Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q3

Tredje kvartalet 2018 (Perioden)

  • Periodens omsättning var 22 998 T€ (23 902 T€)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 226 T€ (390 T€)
  • Periodens resultat uppgick till 72 T€ ( 278 T€)
  • Resultat per aktie 0,004 €
  • Eget kapital per aktie 0,566 €

Nio månader 2018

  • Periodens omsättning var 75 644 T€ (73 441 T€)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 1601 T€ (777 T€)
  • Periodens resultat uppgick till 966 T€ (409 T€)
  • Resultat per aktie 0,065 €
  • Eget kapital per aktie 0,566 €

Verkställande direktörens kommentar:

Ahola Transport-koncernens omsättning under tredje kvartalet 2018 var 3,8 % lägre jämfört med samma period året innan.  Även lönsamheten var något svagare jämfört med samma period året innan. Omsättningen under årets första nio månader var 3,0 % över fjolårets nivå under motsvarande period, och även lönsamheten var betydligt bättre. Rörelseresultatet för de nio första månaderna uppgick till     1 601 000 euro jämfört med 777 000 euro under samma period året innan.

Godsvolymerna efter sommaren ökade i år till normala nivåer senare än under tidigare år, vilket gjorde att volymerna under inledningen av kvartalet inte kom upp till förväntade mängder. Detta påverkade i betydande utsträckning resultatutvecklingen under kvartalet.
Kvartalet påverkades även av den tillfälliga transportkapacitetens lägre tillgång på marknaden. Tillfällig transportkapacitet används i online-konceptet för att säkerställa flöden under perioder med stora volymer.  Koncernen har vidtagit åtgärder för att säkerställa transportkapaciteten framöver genom utökning av den egna och inhyrda kapaciteten som kan användas för att hantera volymvariationer. Genom dessa åtgärder säkerställer vi transportkapaciteten och kan erbjuda kunderna utökad kapacitet.
Det strategiska utvecklingsprogrammet vars målsättning är att stärka kundfokuseringen och förbättra kundservicen och lönsamheten har fortsatt. Även digitaliseringen av verksamheten framskrider enligt planerna. Dessa verktyg skall skapa mervärde för kunderna, intern effektivitet samt nya tjänster.

Efter kvartalets utgång har Ahola Transport-koncernen ingått avtal med FCG koncernen om grundande av ett nytt verksamhetsområde i Finland. FCG Smart Transportation Oy:s verksamhet omfattar planering och styrningstjänster av persontrafik och förnödenheter. Ahola Transport koncernen äger 25 % av det ny företaget.

Förväntningar för  2018

Ahola Transport-koncernens omsättning bedöms öka i jämförelse med nivån år 2017. Rörelseresultatet förväntas under år 2018 bli betydligt bättre än under år 2017.

Mera information:

Oyj Ahola Transport Abp
VD Hans Ahola, tel. +358 (0)44 4494 000
Ekonomichef Stefan Kaptens, tel. +358 (0) 44 4494 024

Certified Advisor:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0)50 675 40
Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0)50 675 41


Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden var per 30.9.2018 till 4 347 t€ (2 911 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgick till 4 860 t€( 5 099 t€).

Investeringar

Koncernens investeringar till balansräkningen under kvartalet uppgår till 371 t€ (195 t€), av investeringarna avser 353 t€ investeringar i materiella tillgångar och 18 t€ investeringar i immateriella tillgångar.  

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar uppgår till 261 t€ (273 t€). Avskrivningar på immateriella tillgångar är 53 t€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 90 t€. Avskrivningar på materiella tillgångar är 118 T€.

Eget kapital och aktier

Per 30.9.2018 var Ahola Transport koncernens eget kapital 8 389 t€ (7 055 t€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 t€ (1 363 t€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 7 021 t€ (5 687 t€). 

Aktiekapitalet är per 30.9.2018 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda

Per den 30.9.2018 hade koncernen i medeltal 206 anställda.

