Source: Acarix AB

Acarix Bokslutskommuniké 2018: Marknadsdynamiken är gynnsam för CADScor®System med förmåga att påverka utmaningarna på den globala sjukvårdsmarknaden

Malmö den 20 februari 2019

Acarix Bokslutskommuniké 2018: Marknadsdynamiken är gynnsam för CADScor®System med förmåga att påverka utmaningarna på den globala sjukvårdsmarknaden

"Efter sex månader på Acarix ser jag tydligt både hur vår marknad utvecklas och de ökande möjligheterna för våra produkter som syftar till att revolutionera hjärtdiagnostik. Vid kongresser och vetenskapliga konferenser fokuserar allt fler talare på behovet av exakta verktyg som läkare kan lita på för att fatta snabba och lämpliga beslut."

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet (oktober-december) 2018

jämfört med samma period 2017

 • Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till sju CADScor®System och 640 engångsplåster jämfört med fyra CADScor®System och 480 engångsplåster under samma period föregående år.
 • Intäkterna uppgick till 208 kSEK (230), med ett bruttoresultat om 132 kSEK (173) och en bruttomarginal om 63 procent (75).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 12 328 kSEK (12 412).
 • Resultat före skatt uppgick till -12 006 kSEK (-12 267).
 • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till -8 547 kSEK (-6 285).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-0,55). Inga utspädningseffekter uppkom.

       

Räkenskapsåret 2018 jämfört med 2017

 • Under året såldes 22 (10) CADScor®System och 2 120 (1 360) engångsplåster, vilket generade intäkter på 1 024 kSEK (638) med ett bruttoresultat om 708 kSEK (430), motsvarande en bruttomarginal på 69 procent (67).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 43 232 kSEK (31 173).
 • Resultat före skatt uppgick till -42 250 kSEK (-30 736).
 • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till -38 336 kSEK (-40 539).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 65 019 kSEK (103 457)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,83 SEK (-1,29). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser under fjärde kvartalet 2018

 • I oktober inledde Acarix ett strategiskt samarbete med MED Management i Tyskland för att öka medvetenheten och kunskapen om den unika teknik för att utesluta kranskärlssjukdom som Acarix erbjuder genom sitt CADScor ®System.
 • I november tillkännagav Acarix att styrelsen utsett Per Persson till verkställande direktör. Per Persson kommer direkt från rollen som Chief Commercial Officer på Acarix. Christian Lindholm, som varit tillförordnad vd sedan februari 2018, har återupptagit sin roll som finanschef.
 • I december rapporterade Acarix att den första patienten hade rekryterats till en ny klinisk undersökning som undersöker hjärtsviktdetektering, en ny funktionalitet för tidig upptäckt av hjärtsvikt med CADScor®System.

Händelser efter den 31 december 2018

Den 15 februari meddelade Acarix att man anpassar processen för tysk ersättning och lämnar in ny dokumentation direkt till tyska Federal Joint Committee (G-BA) i slutet av februari, med full ersättning som slutmål. Därefter kräver myndigheterna åtta veckor för att bedöma dokumentationen och ge återkoppling om krav och eventuellt kompletterande uppgifter.

Tidigare siktade Acarix på full ersättning i Tyskland före utgången av 2019, men nu förbereds ny lagstiftning som kommer att påverka den lokala ersättningsprocessen och resultera i förseningar. Ovanstående ändrar inte Acarix möjlighet till full kostnadsersättning, det kommer endast att påverka måldatum som blir beroende av de kommentarer och frågor bolaget erhåller baserat på inlämnad dokumentation.

Parallellt har Acarix också inlett en dialog mot större tyska försäkringskassor som självständigt kan besluta om ersättning för CADScor®System. Eftersom en stor del av sjukhusens utgifter finansieras av oberoende försäkringskassor skulle detta kunna leda till betydligt större tillgång till CADScor®System för sjukvården.

Den privata ersättningen påverkas inte av ovanstående förändringar.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com
       

Kontaktpersoner för mer information
Per Persson, VD, +46 736 005 990, per.persson@acarix.com

Christian Lindholm, CFO, +46 705 118 333, christian.lindholm@acarix.com

Om Acarix

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Acarix Certified Adviser på Nasdaq First North är Wildeco Ekonomisk Information AB,

+46 8 545 271 00 eller info@wildeco.se.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 20 februari 2019 kl 08.00.

Attachments: