     - 30.9.2018  - 30.9.2017  - 31.12.2017
Kannattavuus        
Liikevaihdon muutos   3,00 % 2,74 % 3,23 %
Liiketulos %   2,12 % 1,06 % 1,69 %
Kauden tulos %   1,28 % 0,56 % 1,03 %
         
Pääoman rakenne        
Oma pääoma (T€)   8 389 7 055 7 664
Taseen loppusumma (T€)   25 578 23 906 24 549
Korolliset velat (T€)   4 860 5 099 5 337
Omavaraisuusaste   32,80 % 29,51 % 31,22 %
Velkaantumisaste   57,93 % 72,27 % 69,64 %
Käteisvarat (T€)   4 347 2 911 3 970
         
Sijoitukset        
Sijoitukset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (T€) 631 786 971
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin   670 61 -6
         
Henkilökunta        
Henkilökunnan keskiarvo   206 201 211
         
Osakkeet        
Osakkeiden lukumäärä A-osakkeet 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-osakkeet 254 630 254 630 254 630
  Yhteensä 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Tulos per osake   0,065 0,027 0,068
Oma pääoma per osake   0,566 0,475 0,517


Avainlukujen määritys

Kannattavuus

Liikevaihdon muutos (%)                             Liikevaihdon muutos % edelliseen vuoteen verrattuna
Liiketulos (%)                                             Liiketuloksen % liikevaihdosta
Vuoden tulos (%)                                        Vuoden tulos % liikevaihdosta

Pääoman rakenne

Oma pääoma (T€)                                       Oma pääoma tilikauden päättyessä
Tilitase (T€)                                                 Tilitase kauden päättyessä
Korolliset velat (T€)                                     Korolliset velat kauden päättyessä
Omavaraisuusaste                                      Oman pääoman osuus suhteessa tilitaseeseen
Velkaantumisaste                                       Korollinen pääoma suhteessa omaan pääomaan
Käteisvarat (T€)                                          Pankkisaamiset kauden päättyessä

Osakkeet

Osakkeiden lukumäärä                                Lunastamattomien osakkeiden määrä kauden päättyessä
Tulos per osake                                          Jakson tulos jaettuna osakkeiden määrällä
Oma pääoma per osake                              Oma pääoma jaettuna osakkeiden määrällä

Attachments: