Pressmeddelande
24 januari 2019, 08:30


Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i RedSpeed International Ltd.

RedSpeed är en ledande leverantör av lösningar för trafiksäkerhet, och specialiserar sig på utveckling, tillverkning och underhåll av digitala kameror för hastighets- och trafikövervakning. Företaget har sitt primära fokus på den brittiska marknaden, där de har en stark marknadsandel, men de ser även ett växande intresse för sina produkter hos kunder utanför EU. Bolaget omsätter cirka 5,6 miljoner pund och har ett rörelseresultat om cirka 1,6 miljoner pund.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

”RedSpeed International Ltd har en stark position på nischmarknaden för trafikkontroll och säkerhet. De har fått sin position genom kundfokuserade, högkvalitativa och innovativa produkter. Marknaden för trafiksäkerhet och transport visar en stadig tillväxt, drivet av samhällets strävan efter effektivare och säkrare miljöer. Som ett företag fokuserat på infrastruktur, vill vi ha en tydlig plats i denna utveckling.”

Robert Ryan, VD RedSpeed International Ltd, kommenterar:

”Jag är glad över att välkomna Sdiptech som nya ägare till RedSpeed International Limited. Med hjälp av Sdiptech kan vi fortsätta leverera vår specialiserade teknik till våra kunder i Storbritannien och utomlands, och bli ett företag som konkurrerar med de bästa i världen på marknaden för trafikstyrning och trafikövervakning.”

Vid förvärvet värderas företaget till 10,6 miljoner pund, varav en del betalas på tillträdesdagen. Den slutgiltiga köpeskillingen, vilken regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att ligga på mellan 9,1 och 12,1 miljoner pund beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutgiltig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 10,6 miljoner pund förutsätter en högre resultatnivå än nuvarande nivå. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 08:30.

Bilaga