SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI, KÄYTTÖKATE PARANI JA MUUTOSPROSESSI ETENEE SUUNNITELLUSTI

Siili Solutions Oyj, puolivuosikatsaus, 14.8.2019 kello 8.45


TAMMI–KESÄKUU 2019:

 • Liikevaihto oli 40 695 (1.1.–30.6.2018: 34 179) tuhatta euroa – kasvua 19,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3 537 (2 287) tuhatta euroa – kasvua 54,6 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 8,7 % liikevaihdosta (6,7 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1 877 (1 722) tuhatta euroa – kasvua 9,0 %
 • Katsauskauden tulos oli 1 332 (1 345) tuhatta euroa – muutosta -1,0 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,19) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 771 (-1 897) tuhatta euroa – kasvua 193,4 %
 • Taseen loppusumma oli 52 315 (32 504) tuhatta euroa


NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN


Yhtiö toistaa 27.2.2019 tilinpäätöstiedotteen 2018 julkaisemisen yhteydessä antamansa tulosohjeistuksen: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 75–85 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,5–8,5 miljoonaa euroa.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT



Tunnusluvut1.1. – 30.6.20191.1. – 30.6.20181.1. – 31.12.2018
Liikevaihto, 1 000 €40 69534 17970 380
Käyttökate (EBITDA), 1 000 € *3 5372 2874 112
EBITDA, % liikevaihdosta8,7 %6,7 %5,8 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € **1 8771 7222 465
EBIT, % liikevaihdosta4,6 %5,0 %3,5 %
Tilikauden tulos, 1 000 €1 3321 3451 579
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta3,3 %3,9 %2,2 %
Omavaraisuusaste, %36,9 %59,9 %40,5 %
Nettovelkaantumisaste ***-6,9 %-17,5 %-12,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), €0,190,190,23
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, €0,190,190,23
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella ****700600630
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa703636697

*) IFRS 16 -standardi on parantanut ensimmäisen puolivuosikauden 2019 käyttökatetta 618 tuhatta euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
**) IFRS 16 -standardin käyttöönotto ei ole vaikuttanut olennaisesti ensimmäisen puolivuosikauden 2019 liikevoittoon verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
***) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelvoitetta.
****) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.


Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa käyttökate (EBITDA) -tunnusluvulla. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön tekemien yrityskauppojen lisäkauppahinnoista. Konsernitase sisälsi 30.6.2019 ehdollista vastiketta 6 046 tuhatta euroa (30.6.2018: ei sisältänyt ehdollista vastiketta).


TOIMITUSJOHTAJA TIMO LUHTANIEMI: ”LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS PARANEE SUUNNITELLUSTI”


Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2019 liikevaihtomme oli 40,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua 19 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja käyttökatteemme oli 3,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua 55 %. Osa kannattavuuden paranemisesta johtuu IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Merkittävän osan liikevaihdon kasvusta muodosti työntekijäkohtaisen keskimääräisen laskutuksen kasvu. Henkilöstömme määrä kasvoi tavoitteidemme mukaisesti, ja kesäkuun lopussa meitä oli 703, missä on kasvua 11 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toisella vuosipuoliskolla tavoitteemme on kiihdyttää rekrytointia, ja olemmekin jo tehneet merkittävän määrän rekrytointeja syksylle.

Viime vuoden tulosta heikentäneet haasteet on tunnistettu ja toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Viime vuonna käynnistämämme ja suurilta osin toteutettu keskitetyn matriisiorganisaation jakaminen pienemmiksi itsenäisiksi liiketoimintayksiköiksi on yksinkertaistanut ja tehostanut operatiivisen toiminnan johtamista ja osaltaan parantanut konsernitason laskutusastetta.

