Source: ALM Equity AB

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 13 juni 2019 varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 70.818.745,20 kronor på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september och december 2019 samt sista vardagen i mars 2020. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt beslut på stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna utan resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 40 000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Ernst & Young valdes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101 546  preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1 015 460 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska vara den 3 juli 2019. 

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3 000 000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30 000 000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma antogs av stämman.

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se