Stockholm, Feb. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

-    Extra bolagsstämman beslutade att genomföra en uppdelning av aktier (aktiesplit) och ett efterföljande obligatoriskt aktieinlösenförfarande för samtliga aktieägare. Aktiespliten innebär att varje utestående stamaktie i Bolaget, vardera med ett nominellt värde om 0,32 USD, delas i två aktier: en stamaktie med ett nominellt värde om 0,24 USD och en inlösenaktie med ett nominellt värde om 0,08 USD. Det obligatoriska aktieinlösenförfarandet innebär att Bolaget löser in samtliga inlösenaktier mot ett kontant vederlag om 25 SEK per aktie. En informationsbroschyr som beskriver split- och obligatoriska inlösenprogrammet finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vostoknewventures.com/sv/investerare-och-media/).

-    Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) på så sätt att bolagsstämma kan hållas i Hamilton, Bermuda, där Bolaget har sitt säte, eller på sådan annan ort där Bolagets aktier, eller andra finansiella instrument utgivna av eller för Bolaget, är upptagna till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations, tel 08-545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga