Selskabsmeddelelse
Nr. 02/2019
København 18. marts 2019

Årsregnskab 2018:
DLH A/S præsterede i 2018 det bedste resultat siden 2007. Omsætningen blev DKK
334,2 mio. kr. og EBIT DKK 7,2 mio. for den fortsættende forretning – inklusiv engangsomkostninger til flytning af nyt lager på DKK 0,9 mio. og efter regnskabsteknisk indregning af warrants på DKK -2,0 mio. – hvilket ledelse og bestyrelse vil betegne som meget tilfredsstillende. Uden indregning af warrant-programmet, som hverken påvirker selskabets underliggende forretning, likviditet og egenkapital, så blev EBIT DKK 9,2 mio.

Årets resultat for fortsættende aktiviteter udgør DKK 9,4 mio. mod året før DKK 6,1 mio. I resultatet er medregnet aktivering af udskudt skat med DKK 3,1 mio. mod året før DKK 3,3 mio. Årets resultat for ophørende aktiviteter (se note 3) blev DKK 3,6 mio. mod DKK -3,7 mio. året før. Årets samlede koncernresultat efter skat blev DKK 13,0 mio. mod DKK 2,4 mio. året før.  

DLH fastholdt i 2018 sin position som den markedsledende importør og distributør af
træbaserede pladeprodukter til tømmerhandler og byggemarkeder i Danmark. Udover
det danske og skandinaviske marked eksporterer DLH en mindre andel af sine
pladeprodukter til Island, Færøerne og Baltikum.

Årets begivenheder:

Ny strategi 2018-2021:
På en ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2018 blev en ny 3 års strategi for selskabet præsenteret, med arbejdstitlen – "En ny begyndelse". Denne arbejdstitel symboliserer, at de seneste års krise- og nedlukningsstrategi nu endegyldigt er lagt bag os – og at en ny æra for DLH begyndte i 2018.

Organisatoriske oprustninger:
DLH gennemførte i løbet af året en række væsentlige organisatoriske oprustninger i
hele ledelsen samt bestyrelse, som led i selskabets transformation fra nedlukning til
fortsættende virksomhed. Pr. 1. januar 2018 overtog Dennis Albretsen ledelsen af DLH som ny adm. direktør. Selskabet skiftede CFO, idet Bent Faurskov startede medio juni og Lars Kragelund blev ansat som ny salgsdirektør i juli. Bestyrelsen blev fornyet med tre nye medlemmer med Michael Hove som ny bestyrelsesformand.

Nyt kontor og centrallager i Horsens:
Som led i den nye strategi flyttede DLH i oktober 2018 lageret fra Gelsted på Fyn til et helt nyopført lager- og logistikcenter på 18.000 m2 beliggende centralt ved motorvejen i Horsens. Flytningen blev eksekveret effektivt og efter planen - og uden at den daglige drift blev påvirket. Alle afdelinger på Kolding-kontoret indtog ligeledes i slutningen af året det nye domicil i Horsens. De nye lagerfaciliteter giver mulighed for en effektiv varemodtagelse og –forsendelse samt en optimal placering af produkterne.

Samtidig reducerer DLH anvendelsen af eksterne lagre. Centraliseringen af lager,
logistik, indkøb, salg og kundeservice på én og samme lokation er en forudsætning for fortsat effektivisering af virksomheden.

Nyt forretningsområde:
DLH vil i 2019 påbegynde en organisk udvikling af et nyt forretningsområde med mere forædlede produkter, der ligeledes indgår i byggeriet og afsættes til nuværende og nye segmenter. Det nye forretningsområde kræver specialisering, markedsføring og fokus. En succesfuld implementering af de nye produkter - som kan håndteres i forlængelse af den eksisterende forretning - vil på sigt øge væksten, synergieffekterne samt mindske sårbarheden overfor udsvingene i prisudviklingen på de træbaserede pladeprodukter. Selskabet har i den forbindelse foretaget en intern omorganisering samt oprustet personalemæssigt til brug for udvikling af området.

