PRESS RELEASE

13 december 2018

Vid bolagets årsstämma den 24 maj 2018 beslutades att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska representera de två största aktieägarna per september föregående år, tillsammans med ordföranden i styrelsen.

Den 30 september 2018 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och Thomas Feldthus, som i sin egenskap av största aktieägare har utsett representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning.

Valberedningens medlemmar är:

  • Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen Drejer
  • John Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbritannien, utsedd av Thomas Feldthus
  • J. Donald deBethizy, ordförande i Saniona AB:s styrelse

Valberedningens ska förbereda och lägga fram förslag till årsstämman 2019 avseende:

  • val av ordförande på årsstämman;
  • val av ordförande och övriga styrelseledamöter;
  • ersättning till ordföranden och för var och en av de övriga styrelseledamöterna och, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete;
  • val av revisor och revisors ersättning, och
  • principer för utnämning av valberedningen.

Valberedningens uppgifter och regler återfinns i avsnittet Bolagsstyrning på bolagets hemsida, www.saniona.com.

Saniona AB:s årsstämma kommer att hållas i Malmö onsdag 29 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till tf@saniona.com märkt "Förslag till valberedningen" eller med brev till adressen:

            Förslag till valberedningen
            Saniona AB
            Att. Thomas Feldthus
            Baltorpvej 154
            DK-2750 Ballerup
            Denmark

För att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen ska förslag lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 15 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fyra program under klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga