Selskabsmeddelelse Nr. 8/2019
København, 19. marts 2019

Forløb af ordinær generalforsamling 2019 i Conferize A/S

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
  a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse ved udnyttelse af GEM facilitet.
  b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til GEM.
  c. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser.
 7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 8. Eventuelt.

Ad punkt 1.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2018.

Ad punkt 3.
Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 7.104.501 overføres til
egenkapitalen.

Ad punkt 4.
Til bestyrelsen blev den eksisterende bestyrelse Steen Tromholt, Christiane Vejlø og Martin Ferro-Thomsen genvalgt.

Ad punkt 5.
Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6a.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udnytte GEM faciliteten ad en eller flere omgange ved udstedelse af i alt op til nominelt DKK 1.000.000 aktier i perioden frem til 31. marts 2022.

Ad punkt 6b.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i forbindelse med opfyldelsen af vilkårene for GEM faciliteten at udstede 480.000 stk. warrants (med mulighed for efterfølgende justering op til i alt 530.000) til GEM, ad en eller flere omgange, og at disse warrants giver ret til tegning af op til nominelt DKK 53.000 aktier a nominelt DKK 0,10.

Ad punkt 6c.
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende (uudnyttede) bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser i vedtægternes pkt. 4.2 og 4.3 forhøjes til nominelt DKK 555.000 aktier a nominelt DKK 0,10, således at bemyndigelserne efter pkt. 4.2 og 4.3 tilsammen maksimalt kan udnyttes til kapitalforhøjelser på i alt nominelt DKK 555.000, jf. vedtægternes pkt. 4.4.

Ad punkt 7.
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Steen Tromholt som formand. Bestyrelsen besluttede på baggrund af bemyndigelsen, der blev givet under pkt. 6c, at afsøge mulighederne for at afholde en fortegningsemission i april 2019.


Om Conferize
Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere af events. Alt for mange events og konferencer er i dag planlagt og realiseret efter en skabelon fra dengang verden stadig var analog. Det betyder, at deltagerne får for lidt udbytte i forhold til networking, vidensdeling og deltagelse. Arrangørerne slås desuden med gammeldags og ufuldstændige produkter, der resulterer i en dårlig oplevelse for deltagerne.

Dette problem løser Conferize ved at tilbyde en samlet løsning, der gør det nemt for arrangøren og skaber større værdig for deltagerne – før, under og efter eventet. Samtidig forbinder Conferize brugere og indhold fra events i et globalt netværk, der skaber overblik i en ellers fragmenteret eventindustri. Conferize er anvendt af tusindvis af events i over 140 lande og har siden 2014 været officiel partner til TEDx.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com


Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil