Delårsrapport januari-mars 2019

Malmö den 1 maj 2019

”CADScor®Systemet kommer att förkorta väntelistor och generera mervärde för både patienter och vårdsektorn”
Dr. Werner Kommer Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie in Wolkersdorf, Austria

” Efter snart ett år på Acarix är jag verkligen inspirerad av de möjligheter som våra produkter erbjuder för att revolutionera hjärtdiagnostiken. Vi deltar aktivt på kongresser och vetenskapliga konferenser och ser att behovet av exakta verktyg för att fatta snabba och lämpliga beslut fortsätter att växa. Jag ser tydligt att Acarix har en viktig roll i att fylla det behovet.”

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till rapporten.

Första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018

  • Under första kvartalet uppgick försäljningen till fem CADScor®System och 640 engångsplåster jämfört med fyra CADScor®System och 520 engångsplåster under samma period föregående år.
  • Intäkterna uppgick till kSEK 299 (230), med ett bruttoresultat om kSEK 209 (158) och en bruttomarginal om 70 procent (69).
  • Rörelsekostnaderna uppgick till kSEK 13 038 (8 170).
  • Resultat före skatt uppgick till kSEK –12 822 (–7 963).
  • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till kSEK –13 101
    (–9 444).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK –0,56 (–0,35). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser under första kvartalet 2019
I februari meddelade Acarix att en ansökan för ersättning för CADScor®System kommer att lämnas direkt till tyska Federal Joint Committee (G­BA). Tidigare siktade Acarix på full ersättning i Tyskland före utgången av 2019, men nu förbereds ny lagstiftning som kommer att påverka den lokala ersättningsprocessen och resultera i förseningar. Den privata ersättningen påverkas inte av ovanstående förändringar.

Händelser efter den 31 mars 2019
Inga väsentliga händelser att rapportera efter 31 mars 2019.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com
       
Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD

e­post: per.persson@acarix.com

tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO

e­post: christian.lindholm@acarix.com

tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 16 maj 2019 kl 08.00.

Bilagor