Perioden april - juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 229 (109) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 189 (63) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 0 (-18) Mkr
  • Finansiella placeringar 42 (66) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 15,48 (7,36) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 9 procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till knappt 19 procent
 • Traction avyttrar innehavet i WYG i samband med ett kontantbud

Perioden januari - juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 341 (145) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 219 (92) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 0 (-16) Mkr
  • Finansiella placeringar 126 (73) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 23,06 (9,81) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till drygt 22 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 198 (178) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 13 (-3) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 30 juni uppgår till 15 Mkr per den 12 juli 2019

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 11.00 CET.

Bilaga