ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, HONG-KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

STOCKHOLM, Sweden, Feb. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 18 december 2018 offentliggjorde Nasdaq Technology AB (”Nasdaq Technology”), ett av Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) helägt indirekt dotterbolag, det Reviderade Erbjudandet (se definition nedan). Den 10 januari 2019 offentliggjorde Nasdaq Technology att bolaget vid utgången av den förlängda acceptperioden 9 januari 2019 kontrollerade 98,2 procent av samtliga aktier i Cinnober och fullföljde det Reviderade Erbjudandet. Samtidigt förlängdes acceptperioden ytterligare till och med den 30 januari 2019. Vid utgången av den ytterligare förlängda acceptperioden den 30 januari 2019 hade det Reviderade Erbjudandet ytterligare accepterats av aktieägare representerande totalt 321 886 aktier i Cinnober, motsvarande 1,4 procent av samtliga aktier i Cinnober. Detta innebär att Nasdaq Technology kontrollerar 99,6 procent av samtliga aktier i Cinnober. Nasdaq Technology förlänger inte acceptperioden ytterligare. Sista handelsdag i aktien på Nasdaq First North blir den 8 februari 2019.

Det Reviderade Erbjudandet
Nasdaq Technology lämnade den 14 september 2018 ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (”Cinnober”) att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Cinnober till ett pris om 75 kr per aktie och 85 kr per teckningsoption (”Erbjudandet”).

Den 18 december 2018 höjde Nasdaq Technology vederlaget i Erbjudandet till 87 kr kontant för varje aktie och till 121 kr kontant för varje teckningsoption i Cinnober, frånföll villkoret om regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd och förlängde acceptperioden till och med kl. 17.00 den 9 januari 2019 (det ”Reviderade Erbjudandet”).

Den 10 januari 2019 offentliggjorde Nasdaq Technology att Nasdaq Technology vid utgången av den förlängda acceptperioden 9 januari 2019 kontrollerade 98,2 procent av samtliga aktier i Cinnober och att bolaget fullföljde det Reviderade Erbjudandet. För att ge de aktieägare som inte hade accepterat det Reviderade Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera det Reviderade Erbjudandet förlängdes acceptperioden ytterligare till och med kl. 17.00 den 30 januari 2019.

Utfallet av det Reviderade Erbjudandet

Vid utgången av den ytterligare förlängda acceptperioden den 30 januari 2019 hade det Reviderade Erbjudandet ytterligare accepterats av aktieägare representerande totalt 321 886 aktier i Cinnober, motsvarande 1,4 procent av samtliga aktier. Vidare hade det Reviderade Erbjudandet vid utgången av den ytterligare förlängda acceptperioden accepterats av teckningsoptionsinnehavare representerande samtliga teckningsoptioner. Nasdaq Technology har under perioden 10 januari 2019 - 30 januari 2019 inte förvärvat några aktier i Cinnober. Tillsammans med accepter erhållna vid utgången av den förlängda acceptperioden kontrollerar Nasdaq Technology därmed 22 596 693 aktier, motsvarande 99,6 procent av det totala antalet aktier i Cinnober.

Varken Nasdaq Technology eller Nasdaq, Inc. äger, utöver ovan nämnda aktier och teckningsoptioner, några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Cinnobers aktier.

Den förlängda acceptperioden förlängs inte ytterligare

Nasdaq Technology förlänger inte acceptperioden ytterligare. Redovisning av likvid för de aktier för vilka accepter har erhållits per den 30 januari 2019 beräknas påbörjas den 6 februari 2019.

Nasdaq Technology har påkallat tvångsinlösen av de resterande aktierna i Cinnober. Vidare har Cinnober den 24 januari 2019 offentliggjort att Cinnober kommer att avnoteras från Nasdaq First North och att sista handelsdag i aktien blir den 8 februari 2019.

Rådgivare
SEB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Nasdaq, Inc. och Nasdaq Technology.

För ytterligare information kontakta:

Nasdaq, Inc.

Ryan Wells, Principal, Corporate Communications
Email: ryan.wells@nasdaq.com
Telefon: +44 (0) 7809 596 390

Erik Granström, Corporate Communication, Sverige
Email: erik.granstrom@nasdaq.com
Telefon: +46 8 405 78 07

Ed Ditmire, Vice President, Investor Relations
Email: ed.ditmire@nasdaq.com
Telefon: +1 (212) 4018737

Information finns även tillgänglig på Nasdaq, Inc.:s webbsida, www.nasdaq.com
Nasdaq Technology lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna (se definition nedan). Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 8.00 (CET).

_________________________

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde. 

Det Reviderade Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, innefattande tillägg, (i detta avsnitt ”erbjudandet”) riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. 

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tillägg till erbjudandehandlingen och övrig dokumentation hänförlig till erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Nasdaq Technology kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med bestämmelserna i Regulation 14E som utfärdats enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”U.S. Exchange Act”), och undantagen som framgår av Rule 14d-1(c) som utfärdats enligt U.S. Exchange Act,och i övrigt i enlighet med svenska lagar och regler. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande tidplanen och förfarande för redovisning av likvid än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Aktieägare som befinner sig i eller är bosatta i USA uppmanas att konsultera en egen legal-, finansiell- och skatterådgivare avseende erbjudandet. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet). 

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i erbjudandet måste intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nasdaq Technology kommer inte att tillhandahålla något vederlag i erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Oaktat det föregående kan Nasdaq Technology, och rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar som ombud för, eller på uppdrag av, Nasdaq Technology, komma att, i enlighet med, och med beaktande av begränsningar som följer av Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”), tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, vidta åtgärder för att förvärva ytterligare aktier i Cinnober, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva aktier i Cinnober, kan komma att äga rum fram till och med utgången av acceptperioden och efter genomförandet av erbjudandet och kommer i förevarande fall att genomföras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Inga sådana förvärv får göras till priser som är högre än det vederlag som erbjuds i erbjudandet, eller på villkor som är förmånligare än erbjudandets villkor, om inte vederlaget och övriga villkor för erbjudandet ändras i enlighet därmed.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, den preliminära tidplanen för erbjudandet, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Nasdaq Technologys och Nasdaq Inc.s kontroll, kan faktiska resultat komma att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen.  Sådana riskfaktorer kan innefatta världsekonomin, Nasdaq Technologys och Nasdaq Inc.s förmåga att integrera den förvärvade verksamheten, Nasdaq Technologys och Nasdaq Inc.s förmåga att erhålla nödvändiga myndighetstillstånd för erbjudandet (oavsett om det är i enlighet med tidplanen eller inte) och om undantagen från anbudsförfaranderegler under Rule 14d-1(c) eller Rule 14d-(1)d som utfärdats enligt Exchange Act är tillämpliga, m.m. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Nasdaq Technology och Nasdaq Inc.s har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

-NDAQG-