Cortus Energy AB (publ) har överenskommit om att uppta ett lån på 12 MSEK från och med den 15 februari, 2019 med en löptid på fyra till maximalt sex månader, för att finansiera bolagets rörelsekostnader på kort sikt då de likvida medlen beräknas räcka till februari månads slut.

Lånet beräknas att täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet till och med maj månad då utfallet av teckningsoptionen samt nya affärer beräknas säkerställa vårt finansieringsbehov därefter.

Med anledning av de spekulationer som rör Cortus finansiella ställning så har bolagets styrelseordförande Per-Olov Norberg beslutat att träda in som långivare istället för det externa bolag som tidigare kommunicerats. Lånet löper med en ränta om 1% per månad, vilket är lägre än det externa alternativet. Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid.

I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus samarbete med Swedish Biofuels gällande grönt flygbränsle.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11februari 2019 kl. 17.20 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se

Bilaga