Insynspersoners innehav

 

Ledningens innehav 30.9.2018
     
Namn   Befattning    A-aktier B-aktier
Hans Ahola   Verkst.direktör, koncernchef - -
Martti Vähäkangas   Styrelseordförande   9162 16300
Jukka Karhula   Styrelsemedlem   - -
Mikael Österholm   Styrelsemedlem   - -
Lars Ahola   Styrelsemedlem   - -
Ida Saavalainen   Styrelsemedlem   - 13700
Nils Ahola   Fleet Trading, koncernledning    
Ole Nyblom   Inköpsdir.koncernledning - 5000
Jonas Ahola   Vd, Special, koncernledning - 36000
Mika Sorvisto   Utvecklingsdir, koncernledning - -
Åke Nyblom   Dir.Transport, koncernledning   - -
Stefan Kaptens   Ekonomidir,koncernledning - 7000

Ahola Group innehar 89,76 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.
Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab.


Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger ut ekonomisk information enligt följande:

Bokslutskommunike                                2018              15 februari 2019

Årsredovisning                                         2018              22 mars 2019Resultaträkning                      
Koncernen                        
(T€)                          
                           
                           
          1.7.2018   1.7.2017   1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
           - 30.9.2018    - 30.9.2017    - 30.9.2018    - 30.9.2017    - 31.12.2017
                           
                           
Omsättning       22 998   23 902   75 644   73 441   98 424
                           
Tillverkning för eget bruk     19   84   100   84    
Övriga rörelseintäkter       720   361   1 726   674   1 904
                           
Material och tjänster       -18 894   -19 657   -61 032   -59 759   -79 705
Personalkostnader       -2 218   -2 195   -7 398   -6 897   -9 736
Avskrivningar och nedskrivningar     -261   -273   -733   -792   -1 071
Övriga rörelsekostnader     -2 138   -1 832   -6 706   -5 974   -8 155
                           
Rörelseresultat       226   390   1 601   777   1 661
                           
Finansiella intäkter och kostnader   -67   -67   -283   -231   -335
                           
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 159   323   1 318   546   1 326
                           
Direkta skatter       -60   -45   -310   -137   -317
                           
Minoritetsandelar       -27       -42        
                           
Räkenskapsperiodens resultat   72   278   966   409   1 009Balansräkning              
Koncernen                
(T€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.9.2018   30.9.2017   31.12.2017
                   
Aktiva                  
                   
Bestående aktiva                
Goodwill         960   533   477
Övriga immateriella tillgångar     508   571   573
Materiella tillgångar       2 051   2 495   2 320
Placeringar       150   72   5
Bestående aktiva totalt     3 669   3 671   3 375
                   
Rörliga aktiva                
Omsättningstillgångar              
Varor för vidareförsäljning     214   317   278
Omsättningstillgångar totalt     214   317   278
                   
Kortfristiga fordringar                
Kundfordringar       14 894   14 148   14 478
Lånefordringar       0   0   11
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader 2 454   2 859   2 437
Kortfristiga fodringar totalt     17 348   17 007   16 926
                   
Kassa och Bank                
Banktillgodohavanden     4 347   2 911   3 970
Kassa och Bank totalt     4 347   2 911   3 970
                   
Rörliga aktiva totalt     21 909   20 235   21 174
                   
Aktiva totalt       25 578   23 906   24 549 

Balansräkning
             
Koncernen                
(€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.9.2018   30.9.2017   31.12.2017
                   
Passiva                  
                   
Eget kapital                
Aktiekapital       1 363   1 363   1 363
Reservfond       0   0   0
Överkursfond       5   5   5
Fond för fritt inbetalt eget kapital     6 658   6 893   6 893
Vinst från tidigare räkenskapsperioder -603   -1 615   -1 606
Räkenskapsperiodens resultat     966   409   1 009
Eget kapital totalt       8 389   7 055   7 664
                   
Minoritetsandelar       204        
                   
Främmande kapital              
Långfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     4 678   4 956   5 094
Skulder övriga       353   270   245
Långfristiga skulder totalt     5 031   5 226   5 339
                   
Kortfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinsitut     69   143   243
Leverantörsskulder       7 770   8 442   7 527
Övriga skulder och upplupna kostnader 4 115   3 040   3 776
Kortfristigt främmande kapital totalt 11 954   11 625   11 546
                   
Främmande kapital totalt     16 985   16 851   16 885
                   
Passiva totalt       25 578   23 906   24 549Koncernen                
(T€)                  
                   
          1.1.2018   1.1.2017   1.1.2017
Finansieringsanalys      - 30.9.2018    - 30.9.2017    - 31.12.2017
                   
