Auriant Mining AB (publ.) har ingått ett avtal med Golden Impala Limited om det nya revolverande kortfristiga lån på 3 MUSD för att tillhandahålla kortfristigt rörelsekapital under låg produktionssäsong och för att säkerställa kontinuerlig finansiering av CIL-projektet.

Efter mottagandet av de villkor som fastställdes med egen finansieringsleverantör, bank VTB, och offentliggjordes i mars 2018. VTBs kreditkommitté har lämnat detaljerade villkor för den nya kreditlinjen på 300 miljoner RUB (motsvarande ungefär 4,5 MUSD till dagens växelkurs). För tillhandahållande av finansiering kräver banken en detaljerad information om CIL-projektets aktuella status. Detta är bankens rutinkrav för att erhålla byggnadslån. Bolaget arbetar med att tillhandahålla banken den begärda informationen. Bolaget upphandlat en ny revolverande kortfristiga lån utan säkerhet från Golden Impala Limited för att tillhandahålla rörelsekapital under den låga produktionsperioden (under det första halvåret 2019) samt för att säkerställa kontinuerlig finansiering av CIL-projektet tills Bolaget får tillgång till VTB-lånefaciliteten. Den nya revolverande kortfristiga lån utan säkerhet har följande nyckelvillkor:

   ●       Belopp: 3 000 000 USD  

   ●       Förfallodatum: den 31 december 2019

   ●       Räntesats är 12% per år på utnyttjade beloppet och reserveringsavgift med 2% per år på outnyttjade beloppet.

Golden Impala Limited är ett bolag som styrs av Preston Haskell som är medlem i Bolagets styrelse och äger indirekt 52,27% av aktierna i Bolaget genom Bertil Holdings Limited.

Den nya kortfristiga lån reflekterar det fortsatta stöd som styrande aktieägare lämnar för den pågående utvecklingen av Bolagets projekt. Det kommer att hjälpa Bolaget med finansiering av CIL-projektet under den låga produktionssäsongen. Som tidigare meddelats höjt Bolaget leasingfinansiering för CIL-projekt från Delta LLC med 3 MUSD. Denna finansiering användes för inköp av nyckelutrustning för CIL-fabriken.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 09:10 den 19 november 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga