Arcoma AB (publ) 21 november 2018 
                                                                                                                                                            
FINANSIELLT SAMMANDRAG  
  
Tredje kvartalet
 • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 73% till 29 290 (16 941) kSEK.
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 671 (-3 237) kSEK
 • Resultat efter skatt 67 (-5 557) kSEK
 • Resultat per aktie 0,01 (-0,44) SEK,
  (innan utspädning 0,01 SEK)
   

Ackumulerat året

 • Nettoomsättning för årets tre första kvartal ökade med 29% till 85 433 (66 744) kSEK.
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till
  3 823 (-3 485) kSEK
 • Resultat efter skatt -865 (-10 090) kSEK
 • Resultat per aktie -0,07 (-0,89) SEK (innan utspädning -0,98)
 

VIKTIGA HÄNDELSER
 
Canon och Arcoma utvidgar samarbetet i Nordamerika
Arcomas röntgensystem säljs i Nordamerika av Canons dotterbolag Virtual Imaging under produktnamnen RadPro Omnera 400A och 400T. Förutom genom Virtual Imagings egen organisation och distributörer kommer nu dessa produkter även kunna säljas av Canon Medical Systems USAs betydligt större organisation som förvärvades från Toshiba 2017. Detta innebär en möjligt ökad marknadspenetration i Nordamerika för Arcomas produkter RadPro Omnera 400A och 400T är nu frisläppta för försäljning och marknadsförs av Canon Medical Systems USA som även kommer att visa Arcomas system på den amerikanska radiologimässan RSNA i november.   

 

VD-kommentar
Omsättningen ökar med 73% i tredje kvartalet 2018
Vi ser en fortsatt god utveckling av försäljning till våra kunder i Europa. Alltfler av de system som vi säljer i Europa är nu också kompletta system som inkluderar detektorer, vilket ökar värdet per affär. Försäljningen till USA marknaden ökar tack vare de avtal och de aktiviteter vi har med Canon. I Asien så är försäljningen fortsatt svag då flera pågående affärer är försenade.
 
Under årets första 9 månader har omsättningen ökat med 29 % justerat för avyttrade verksamheter jämfört med 2017.
 
Vinst och starkt kassaflöde
Bruttomarginalen ökar med 2%, trots att vi har en högre andel detektorer med låg marginal. I kvartalet lyfter vi EBITDA resultatet med 4,9 MSEK jämfört med föregående år. Fokus på marginaler och kontroll på alla kostnader bidrar till ett positivt kassaflöde på 7,8 MSEK, vilket är en förbättring på >10 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
EBITDA ackumulerat första niomånaderna är 3,8 MSEK inkluderat det första kvartal som bidrar negativt. I en jämförelse med 2017 så ökar EBITDA med 7,3 MSEK. Vi ser tydligt att vi utvecklar vår affär och organisation i rätt riktning, men det finns mer att göra.
 
Nya och stärkta affärsrelationer ökar omsättningen och framtidstron
Vi jobbar med att öka vår marknadsnärvaro i Europa ytterligare. Under kvartalet har vi anställt en ny försäljningschef för Europa baserad i Tyskland för att komma närmare kunderna på de stora central-europeiska marknaderna. Vårt avtal med Canon Medical Systems Europe har gett oss en första order som kommer att levereras under fjärde kvartalet. Canon kommer att bidra till att öka omsättningen i Europa nästa år.
 
I Nordamerika så har Canon avropat ca 12 MSEK av den ramorder som vi erhöll i juni 2018. Vi ser en ökad mängd sälj och marknadsaktiviteter hos Canon Medical Systems USA (fd Toshiba) samtidigt som den Canon ägda distributören Virtual Imaging fortsätter att vinna affärer. I Asien är orderingång och försäljning fortsatt svag då flera intressanta affärer är försenade pga. utdragna upphandlingar. Vi har dock under året tagit viktiga prestigeordrar, vilket är mycket glädjande då de är viktiga framtida referenser.
 
Arcoma ökar takten
2018 har varit inspirerande här på Arcoma med många förändringar som även börjar synas i våra finansiella siffror. Vi jobbar intensivt med att sänka våra produktionskostnader för att öka marginalerna på våra system. Det är glädjande att se hur våra samarbeten utvecklas med alla våra försäljningspartners, stora som små, som vinner affärer i hård konkurrens från de allra största bilddiagnostikföretagen. Våra stärkta finanser gör också att vi kan öka takten i att förnya och fintrimma våra produkter och stärka vår konkurrenskraft.
 
Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)
 
 
 För ytterligare information, vänligen kontakta: Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist at arcoma.se 0470 - 70 69 81
 
Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl. 08.00
 

Arcoma AB Annavägen 1
352 46 Växjö
Telefon 0470-70 69 00
E-post info@arcoma.se
www.arcoma.se

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 400 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bank.