Til aktionærerne i
William Demant Holding A/S
19. februar 2019

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S:

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16.00
på selskabets adresse
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

  1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

  1. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2018, herunder koncernregnskab, til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten 2018 godkendes.

  1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.

        Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 1.421 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2019 stiller Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Peter Foss, Benedikte Leroy og Lars Rasmussen op til genvalg.

6.       Valg af revision.

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 

7.       Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

        Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a)       Nedsættelse af selskabets aktiekapital
b)       Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
c)       Ændring af selskabets navn til Demant A/S
d)       Godkendelse af selskabets vederlagspolitik og generelle retningslinjer for incitamentsaflønning
e)       Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

8.       Eventuelt.

 

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage.

Generalforsamlingen kan følges live via webcast på selskabets hjemmeside, www.demant.com, fra kl. 16.00. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

 

 

Yderligere information:
Koncernchef Søren Nielsen
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:
IR-chef Søren B. Andersson

 

Vedhæftet fil