FINANSIELLT SAMMANDRAG  

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 36% till 34 049 (25 105) kSEK.
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) stiger till 1 329 (-155) kSEK
  • Resultat efter skatt -721 (270) 
  • Resultat per aktie -0,06 (0,02) SEK

Helåret 2018

  • Nettoomsättning 119 470 (91 848) kSEK, en ökning med 30 % mot föregående år. Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 31%
  • EBITDA förbättrades till 5 152 (-3 640) kSEK, en ökning med 8 792 kSEK
  • Resultat efter skatt -1 586 (-9 820) kSEK
  • Resultat per aktie -0,13 (-0,78, innan utspädning -0,95 ) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN               Katja Kristensson tillträder som kvalitetschef för Arcoma.      
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN    Arcoma har tecknat ett distributionsavtal med Canon Medical Systems i Turkiet.
                                                           Arcomas CFO, AnnaPia Johansson, lämnar bolaget

VD-kommentar                

Omsättningen upp 36% i fjärde kvartalet
För fjärde kvartalet i rad så växer omsättningen i förhållande till jämförelseperioden 2017. I det fjärde kvartalet så ökar omsättningen med 36%. För helåret 2018 så är ökningen 30%. Vår försäljning via Canon bidrar till en ökad omsättning liksom att vi under 2018 ökat försäljning av kompletta system där detektorer ingår. Vi fortsätter vinna nya kunder som har potential att växa kommande år. Under året har vi också haft en stark eftermarknadsförsäljning.

Omsättningen ökar signifikant i både i Nordamerika och Europa. I Asien landar försäljningen i nivå med föregående år då ett antal affärer planerade i december försenades så att faktureringen hamnar i 2019 istället.  Vi är inte nöjda med utvecklingen i Asien och ser nu över hur vi skall agera för att ta del av den potential som finns på dessa marknader kommande år.

Fortsatta resultatförbättringar

EBITDA i fjärde kvartalet är 1,3 MSEK en förbättring med 1,5 MSEK mot föregående år. För helåret 2018 är EBITDA 5,2 MSEK.  Resultatet tyngs av en förlust i första kvartalet, men de senaste tre kvartalen så har vi uppnått kraftiga resultatförbättringar. Resultatförbättringen under 2018 summeras till 8,8 MSEK.

För helåret 2018 är bruttomarginalen en procentenhet lägre än 2017, pga att fler kompletta system med detektorer skeppades, där vi har en lägre totalmarginal. Bruttomarginalen i kvartalet sjunker till 35%, där ingår en större andel affärer i Asien med lägre prisnivåer, vilket drar ner marginalen.  Det operativa kassaflödet för helåret 2018 förbättras med 3.4 MSEK jämfört med året innan.

Vi har ökat produktiviteten under året och behållit kostnaderna i nivå med 2017 trots både volymökningar och ett intensivt förbättringsarbete, med fokus på sänkta produktionskostnader, för att stärka Arcoma långsiktigt. Fokus på minskning av produktionskostnader och åtgärder för att optimera kassaflödet kommer att bedrivas med samma intensitet kommande år.

Första installation med Canon Medical Systems i Europa

I vår bransch tar affärer tid. Som många andra medicintekniska bolag med kapitalintensiva produkter så varierar också försäljning mellan enskilda kvartal, speciellt för nya kunder och marknader.  Den första installationen som sålts via Canon Medical Systems i Europa, har nu installerats och driftsatts under sista kvartalet. Installationsprojektet fungerade väl och kunden i södra Europa är mycket nöjd. Detta är en viktig milstolpe och öppnar upp för fler affärer via denna nya försäljningskanal under 2019.

Arcoma presterar

Jag är stolt och tacksam över personalen på Arcoma som under året på ett förtjänstfullt genomfört många väsentliga förbättringar som inte bara syns i vårt finansiella resultat, utan framförallt skapat förutsättningar för att realisera vår ambition att bli ett lönsamt tillväxtbolag. Stort tack!

Jesper Söderqvist

VD, Arcoma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, VD, jesper.soderqvist@arcoma.se 0470 - 70 69 81 alt. 070 - 689 05 90

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Telefonnummer: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07.40