„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571. 

2019 m. sausio 7 d. Bendrovės valdyba bei Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į gautą Eglės Čiužaitės pranešimą dėl atsistatydinimo iš generalinės direktorės pareigų, priėmė sprendimą atšaukti E. Čiužaitę iš Bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo 2019 m. sausio 21 d.

Eglė Čiužaitė nuo 2019 m. sausio 21 d. taip pat traukiasi iš Bendrovės valdybos narės ir valdybos pirmininkės pareigų.

Tuo pačiu informuojame, jog nuo 2019 m. sausio 22 d. laikinai Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas eis Bendrovės valdybos narys, Gamybos direktorius Darius Kucinas.

Dėl naujo generalinio direktoriaus išrinkimo Bendrovė inicijuos viešą atranką.


Valentas Neviera, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Priedas