JANUARI - MARS 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) KSEK             
 • Kostnaderna uppgick till 2,5 (2,0) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,5 (-2,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,09) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 (-2,1) MSEK

      
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

 • Samtliga patienter har rekryterats i LIDDS fas IIb-studie mot prostatacancer, LPC-004. De nya klinikerna i Litauen och Kanada har bidragit starkt till en snabbare rekrytering av patienter. Preliminära studieresultat planeras att presenteras i september i år.
 • LIDDS har fått ytterligare ett patent som skyddar NanoZolid®- teknologin i USA. Patentet blev godkänt i EU under 2018 vilket innebär att samtliga produkter som utvecklas med NanoZolid® har ett mycket långt immaterialrättsligt skydd till 2037 på de största marknaderna.
 • Den första patienten blev behandlad i fas I-studien, NZ-DTX, på Karolinska Universitetssjukhuset i vilken NanoZolid® kombineras med docetaxel i solida tumörer. LIDDS har dessutom fått godkännande från Läkemedelsverket i Danmark för en fas I-studie med samma studieupplägg.
 • LIDDS har meddelat att bolaget utvärderar möjligheterna till en listning på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020. Syftet med listbytet är att attrahera större internationella läkemedels- och investeringsfonder samt att stärka bolagets synlighet på den internationella marknaden.
 • LIDDS har också gjort viktiga förstärkningar i organisationen:
  - Markus Thor har anställts som Head of Business Development. Markus har en gedigen affärserfarenhet från läkemedelsbolag som Biovitrum, Kancera och Medivir och började sin anställning i mars.
  - Charlotta Gauffin har anställts som Head of Clinical Trials. Charlotta har en lång och bred erfarenhet av kliniska studier från Quintiles, Q-Med och Galderma. Charlotta började i bolaget i mars.
 • Samarbetsavtalet med Belina Pharma avslutades. LIDDS har levererat den aktuella läkemedelsformuleringen i enlighet med Belinas önskemål.
 • LIDDS presenterade NanoZolid®-teknologin och bolagets projektportfölj vid International Conference on PharmScience Research & Development i Paris i mars.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • LIDDS har erhållit positiva prekliniska resultat där NanoZolid® formulerats med en TLR9-agonist. De lovande resultaten har lett till att ett prekliniskt program startas och att företaget planerar att inleda en fas I- studie under 2020.
 • LIDDS meddelade att bolaget har en positiv freedom-to-operate-analys för den specifika TLR9- agonist som använts i de prekliniska försöken.
 • LIDDS presenterade NanoZolid®-teknologins möjligheter att formulera olika onkologiläkemedel för intratumoral administration vid Formulation and Drug Delivery Congress i London i april.
 • Preliminär information från ett antal patienter i den öppna studien i LPC-004 indikerar en längre, mer än sex månader, antiandrogen effekt av Liproca® Depot vilket skulle kunna innebära längre behandlingsintervall än beräknat.
 • LIDDS utvärderar, parallellt med STING-och TLR-projekten, ett prioriterat urval av immunaktiva läkemedelssubstanser för intratumoral behandling.
 • En riktad emission som tillför LIDDS 8,9 MSEK före transaktionskostnader genomfördes med avsikt att finansiera det nyligen startade NZ-TLR9 projektet med planering för en kommande fas I- studie. Emissionen stärker bolagets aktieägarbas och riktades till större och nya aktieägare i LIDDS.