Cortus Energy är i slutskedet med att färdigställa sitt första kommersiella WoodRoll®-projekt, där Höganäs AB ersätter en del av sitt naturgasbehov med förnybar energigas. Cortus Energy går nu in i en ny fas av tillväxt med kraftigt ökat marknadsfokus. För att möta marknadens stora intresse för bolagets förgasningsteknik har styrelsen beslutat om följande organisationsändringar.

Nuvarande VD och grundare av Cortus Energy, Rolf Ljunggren, lämnar över VD ansvaret till bolagets COO, Håkan Sigfridsson, som fr o m den 14:e januari 2019 utses till tf VD. Rolf Ljunggren fortsätter som vVD och övertar rollen som Marknads och Försäljningschef från Magnus Nelsson Folkelid som i december lämnade bolaget för annat uppdrag. Rolf kommer också att förstärka den tekniska organisationen med sin specialistkompetens samt kvarstå i styrelsen.

Cortus Energy är nu på väg att lämna stadiet som utvecklingsbolag för att ta nästa kliv mot en kommersialisering.

”Vi i styrelsen ser de beslutade förändringarna som naturliga för att stärka bolagets möjligheter att möta marknadens stora intressen för Cortus Energys förgasningsteknik, WoodRoll®.”                                                                                                                               Per-Olov Norberg, Styrelseordförande Cortus Energy AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, hakan.sigfridsson@cortus.se                                                   www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Bilaga