Den 5. april 2019 afholdtes på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR 26042232.

Til stede var:

Aktionærer der tilsammen repræsenterede 60,9 % af selskabskapitalen

Selskabets bestyrelse

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne

  1.  Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under ”Investors” området.

Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

  1.  Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,11 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt. 

  1. Valg af revisor 

Bestyrelsen har foreslået genvalg af BDO som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 

Der var ingen yderligere forslag.

  1.  Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2019.

 

Dirigent: 

_______________________________________
Jens Uggerhøj

 

Tiltrædes af bestyrelsen: 

_____________________________                    _____________________________
Kent M. Sørensen                                           Jens Uggerhøj 

_____________________________                                    
Michael Aaen                                                                 

 

Finanskalender
Halvårsmeddelelse: 16. august 2019
Årsrapport 2019: 6. marts 2020

 

Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder. 

Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard,Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf: +45 2176 4317