Dagsordenens punkt 1:

Formand Knud Steffensen udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9.

Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået.

Dagsordenens punkt 2:

Formand Knud Steffensen aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år.

Ingen af de fremmødte ønskede ordet, hvorefter dirigenten konstaterede med aktionærernes tilslutning, at beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 3 og 4:

Direktør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 16.522 blev vedtaget overført således:

Udbytte                                                 0
Rente hybrid kernekapital                   1.992
Henlagt til egenkapitalen                   14.530
I alt anvendt                                   16.522

Dagsordenens punkt 5:

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:
Henrik H. Galsgaard, Johs. Jensen, og Michael C. Tykgaard.

Nyvalgt:
Elke Carleton og Lasse Høeg Christensen

Dagsordenens punkt 6:
Dirigenten foreslog på revisionsudvalgets vegne genvalg af PricewaterhouseCoopers, og da der ikke indkom flere forslag konstaterede dirigenten, at revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:

Forslag til bemyndigelse fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag til ændring af vedtægternes §15 vedrørende aldersgrænsen

B. Bestyrelsen foreslår at følgende tekst med rødt udgår af § 15 der omhandler valg til bestyrelsen:

Genvalg kan finde sted., men bestyrelsesmedlemmerne kan ikke vælges eller genvælges efter det kalenderår, hvori vedkommende er fyldt 66 år.

Forslaget blev ikke vedtaget
                                                                                                

Dagsordenens punkt 8:
Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Henrik H. Galsgaard valgt som ny formand for Hvidbjerg Bank. Derudover blev Michael C. Tykgaard valgt til bestyrelsen i stedet for Knud Steffensen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

Med venlig hilsen

Jens Odgaard
Bankdirektør

Vedhæftet fil