Bestyrelsen i Admiral Capital A/S har i dag behandlet og godkendt periodemeddelelse for perioden 1. juli – 30. september 2018. 

 • Periodens resultat før skat og værdireguleringer er et overskud på TDKK 7.905 mod et overskud på TDKK 8.577 samme periode sidste år.
   
 • Koncernomsætningen blev på TDKK 26.152 mod TDKK 29.315 samme periode sidste år.
   
 • Indre værdi pr. aktie udgør kr. 2,55 mod kr. 2,10 pr. 30. september 2017.
   
 • I overensstemmelse med koncernens praksis, er der ikke foretaget værdireguleringer af investeringsejendomme og gæld i 1. kvartal 2018/19.

Begivenheder i perioden

Periodens resultat følger budgettet og forventningerne til regnskabsåret 2018/19.  

Perioden har overordnet været præget af følgende forhold:

 • Udviklingen i koncernens drift er primært påvirket af, at koncernen i 2017/18 frasolgte 5 ejendomme samt datterselskabet Admiral DS 5 ApS. Endvidere tilkøbte koncernen datterselskabet Admiral DS 6 ApS pr. 1. december 2017.
   
 • Faldet i omsætningen udgør TDKK 3.163 i forhold til samme periode sidste år, hvoraf TDKK 2.607 kan henføres til den ændrede koncernstruktur.
   
 • Finansielle poster, netto er faldet med TDKK 1.917 og udgør TDKK 5.529 i 1. kvartal 2018/19. 
   
 • Resultat før skat og værdireguleringer er faldet med TDKK 672 i forhold til samme periode sidste år. Når der bortses fra frasalg og tilkøb af ejendomme og selskaber, som har påvirket resultatet negativt med TDKK 905, er der en nettoforbedring af resultatet i 1. kvartal 2018/19 sammenlignet med samme periode sidste år.
   
 • Første etape af rækkehusprojektet i Viborg er i gang, og de første boliger inklusive prøveboliger er opført. Salgsprocessen er i gangsat og forløber som planlagt.


Begivenheder efter udløb af rapporteringsperioden

Der er ikke indtruffet begivenheder, der kan øve indflydelse på selskabets rapportering for perioden 1. juli – 30. september 2018.

                                                   
Forventninger til regnskabsåret 2018/19

Med udgangspunkt i følgende forudsætninger forventer selskabet uændret et overskud før skat og værdireguleringer i størrelsesordenen DKK 32-35 mio. for regnskabsåret 2018/19:

 • Resultatforventningerne er baseret på en uændret ejendomsportefølje i forhold til seneste aflagte årsrapport. Effekten af frasalg af selskabet Admiral DS 5 ApS og ejendommene i Admiral DS 1 ApS og Beringshave ApS er indarbejdet i forventningerne til 2018/19.
   
 • Omsætningen er baseret på en forudsætning om forøgede årlige lejeindtægter på 1,5%, og driftsomkostningerne forventes også at stige med ca. 1,5%. Driftsomkostningerne vil være væsentligt påvirket af omfanget af afholdte vedligeholdelsesomkostninger.
   
 • Renteomkostningerne er baseret på en forudsætning om uændret renteniveau og uændret låneportefølje. 

             

Aarhus, 29. november 2018
På bestyrelsens vegne

Henrik Frisch,
Bestyrelsesformand

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon + 45 20 10 60 11.


HOVED OG NØGLETAL

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

   KvartalKvartalÅrsregnskab
   1. juli 2018 -1. juli 2017 -1. juli 2017 -
   30. sept. 201830. sept. 201730. juni 2018
   TDKKTDKKTDKK
      
RESULTATOPGØRELSE     
Nettoomsætning  26.15229.315114.533
Resultat før finansielle poster  13.43416.02378.753
Finansielle poster, netto  -5.529-7.446-22.928
Resultat før dagsværdiregulering  7.9058.57755.825
Dagsværdiregulering af ejendomme og gæld  0020.885
Periodens resultat før skat  7.9058.57776.710
Periodens resultat og totalindkomst  6.1606.69059.676
      
      
BALANCE     
Balancesum  1.805.8942.040.3681.875.991
Investeringsejendomme  1.723.6201.971.8731.723.620
Periodens investering i materielle anlægsaktiver  04.03733.672
Egenkapital  335.400276.223329.211
Langfristede forpligtelser  1.377.5171.685.8131.385.901
      
      
NØGLETAL     
Afkastningsgrad (ROIC), %*  3,03,14,2
Soliditetsgrad, %  18,613,517,5
Forrentning af egenkapital før
dagsværdiregulering, %*
   

9,5
 

12,6
 

18,6
Indre værdi pr. aktie, kr.  2,552,102,50
Indtjening pr. aktie (EPS), kr.  0,050,050,45
Aktiekurs, ultimo, kr.  1,851,801,72
Antal medarbejdere  1088
*Kvartalets tal er omregnet til årsbasis    
      
      

Nøgletalsdefinitioner fremgår af årsrapporten for 2017/18 side 13.

Vedhæftet fil