Nyt ERP-system og opgraderet infrastruktur:
Som led i fremtidens digitalisering og effektivisering af IT-strukturen har DLH påbegyndt etablering af et nyt ERP-system og en ny IT-infrastruktur. Det nye ERP-system forventes implementeret medio 2019, og der er en klar forventning om, at der med det nye system vil opnås væsentlige produktivitetsgevinster inden for bl.a. indkøb, salg, logistik og administration. På sigt vil det frigøre ressourcer til fortsat udvikling af forretningen. Begge investeringer er en forudsætning for
fortsat vækst og opretholdelse af vores position som markedsleder.

Ny visuel identitet:
DLH’s visuelle identitet samt funktionaliteten på hjemmesiden vil i 2019 blive opgraderet, således at kunderne får en nemmere og mere effektiv adgang til information og dokumentation.

Warrantprogram:
På den ekstraordinære generalforsamling blev der stillet forslag og vedtaget et warrantprogram, som var målrettet alle medarbejdere, direktion samt bestyrelse. Programmet, som bl.a. omfattede, at alle medarbejdere fik mulighed for at købe aktier i selskabet, fik en meget stor intern opbakning, hvilket betyder, at hovedparten af alle medarbejdere nu er medaktionærer i DLH og således sender et kraftigt signal om opbakning til den nye strategi for selskabet. Warrantprogrammet har påvirket EBIT for 2018 med DKK -2,0 mio. og i 2019 med forventet DKK -1,6 mio. Warrantprogrammet er indregnet efter IFRS 2, som er en regnskabsteknisk måde at vise programmet på, og som ingen reel driftspåvirkning har. EBIT påvirkningen DKK -2,0 mio. i 2018 og forventet DKK -1,6 mio. i 2019 har heller ingen påvirkning på selskabets underliggende forretning, likviditet og egenkapital.

Salg og køb af egne aktier:
I henhold til selskabsmeddelelse 10/2018 solgte DLH 998.742 egne aktier for DKK 1,6
mio. I november 2018 iværksatte og afsluttede DLH et aktietilbagekøbsprogram. Ved
programmets afslutning i november havde selskabet tilbagekøbt 1.027.938 aktier til en samlet værdi af DKK 1,5 mio. svarende til 1,92% af aktiekapitalen. Netto påvirkede salg og køb af egne aktier egenkapitalen positivt med DKK 0,1 mio. Aktietilbagekøbsprogrammet er et element i bestyrelsens kontinuerlige ønske om at skabe værdi for sine aktionærer.

M&A:
Bestyrelsen fik også en bemyndigelse til at kunne udvide aktiekapitalen i tilfælde af, at der måtte byde sig oplagte opkøbs-/fusionsmuligheder, således at DLH vil kunne deltage i en evt. konsolidering i branchen.

Guidance for 2019:
I 2019 forventer DLH A/S en omsætning i niveauet DKK 325-330 mio. og en forventet EBIT før IFRS 16 og warrant-indregning på DKK 8,5-9,5 mio. og DKK 7,2 – 8,2 i forventet EBIT efter indregning af IFRS 16 og warrant-indregning. Derudover forventes IFRS 16 at forøge selskabets indregning af renteomkostninger vedrørende leasingaktiver med DKK 1,0 mio. I alt forventes IFRS 16 at reducere 2019 resultat for fortsættende aktiviteter før skat (EBT) med DKK 0,7 mio. Indregningen efter IFRS 16 har ingen påvirkning på selskabets underliggende forretning og likviditet. DLH guider ikke på resultat for ophørende aktiviteter.

DLH har derudover et betydeligt skatteaktiv, som kun er indregnet med DKK 6,4 mio. (se note 2), og den effektive skattesats i de kommende år forventes at være i niveau 0%

Kontakt:

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til bestyrelsesformand Michael Hove på telefon nr. 28 12 66 09.


Vedhæftede filer