Verksamhetens kassaflöde :              
  Vinst (förlust) före extraordinära poster   1 318   546   1 327
  Korrigeringar                
  Planenliga avskrivningar     733   792   1 071
  Finansiella intäkter och kostnader   283   231   335
  Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 2 334   1 569   2 733
                   
  Förändringar i rörelsekapitalet              
  Förändringar i kortfristiga fodringar   -285   -1 973   -1 890
  Förändringar i omsättningstillgångar   64   -201   -162
  Förändringar i räntefria kortfristiga skulder 471   1 218   1 021
  Förändringar i rörelsekapitalet   250   -956   -1 031
                   
  Kassaflöde före finaseringsposter och skatter 2 584   613   1 702
                   
  Räntor och andra finansiella kostnader   -352   -273   -404
  Erhållna räntor från verksamheten   69   42   69
  Skatter         -310   -137   -318
Kassaflöde från verksamheten (A)   1 991   245   1 049
                   
Investeringarnas kassaflöde :              
  Investeringar i matriella och immatriella tillgångar -631   -786   -971
  Försäljningsintäkter från matriella och immatriella tillgångar 552   82   217
  Förärvade aktier och placeringar   -670   -61   6
Investeringarnas kassaflöde (B)   -749   -765   -748
                   
Finansieringens kassaflöde :              
  Förändring av kortfristiga lån     -215   -718   -618
  Förändring av långfristiga lån     -415   207   345
  Utbetalda dividender och vinstutdelning   -235   -235   -235
Finansieringens kassaflöde (C)   -865   -746   -508
                   
Förändringar i kassaflöden (A+B+C)   377   -1 266   -207
                   
Kassamedel i räkenskapsperiodens början   3 970   4 177   4 177
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut   4 347   2 911   3 970
Förändringar i kassamedel     377   -1 266   -207

Nyckeltal        
Koncernen        
    1.1.2018 1.1.2017 1.1.2017  
     - 30.9.2018  - 30.9.2017  - 31.12.2017  
Lönsamhet          
Förändring i omsättning   3,00 % 2,74 % 3,23 %  
Rörelseresultat %   2,12 % 1,06 % 1,69 %  
Periodens Resultat %   1,28 % 0,56 % 1,03 %  
           
Kapitalstruktur          
Eget kapital (T€)   8 389 7 055 7 664  
Balansomslutning (T€)   25 578 23 906 24 549  
Räntebärande skulder (T€) 4 860 5 099 5 337  
Soliditet   32,80 % 29,51 % 31,22 %  
Skuldsättningsgrad   57,93 % 72,27 % 69,64 %  
Likvida medel (T€)   4 347 2 911 3 970  
           
Investeringar          
Investeringar i immatriella och matriella tillgångar (T€) 631 786 971  
Investeringar och avyttringar i aktier och andelar 670 61 -6  
           
Personal          
Anställda i medeltal   206 201 211  
           
Aktier          
Antal utestående aktier A-aktier 14 571 339 14 571 339 14 571 339  
  B-aktier 254 630 254 630 254 630  
  Totalt 14 825 969 14 825 969 14 825 969  
           
Resultat per aktie €   0,065 0,027 0,068  
Eget kapital per aktie €   0,566 0,475 0,517  


Definition av Nyckeltalen                                                          
                                                                                      
Lönsamhet 
                                                                
Förändring i omsättning (%)                     Förändringen i omsättningen i % jmfört med året innan
Rörelseresultat (%)                                  Rörelseresultatet som procent av omsättningen                     
Årets resultat (%)                                     Årets resultat som procent av omsättningen                     

Kapitalstruktur
                                                                                      
Eget kapital (T€)                                       Eget kapital vid periodens utgång                                           
Balansomslutning (T€)                             Balansomslutning vid periodens utgång                                           
Räntebärande skulder (T€)                      Räntebärande skulder vid periodens utgång
Soliditet                                                     Andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Skuldsättningsgrad                                   Räntebärande kapital i förhållande till eget kapital  
Likvida medel (T€)                                   Banktillgodohavanden vid periodens slut                                     
                                                                                      
Aktier          
                                                                
Antal utestående aktier                            Antal utestående aktier vid periodens utgång          
Resultat per aktie                                     Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier
Eget kapital per aktie                               Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier

Attachments: