OSLO, Norge og STOCKHOLM, Sverige, Feb. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq AB, et indirekte heleid datterselskap av Nasdaq Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), har i dag kunngjort tilbudsdokumentet (“Tilbudsdokumentet”) for det offentlige tilbudet om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) for NOK 152 per aksje (“Tilbudet”), som ble kunngjort i en felles pressemelding av Nasdaq AB og Oslo Børs VPS den 30. januar 2019. Tilbudsdokumentet er tilgjengelig på: http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Basert på en samlet evaluering av de relevante forholdene anser styret i Oslo Børs VPS Tilbudet for å være det beste alternativet for alle interessenter (herunder aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet), og anbefaler derfor enstemmig aksjonærene i Oslo Børs VPS å godta Tilbudet, og at de ikke godtar tilbudet om å erverve aksjene i Oslo Børs VPS som er fremsatt av Euronext NV.

De viktigste trekkene ved Tilbudet omfatter følgende:

  • Nasdaq AB tilbyr kontant oppgjør på NOK 152 per aksje i Oslo Børs VPS (“Tilbudsprisen”), med tillegg av en rentebetaling på 6% pro anno av Tilbudsprisen, beregnet pro rata per dag fra 29. januar 2019 til betingelsene for Tilbudet er oppfylt eller frafalt.
  • Tilbudet kan aksepteres fra 4. februar 2019 frem til og med 4. mars 2019 (gjenstand for forlengelse og gjenåpning).
  • Tilbudsprisen representerer en premie på 5% sammenlignet med prisen i Euronext-tilbudet på NOK 145 per aksje, eksklusive rentebetalingen som Euronext har tilbudt å betale.
  • Tilbudsprisen verdsetter den totale utstedte aksjekapitalen i Oslo Børs VPS til NOK 6.537 millioner, eller tilnærmet USD 770 millioner, og representerer en premie på 38% i forhold til sluttkursen for aksjene i Oslo Børs VPS på NOTC den 17. desember 2018.
  • Nasdaq har mottatt forhåndsaksepter av Tilbudet fra aksjonærer som representerer cirka 35,20% av aksjene i Oslo Børs VPS, inkludert DNB Livsforsikring ASA, Kommunal Landspensjonkasse, Must Invest AS, Sparebanken Vest, MP Pensjon, SpareBank1 Gruppen, Eika Gruppen og konsernsjefen i Oslo Børs VPS, Bente A. Landsnes. Disse forhåndsakseptene omfatter en forpliktelse til ikke å akseptere tilbudet som er fremsatt av Euronext NV og er ugjenkallelige og uten betingelser, inklusive i tilfelle av at det fremsettes et høyere tilbud, frem til 31. desember 2019.

Tilbudsdokumentet inneholder alle vilkår og betingelser vedrørende Tilbudet. Avhengig av restriksjoner i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning blir Tilbudsdokumentet distribuert til alle aksjonærer som er oppført i aksjeeierregisteret for Oslo Børs VPS.

Styrets anbefaling er tatt med i Tilbudsdokumentet og vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til Oslo Børs VPS. Arctic Securities AS har avgitt en uavhengig vurdering (fairness opinion) av Tilbudet til styret i Oslo Børs VPS, som også er tatt med i anbefalingen. 

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte:

Nasdaq:
David Augustsson, kommunikasjonssjef
+46 734 496 135; david.augustsson@nasdaq.com

Oslo Børs VPS:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør
+47 930 600 00; per.eikrem@oslobors.no

Viktig informasjon om Tilbudet
Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp av aksjer eller en forespørsel om et salg. Tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS er inkludert i Tilbudsdokumentet som er publisert av Nasdaq AB. Det komplette Tilbudsdokumentet blir, med forbehold om begrensninger under gjeldende verdipapirlovgivning, distribuert gratis til alle aksjonærer i Oslo Børs VPS registrert i Oslo Børs VPS' aksjeeierregister i Verdipapirsentralen per 1. februar 2019. Tilbudsdokumentet er også tilgjengelig på http://ir.nasdaq.com/acquisitions/oslo-validation-access-rights.

Distribusjon av Tilbudsdokumentet og fremsettelsen av Tilbudet vil i visse jurisdiksjoner, herunder Canada, Australia og Japan, kunne være begrenset gjennom lovgivning. Følgelig fremsettes ikke Tilbudet, og det utgjør ikke et tilbud eller en forespørsel i disse jurisdiksjonene, eller i noen jurisdiksjon eller overfor noen person der fremsettelse eller aksept av Tilbudet eller forespørselen ville være et brudd på lover eller bestemmelser i vedkommende jurisdiksjon.

Tilbudet sendes til aksjonærer i Oslo Børs VPS som er bosatt i USA på bakgrunn av Tier I (Lag I) fritaket i henhold til Rule 14d-1(c) i samsvar med U.S. Securities Exchange Act of 1934.

Om Oslo Børs VPS
Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, samt oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at konsernets kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs eier 100 prosent av aksjene i NOTC AS og 97 prosent av aksjene i Fish Pool ASA og VPS eier 100 prosent av aksjene i Centevo AB.

Om Nasdaq
Nasdaq er en ledende leverandør av handels-, oppgjørs- og børsteknologi samt noterings-, informasjons- og selskapstjenester på seks kontinenter. Gjennom en bred portefølje med pålitelige og velprøvde teknologier sikrer Nasdaq åpenhet og innsikt som gjør det mulig for kunder å optimalisere og realisere sine forretningsvisjoner, og navigere i dagens globale kapitalmarkeder. Som grunnlegger av verdens første elektroniske aksjemarked leverer selskapet teknologien bak mer enn 100 markedsplasser i 50 land og 10 % av verdens verdipapirtransaksjoner.

Advarsel vedrørende uttalelser om fremtidige forhold
Utsagn i denne pressemeldingen relatert til fremtidig status og fremtidige forhold, inklusive utsagn vedrørende den antatte tidslinjen for Tilbudet, er uttalelser om fremtidige forhold. Generelt sett kan disse utsagnene, men ikke alltid, identifiseres gjennom bruk av ord som for eksempel “antas”, “ventes”, “mener”, eller lignende uttrykk. Av natur innebærer uttalelser om fremtidige forhold risiko og usikkerhet fordi de er relatert til hendelser og er avhengige av omstendigheter som vil finne sted i fremtiden. Faktiske resultater vil i vesentlig grad kunne avvike fra det som er uttrykt eller implisert i disse uttalelsene om fremtidige forhold på grunn av mange faktorer, og mange av disse faktorene er utenfor Nasdaq og dets datterselskapers kontroll. Slike risikofaktorer vil kunne omfatte Nasdaqs evne til å få myndighetsgodkjennelser som er nødvendige for Tilbudet, samt eventuelle andre risikofaktorer som det gis opplysninger om i Nasdaqs årsrapport på skjema 10-K og i periodiske rapporter som er sendt inn til U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle slike fremtidsrelaterte utsagn gjelder kun for den datoen da de ble gitt, og Nasdaq har ingen forpliktelse (og påtar seg ingen slik forpliktelse) til å oppdatere eller revidere noen av dem, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt det som kreves gjennom gjeldende lover og forskrifter.

Nettstedsinformasjon
Nasdaq har til hensikt å bruke hjemmesiden sin, ir.nasdaq.com som en portal for å gi viktig ikke offentlig informasjon og for å overholde SEC Regulation FD og andre informasjonsforpliktelser. Denne informasjonen vil bli tatt med på Nasdaqs nettsted under “Investorrelasjoner.”