God utveckling i samtliga regioner gav stark organisk tillväxt

1 januari-31 mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 34% till 103,9 MSEK (77,6).
  • Organisk tillväxt uppgick till 31% (-20)
  • Rörelseresultatet ökade till 34,9 MSEK (23,2).
  • Rörelsemarginalen ökade till 33,6% (29,9).
  • Resultatet före skatt ökade till 34,8 MSEK (23,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 1,15 SEK (0,80).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 51,1 MSEK (6,4).

VD-kommentar

Första kvartalet 2019 var ett bra kvartal för CellaVision med en försäljning om 103,9 MSEK (77,6) efter en stark organisk utveckling i Americas och EMEA. Jämfört med samma period 2018 ökade omsättningen organiskt med 31 procent, vilket innebär att vår försäljning vuxit organiskt med över 30 procent tre kvartal i rad. Värt att notera är att det inte är någon enskild större order som ligger bakom utvecklingen i kvartalet. CellaVisions omsättning är volatil till sin karaktär med svängningar mellan enskilda kvartal och mellan våra tre regioner.

Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 34,9 MSEK (23,2), motsvarande en rörelsemarginal om 33,6 procent (29,9). Lönsamhetsutvecklingen är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta affärsmodell, fortsatt god kostnadskontroll och bra bruttomarginaler. Kvartalets kassaflöde stärktes till 45,0 MSEK (-2,4). En bidragande orsak till kassaflödet är att höga kundfordringar från föregående kvartal är förfallna och inbetalda. Valutapåverkan i kvartalet uppgick till cirka tre procent.

Marknadsutveckling

I Americas växte försäljningen med 28 procent till 52,5 MSEK (40,8) i kvartalet. I USA och Kanada fortsätter antalet installationer hos slutkunder att öka och marknaden utvecklas i stabil takt. Även Brasilien, där vi etablerade en egen organisation för lokal marknadssupport under 2018, uppvisar nu en stigande försäljning.

EMEAs försäljning växte med 57 procent till 38,5 MSEK (24,6) under första kvartalet. Våra ökade aktiviteter i EMEA sedan 18 månader tillbaka med etableringar av lokala marknadssupportorganisationer på nyckelmarknader återspeglas i försäljningstakten.

APAC hade ett stabilt kvartal med sex procents tillväxt. Omsättningen uppgick till 12,9 MSEK (12,2) och vi ser fortsatt hög nivå på marknadsaktiviteter i alla våra nyckelmarknader, inte minst i Kina och Japan. I Australien förväntas försäljning ta fart under de kommande åren.

Geografisk expansion

Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under årets första kvartal etablerade vi egna organisationer för lokal marknadssupport i Madrid för bearbetningen av den iberiska halvön och i Neapel för bearbetning av den italienska marknaden.

Sammantaget har CellaVision, per första kvartalet 2019, 17 lokala marknadssupportorganisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 30 länder.

Innovation

CellaVision® DC-1, vår nya produkt för mindre och medelstora laboratorier, blev CE-märkt i februari och har nu börjat produceras. Mottagandet från våra olika distributionspartner har varit positiv. De första enheterna blev klara för leverans i slutet av kvartalet och orderprocessen är aktiverad, vilket innebär att våra samarbetspartners kan lägga beställningar. 2019 är ett lanseringsår där försäljning och produktion stegvis kommer att trappas upp.

Vidare har vi under kvartalet initierat aktiviteter för att förbereda för ansökningar till de amerikanska och kinesiska myndigheterna för att få godkännande för försäljning av CellaVision® DC-1 i USA och Kina. Dessa godkännanden beräknas komma under 2020 och 2021.

Vi kommer även framgent att öka våra investeringar inom innovation där vi kontinuerligt stärker vår organisation genom att rekrytera talanger och bygga ett starkt team. Det är en förutsättning för att säkra vår framtida innovationskraft och våra tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt.

Zlatko Rihter,

VD och koncernchef

 

Nyckeltal

(MSEK) Jan-Mar 2019 Jan-Mar 2018 Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 103,9 77,6 364,8
Bruttoresultat 77,0 57,7 270,9
EBITDA 38,3 25,3 118,4
Rörelseresultat 34,9 23,2 111,6
Rörelsemarginal, % 33,6 29,9 30,6
Resultat före skatt 34,8 23,6 112,1
Periodens kassaflöde 45,0 -2,4 14,4
Soliditet, % 75,3 81,3 77,9

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets
17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i 32 länder. 2018 var omsättningen 365 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019, kl. 08:20 CET.