Tilinpäätöstiedote 12.2.2019 klo 9.00

   

Tornator Oyj

 Tilikausi 1.1 – 31.12.2018

 Tornatorilla puukaupassa vahva vuosi 2018 – liikevaihto kasvoi 11% ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla

 YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2018 (1.1.–31.12.2017)                                                                

  • Liikevaihto kasvoi 11,0 % 112,8 milj. €:oon ja tase kohosi lähes 1,6 mrd. €:oon
  • Operatiivinen liikevoitto nousi uuteen ennätykseen 83,9 milj € (+16,0%) ja samoin operatiivinen nettotulos 49,7 milj. € (+21,2%) oli yhtiön toimintahistorian paras
  • Konsernin metsäomaisuuden arvo kasvoi 5,8 % 1 451,0 milj. €:oon
  • Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta noin 16,000 hehtaaria ja Virossa lähes 4,000 hehtaaria
  • Ydinliiketoiminnassa puukaupassa oli vahva vuosi, liikevaihtoa kertyi 107,1 milj. € ja volyyminä noin 3,2 milj. m3.
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 78,9 milj. €, puuston arvon muutos vaikutti +32,6 milj. € ennen veroja
  • Pitkät markkinakorot laskivat vuoden lopussa, mikä vaikutti negatiivisesti yhtiön korkoinstrumenttien käypiin arvoihin, tulosvaikutus -1,6 milj. € ennen veroja
  • Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli vahva, 68,1 milj. €

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka:

”Vuosi 2018 oli Tornatorille erinomainen. Puunmyynnin liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja nettotulos olivat ennätystasolla. Kulunut vuosi oli kolmivuotisen strategiakautemme viimeinen. Hyvällä mielellä voin todeta, että saimme aikaiseksi mukavan kaksinumeroisen kasvun ja kannattavuus parani entisestään. Alan toimijoille suunnattujen metsänhoitopalveluiden myynti lähes kaksinkertaistui.

Ostimme vuonna 2018 lähes 20 000 hehtaaria uutta metsämaata Suomessa ja Virossa.
Tehdyn selvityksen mukaan metsätilojaan meille myyneet olivat erityisen tyytyväisiä asioinnin helppouteen ja luotettavuuteen. Maineemme vastuullisena ja kilpailukykyisenä metsätilaostajana on vahva. Puunostajien ja henkilöstön tyytyväisyydet säilyivät nekin erittäin korkealla tasolla.

Uudet metsätilat, pitkäjänteinen laadukas metsänhoito ja panostukset puuston kasvuun mahdollistivat jälleen pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteen noston. Lisääntyvät hakkuumahdollisuudet kohottivat metsäomaisuuden käypää arvoa ja tuottivat omistajillemme operatiivisen tuoton lisäksi huomattavaa osakkeen arvonnousua.

Keskustelu metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa tulee jatkumaan. Fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja korvaaminen kestävästi tuotetuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla on ilmaston kannalta ensiarvoisen tärkeää. Terve, hyvin kasvava metsä sitoo paljon hiilidioksidia ja kestää parhaiten erilaisia metsätuhoja. Puustoinen metsä sekä pitkäikäiset ja kierrätettävät puumateriaalit varastoivat hiiltä pitkiä aikoja. Metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjänä Tornatorin tehtävänä on yhteensovittaa metsien taloudellista hyödyntämistä sekä niiden ilmasto- ja ympäristöhyötyjä ja siten luoda kestävää hyvinvointia myös tuleville sukupolville.

Oletettavaa on, että globaalin talouskehityksen hidastumisesta huolimatta puun tarve jatkuu korkeana vuonna 2019 kaikissa meidän toimintamaissamme. Jatkamme edelleen metsänomaisuutemme kartuttamista ja kehittämistä tavoitteena tuottaa lisää arvoa omistajillemme ja entistä parempaa palvelua asiakkaillemme.”

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 112,8 miljoonaa euroa (101,6), nousua 11,0 %. Liikevaihdon kasvua selittävät lisääntyneet hakkuumäärät ja puun markkinahintojen nousu. Lumituhot vaikuttivat puun keskihintaa alentavasti. Pääosa, eli 107,1 miljoonaa euroa ja 94,9 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (94,8 milj. euroa, 93,3 %). Liikevaihto sisältää maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja 3,5 miljoonaa euroa (5,6) ja metsäpalvelumyyntiä 2,2 miljoonaa euroa (1,2). Liiketoiminnan muut tuotot 6,6 milj. euroa (4,9) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia sekä maa-ainesmyyntiä. 

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 116,5 miljoonaa euroa (92,4) ja tilikauden voitto oli 78,9 miljoonaa euroa (77,9). Biologisten hyödykkeiden käypä arvo kohosi kaikissa toimintamaissa, mikä osaltaan selittää liikevoiton muutosta. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +32,6 miljoonaa euroa (+20,0), ja rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos pienensi tulosta -1,6 miljoonaa euroa (+26,3) ennen laskennallisia veroja. Operatiivinen liikevaihto, -voitto ja nettotulos kasvoivat konsernin kaikissa toimintamaissa Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserniin kuuluvat (100,0%) seuraavat tuulivoiman kehitysyhtiöt Suomessa: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy.

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

    2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa      
  Konserni 112,8 101,6 97,0
  Emo 102,0 93,1 90,2
Liikevoitto, milj. euroa      
  Konserni 116,5 92,4 269,8
  Emo 80,7 87,0 270,9
Liikevoittoprosentti, %      
  Konserni 103,2 90,9 278,1
  Emo 79,1 93,4 300,4
Tilikauden tulos, milj. euroa      
  Konserni 78,9 77,9 172,9
  Emo 43,8 75,0 174,1
Oman pääoman tuotto, %      
  Konserni 11,6 12,4 32,8
  Emo 6,6 11,9 32,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %      
  Konserni 9,1 7,8 25,9
Omavaraisuusaste, %      
  Konserni 44,4 43,3 43,7
Henkilöstö keskimäärin      
  Konserni   182 189 200

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

    2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa   112,8 101,6 97,0
Liikevoitto, milj. euroa   83,9 72,4 67,2
Liikevoittoprosentti, %   74,4 71,2 69,3
Tilikauden tulos, milj. euroa   49,7 40,9 37,3
Oman pääoman tuotto, %   7,3 6,5 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %   6,6 6,1 6,5
         
Vertailukelpoiset tunnusluvut on saatu vähentämällä virallisista IFRS -luvuista
laskennalliset muutokset seuraavasti (milj. €):
 
      


Liikevoitto, virallinen     116,5
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   -32,6
= Liikevoitto, vertailukelpoinen     83,9
         
Tilikauden tulos, virallinen     78,9
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   -32,6
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos   1,6
- Laskennallisten verojen osuus yllä mainituista eristä 1,8
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen   49,7
     

Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

 1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tuotot:1 000 euro%1 000 euro%
Suomi101 989,690,493 145,791,7
Romania ja Viro10 835,59,68 485,38,3
Yhteensä112 825,1100,0101 630,9100,0
     
 31.12.201831.12.2017
Biologiset hyödykkeet:1 000 euro%1 000 euro%
Suomi1 288 617,888,81 248 123,191,0
Romania ja Viro162 342,011,2123 122,19,0
Yhteensä1 450 959,9100,01 371 245,3100,0
     
Pitkäaikaiset varat1 000 euro%1 000 euro%
Suomi1 373 783,088,21 335 676,390,3
Romania ja Viro182 966,511,8142 754,69,7
Yhteensä1 556 749,5100,01 478 430,9100,0


Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornator investoi merkittävästi uuden metsämaan hankintaan. Suomessa yhtiö osti noin 16 000 hehtaaria ja Virossa lähes 4 000 hehtaaria metsää. Romaniassa Tornator jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista, ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen yhdistettynä puun hyvään kysyntään paransi yhtiön kannattavuutta edellisvuodesta. Suomen ja Viron metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC, FSC®), ja Romaniassa yhtiön metsillä on FSC -sertifikaatti.

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, Tornator teki uuden ennätyksen kaikissa kolmessa toimintamaassa vuonna 2018. Puun hyvä kysyntä näkyi luovutuksen keskihinnan nousuna. Puun luovutus pääasiakkaalle Suomessa oli noin 79,5 miljoonaa euroa (63,5) eli noin 74,2% (67,0%) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen. Tornatorilla on myös muita pitkäaikaisia puunmyyntisopimuksia Suomessa ja Virossa.

Suomessa Tornatorin metsiin kohdistui alkuvuodesta merkittäviä lumituhoja, joiden vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Puun luovutuksen liikevaihto sisältää 2,5 milj. euroa vakuutuskorvausta eli tuhot ylittivät metsävakuutuksen omavastuurajan (5 milj. euroa).    

Kilpailukyvyn kehittämistä jatkettiin tuottavuusohjelman puitteissa. Nelivuotisen ohjelman tavoitteena oli tuottavuuden parantaminen viidellä miljoonalla eurolla 2018 loppuun mennessä. Kustannussäästöt toteutuivat, mutta kaikkia lisätuottotavoitteita ei saavutettu. Ohjelman positiivinen vaikutus oli kuitenkin yli 4 milj. euroa.     

Tornatorin metsäomaisuuden (puusto) käyvän arvon päivityksestä kirjattiin positiivisia vaikutuksia kaikissa toimintamaissa. Kestävien hakkumahdollisuuksien lisääntyminen yhdessä muiden arvostustekijöiden kanssa nosti metsien käypää arvoa taseessa 80 miljoonalla eurolla. Useista arvostustekijöistä muodostuva vuotuinen käyvän arvon päivitys paransi liikevoittoa 32,6 miljoonalla eurolla. Tilikaudella tehtyjen puun luovutusten johdosta luvut eivät ole suoraan johdettavissa tuloslaskelmaan/taseeseen. Suomessa käyvän arvon laski ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen. Uusien metsien hankkiminen ja panostukset metsien kasvun lisäämiseen mahdollistivat kestävän hakkuusuunnitteen nostamisen.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 1 539 miljoonaa euroa (1 454) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä noin 693 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot heikkenivät pitkien markkinakorkojen laskun johdosta. Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta syntyi tuloslaskelman rahoituseriin -1,6 miljoonan euron negatiivinen kirjaus (+26,3). Edellä mainituilla käyvän arvon muutoksilla ei ollut kassavirtavaikutuksia.

Tornator hyödynsi metsäinvestoinneissa kilpailukykyistä pankkilainarahoitusta. Pankki– ja yritystodistusrahoituksen, yhteensä noin 300 miljoonaa euroa, lisäksi Tornatorilla on 250 miljoonan euron vakuudellinen, Helsingin pörssiin listattu joukkovelkakirjalaina ja 65 miljoonan euron vakuudeton debentuurilaina. Joukkovelkakirjalaina erääntyy joulukuussa 2019, joten se näkyy tilinpäätöksessä lyhytaikaisissa lainoissa. Lainan takaisinmaksulle järjestetään sitova varmistus riittävän ajoissa ennen eräpäivää.   

Tornatorin omavaraisuusaste oli 44 % (43 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittavat lainakovenantit täyttyivät turvallisilla marginaaleilla.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2018 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 28,5 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit.

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Luonnonvarakeskuksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma ovat vuodelta 2016.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on käynnissä. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Näin on jo tapahtunutkin, ja maanjalostusinvestoinnit on siksi sopeutettu tontinmyynnin volyymin mukaan.

Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi merkittäviä alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Riskinä voidaan pitää myös merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää EU-tasolla käytyä keskustelua metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuvat toiminnan vastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä.

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan viiden vuoden pankkilainan lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Puun kysynnän arvioidaan olevan korkealla tasolla Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena.

Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi yhtiön tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana loppuvuonna.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. 

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä laski hieman. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä
on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2018 keskimäärin 6,4 % peruspalkoista (6,5 %).

Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1000 henkilötyövuoden verran.

  2018 2017 2016
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 182 189 200
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. 8,4 8,3 8,4

 

Ympäristö

Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC -sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain.
                                                                                                                                                                                                                                              
Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 7.3.2018 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Erkko Ryynänen, Jari Suominen ja Jari Puhakka.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2018 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Antti Palkén
Jari Suominen Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.3.2018 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jari Suominen. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Erkko Ryynäsen.

Toimitusjohtajana on toiminut Sixten Sunabacka. Hänen sijaisensa on talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, maankäyttöjohtaja Antero Luhtio ja henkilöstöjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2018 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulainen.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 617.599.165,49 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 43.845.668,24 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 7,00 euroa/osake eli 35.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu ehdotetaan jaettavaksi kahteen maksupäivään:

  • 15,0 milj. euroa (3,00 €/osake) maksetaan 14.3.2019 - täsmäytyspäivä 11.3.2019
  • 20,0 milj. euroa (4,00 €/osake) maksetaan 12.12.2019 – täsmäytyspäivä 9.12.2019

Osakkeenomistajat 31.12.2018

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Tilinpäätöksen avainluvut

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat

 

Konsernin tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 112 825,1 101 630,9
Liiketoiminnan muut tuotot 6 567,4 4 852,0
     
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-998,0 -2 938,3
Materiaalit ja palvelut -16 975,1 -14 434,9
Henkilöstökulut -8 447,0 -8 270,7
Poistot ja arvonalentumiset -3 093,5 -3 271,1
Liiketoiminnan muut kulut -5 979,3 -5 131,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 -85,6
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 32 575,8 20 014,1
Liikevoitto 116 475,5 92 364,5
     
Rahoitustuotot 180,5 163,5
Rahoituskulut -22 726,1 -21 876,5
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -1 613,2 26 264,4
Rahoituserät (netto) -24 158,8 4 551,4
     
Voitto/tappio ennen veroja 92 316,6 96 915,8
     
Tuloverot -3 062,5 7 137,5
Laskennallisten verojen muutos -10 373,1 -26 177,6
Tilikauden tulos 78 881,1 77 875,8
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 78 881,1 77 875,8
     
Konsernin laaja tuloslaskelma    
     
Tilikauden tulos 78 881,1 77 875,8
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
20,8 23,2
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -49,3 -1 060,8
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 0,6 -3,3
Rahavirtojen suojaukset 0,0 140,0
Kauden laaja tulos yhteensä 78 853,2 76 974,9
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 78 853,2 76 974,9


Konsernin tase

1 000 euro 31.12.2018 31.12.2017
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 943,9 2 427,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 103 734,4 98 469,6
Biologiset hyödykkeet 1 450 959,9 1 371 245,3
Johdannaiset 0,0 6 180,0
Muut sijoitukset 111,2 108,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 556 749,5 1 478 430,9
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 436,1 552,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 534,3 15 270,9
Johdannaiset 3 284,8 0,0
Sijoitukset 1 042,3 1 938,1
Rahavarat 13 957,4 13 900,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 34 254,9 31 661,9
     
Varat yhteensä 1 591 004,4 1 510 092,9
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 652 474,6 602 121,4
Oma pääoma yhteensä 702 474,6 652 121,4
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 161 187,0 150 808,8
Rahoitusvelat 258 130,0 494 382,4
Johdannaiset 93 013,9 91 437,2
Eläkevastuuvelka 229,0 265,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 512 559,9 736 893,4
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 352 861,9 104 436,8
Ostovelat ja muut velat 21 981,3 16 641,3
Johdannaiset 1 126,7 0,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 375 969,9 121 078,1
     
Velat yhteensä 888 529,8 857 971,5
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 591 004,4 1 510 092,9

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euroLiiteOsake-pääomaYlikurssi-rahastoMuunto- eroKäyvän arvon rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20171550 000,029 995,2-7 486,4-316,7528 954,5601 146,5
        
Laaja tulos       
Tilikauden tulos     77 875,877 875,8
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät18   23,2 23,2
Muuntoero15, 27  -1 060,8  -1 060,8
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin13, 27   -3,3 -3,3
Rahavirtojen suojaukset10, 27   140,0 140,0
Kauden laaja tulos 0,00,0-1 060,8159,977 875,876 974,9
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako28    -26 000,0-26 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -26 000,0-26 000,0
Oma pääoma 31.12.2017 50 000,029 995,2-8 547,2-156,8580 830,3652 121,4
        
Oma pääoma 1.1.20181550 000,029 995,2-8 547,2-156,8580 830,3652 121,4
        
Laaja tulos       
Tilikauden tulos     78 881,178 881,1
Siirrot erien välillä    156,2-156,20,0
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät18    20,820,8
Muuntoero15, 27  -49,3  -49,3
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin13, 27   0,6 0,6
Rahavirtojen suojaukset10, 27     0,0
Kauden laaja tulos 0,00,0-49,3156,878 745,778 853,2
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako28    -28 500,0-28 500,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -28 500,0-28 500,0
Oma pääoma 31.12.2018 50 000,029 995,2-8 596,50,0631 075,9702 474,6

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 102 689,9 95 395,2
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 3 546,6 5 636,8
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 6 753,3 3 564,0
Maksut liiketoiminnan kuluista -30 646,3 -27 174,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
82 343,5 77 421,8
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-21 902,6 -21 445,4
Saadut korot liiketoiminnasta 180,5 163,5
Välittömät verot 7 470,2 -10 137,0
     
Liiketoiminnan rahavirta 68 091,6 46 002,9
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -47 881,7 -96 248,4
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -5 918,0 -11 895,9
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-2 051,3 -2 550,7
Aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 335,0
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin -3,0 -75,4
Tytäryhtiöhankinnasta aiheutunut nettorahavirta 0,0 156,5
Luovutustulot rahasto-osuuksien myynnistä 895,8 5 621,9
     
Investointien rahavirta -54 958,2 -104 657,0
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000,0 40 000,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 574,9 -4 554,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 53 000,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 000,0 0,0
Maksetut osingot -28 500,0 -26 000,0
     
Rahoituksen rahavirta -13 074,9 62 446,0
     
Rahavarojen muutos 58,5 3 791,9
     
Rahavarat kauden alussa 13 900,6 10 150,9
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -1,7 -42,2
     
Rahavarat kauden lopussa 13 957,4 13 900,6

 

Liitteet: Tilinpäätös 2018

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, mob.  0400 366 148
Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, mob. 040 869 7613
www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

 

Liite