Stockholm, Jan. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltd. ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget är involverat i en process med att sälja sitt innehav i Avito AB (”Avito”) till NC Europe Holdings B.V. (Naspers Russia Classifieds) för sammanlagt 540 miljoner USD, motsvarande 4 842 miljoner SEK1. Transaktionen skulle innebära att Avito åsätts ett värde om cirka 4 000 miljoner USD. Transaktionen är endast föremål för några avslutande formaliafrågor och förväntas tillkännages inom de närmaste timmarna. Om transaktionen genomförs sker tillträde omedelbart.

För Vostok New Ventures skulle den potentiella transaktionen resultera i bruttointäkter om 540 miljoner USD, eller cirka 57,3 SEK per depåbevis.

Den potentiella transaktionen skulle ha en negativ inverkan på Vostok New Ventures substansvärde (Eng. Net Asset Value) med cirka -3,9 % jämfört med redovisat substansvärde per 30 september 2018. Substansvärdet per aktie efter transaktionen förväntas uppgå till cirka 10,4 USD per depåbevis, eller 92,9 SEK per depåbevis, varav 66,3 % kommer att representera likvida medel.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 16.00 CET.

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.
1 Baserat på en valutakurs för USD/SEK om 8,9686.


Bilaga