C-RAD AB (publ) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats till följd av att 264 000 aktier av serie B har emitterats under april månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till incitaments program antaget vid årsstämma 2016.

Efter utnyttjande av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier till 31 021 036 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 30 158 149 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 787 019, vara A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 30 158 149 i C-RAD AB (publ) per den 30 april, 2019. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 653 156,72 kronor.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 55 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:30 CEST.

Bilaga