Pressmeddelande
27 mars 2019, 13:00

Sdiptech AB (publ) tecknar avtal gällande bankfinansiering om 800 MSEK

Sdiptech har tecknat avtal med Nordea om bankfinansiering på sammanlagt 800 MSEK.

Bankfinansieringen består av en s.k. revolverande kreditfacilitet (RCF) om 800 MSEK och ett avtal om en s.k. cash pool för effektiv cash management inom koncernen och dess bolag. Dessa centrala avtal ersätter nuvarande utspridda kreditavtal om totalt ca 480 MSEK (per 181231).

Den nya bankfinansieringen löper på tre år, med möjlighet till sammanlagt två års förlängning och stärker Sdiptechs handlingsutrymme vad gäller fortsatta förvärv och tillväxt.

”Vi är nöjda med att ha nått denna överenskommelse, som bidrar till att Sdiptech kan nå uppsatta finansiella tillväxtmål”, säger Bengt Lejdström, CFO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com ,

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 13:00.

Bilaga