Strategiset kehittämishankkeemme etenevät ja saadaan pääosin päätökseen tämän vuoden aikana. Alkuvuoden aikana olemme kannattavuuden parantamisen lisäksi keskittyneet asiakkuudenhoitomallin yhdenmukaistamiseen sekä palvelutarjoamamme kehittämiseen. Näin pystymme tehokkaasti tarjoamaan avainasiakkaillemme koko elinkaaren kattavaa, räätälöityä digitaalisten palvelujen suunnittelua, kehitystä ja ylläpitoa. Lisäksi jatkamme Solutions-yksikön ratkaisuliiketoimintojen kehittämistä itsenäisiksi yksiköiksi, koska pienten, erikoistuneiden yksiköiden on suurta organisaatiota helpompi vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Erikoistuminen myös helpottaa kokeneiden asiantuntijoiden rekrytointia.

Autoteollisuutta palvelevan liiketoimintamme asiakaskunta on selkeästi rajattu ja erillään Siilin muusta liiketoiminnasta, minkä vuoksi selvitämme mahdollisuuksia liiketoiminnan yhtiöittämiseksi. Yhtiöittäminen mahdollistaisi monipuolisemmat rahoitusvaihtoehdot kasvustrategian tukena. Siilin Suomen ulkopuolelta tuleva liikevaihto, josta suurin osa on autoteollisuuden asiakkailta, kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 49 % tehtyjen investointien tukemana. Kansainvälisen liikevaihdon osuus koko Siilin liikevaihdosta kasvoi 15 %:iin.

Toisella puolivuosikaudella keskitymme edelleen laskutusasteen parantamiseen, liiketoiminnan perusprosessien kehittämiseen ja vahvan kasvun ylläpitämiseen. Markkina kasvaa yhä nopeasti digitalisaation vetämänä. Samalla asiakkaidemme osaamistarpeet ovat muuttuneet entistä yksilöllisemmiksi. Kykymme kehittää osaamistamme vastaavasti sekä palvella asiakkaidemme muuttuvia tarpeita tehokkaasti ratkaisee menestymisemme tulevaisuudessa.

Pidämme ennallaan ohjeistuksemme koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta. Kerromme tarkemmin Siili-konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden tulevaisuuden suunnitelmista ja lähivuosien tavoitteista 13.11.2019 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.


KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT


 • Yhtiö käynnisti 24.1.2019 henkilöstön osakesäästöohjelman uuden säästökauden vuodelle 2019 ja siihen liittyvän optio-ohjelman.
 • Siili Solutions Oyj:n johtoryhmään liittyvät 4.2. alkaen markkinointijohtaja Antti Kiukas, lakiasiainjohtaja Hanna Seppänen, Solutions-liiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Malviniemi sekä Cloud Managed Services -liiketoiminta-alueen johtaja Kristian Takala.
 • Yhtiö tiedotti 13.6. selvittävänsä mahdollisuutta autoteollisuutta palvelevan liiketoiminnan yhtiöittämiseksi.


LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS


Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2019 konsernin liikevaihto kasvoi 19,1 % (17,4 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 6 516 (5 066) tuhatta euroa yhteensä 40 695 (34 179) tuhanteen euroon. 1.8.2018 hankitun VALA Group Oy:n osuus konsernin katsauskauden liikevaihdosta oli noin 3,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 7 058 (6 171) tuhatta euroa ja 17,3 % (18,1 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 25 617 (21 041) tuhatta euroa, joka oli 62,9 % (61,1 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 703 (636), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10,5 % (18,9 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset, 80,3 % (79,6 %), olivat suhteessa liikevaihtoon hieman suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4 700 (4 832) tuhatta euroa ja 11,5 % (14,1 %) liikevaihdosta.

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli 3 537 (2 287) tuhatta euroa eli 8,7 % (6,7 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 54,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoitto (EBIT) oli 1 877 (1 722) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 124 (33) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut elokuussa 2018 nostetusta 7,2 miljoonan euron lainasta, ehdollisen vastikkeen diskonttokorot sekä IFRS 16 -standardin soveltamisen takia raportoidut korkokulut. Voitto ennen veroja oli 1 753 (1 690) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,19 (0,19) euroa.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT


Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 52 315 (32 504) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 36,9 % (59,9 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 10,2 % (13,4 %) ja nettovelkaantumisaste -6,9 % (-17,5 %).

Ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 771 (-1 897) tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta kasvoi edelliseen katsauskauteen verrattuna 3 668 tuhatta euroa. Edellisen katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensi toiminnanohjausjärjestelmän järjestelmätoimituksen viive, joka viivästytti asiakaslaskutusta. Myös IFRS 16 -standardin soveltaminen paransi liiketoiminnan rahavirtaa 580 tuhatta euroa edelliseen katsauskauteen verrattuna, koska maksettujen vuokrien pääoman osuus esitetään osana rahoituksen rahavirtaa ja vain koron osuus esitetään enää liiketoiminnan rahavirrassa. Vertailukautena kaikki vuokramaksut esitettiin pelkästään liiketoiminnan rahavirrassa. 

Investointien rahavirta katsauskauden aikana oli -698 (-510) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 394 tuhannen euron kauppahinnan tasauksen VALA Group Oy:n osakekaupasta. Kauppahinnan tasaus määräytyi VALA Group Oy:n hankinnan jälkeisen käyttöpääoman muutoksen perusteella. Lisäksi investointien rahavirta sisälsi 150 tuhannen euron sijoituksen Robocorp Technologies, Inc. -yhtiöön.

Rahoituksen rahavirta oli -2 916 (-2 567) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta sisälsi osingonmaksuja Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 610 (2 730) tuhatta euroa ja 98 tuhatta euroa VALA Group Oy:n myyntioptioiden haltioille, jotka omistavat 40 % VALA Group Oy:n osakekannasta. Osingonmaksujen lisäksi rahoituksen rahavirta sisälsi etupäässä pankkilainojen ja IFRS 16 -standardin mukaisten vuokranmaksuvelvoitteiden takaisinmaksuja

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 8 206 (3 975) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 106 % vertailukautta suuremmat, mikä johtui etupäässä vertailukautta vahvemmasta käyttöpääomasta sekä siitä, että vertailukautena VALA Group Oy:n rahavaroja ei vielä raportoitu osana konsernin rahavaroja.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista rahoitusvelkaa yhteensä 6 868 (585) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 1 222 (390) tuhatta euroa.


YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT


Katsauskauden aikana ei toteutettu uusia yritysostoja eikä suunnattuja osakeanteja. Yhtiö maksoi katsauskautena 1.8.2018 toteutetun VALA Group Oy:n osakekaupan kauppahinnan tasauksen, yhteensä 394 (30) tuhatta euroa. Kauppahinnan tasaus määräytyi VALA Group Oy:n hankinnan jälkeisen käyttöpääoman muutoksen perusteella.


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO


Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 703 (636), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun verrattuna 67 henkilöä eli 10,5 %. Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 700 (600). Lisäys vertailukauteen verrattuna johtui etupäässä VALA Group Oy:n henkilöstöstä, joka ei ollut vielä mukana vertailukauden henkilöstön määrässä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 27.3.2019 hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Marko Somerma. Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harry Brade ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Marko Somerma. HR-valiokunnan jäseniksi valittiin Harry Brade (puheenjohtaja) ja Anu Nissinen. Yhtiön HR-valiokunnan jäsenten valinnassa poikettiin Hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 15 (Valiokunnan jäsenen valinta), koska HR-valiokuntaan valittiin vain kaksi jäsentä hallituksen vähäisestä jäsenmäärästä johtuen.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Timo Luhtaniemi (toimitusjohtaja), Kristiina Burtsoff (henkilöstöjohtaja), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (markkinointijohtaja) 4.2.2019 alkaen, Väinö Leskinen (liiketoimintajohtaja, Siili Auto), Jarkko Malviniemi (liiketoimintajohtaja, Solutions) 4.2.2019 alkaen, Erkka Niemi (teknologiajohtaja), Kari Pirttikangas (liiketoimintajohtaja, Siili_one), Pasi Ropponen (liiketoimintajohtaja, Key Accounts), Hanna Seppänen (lakiasiainjohtaja) 4.2.2019 alkaen ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services) 4.2.2019 alkaen.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Leenakaisa Winberg.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Siili Solutions Oyj:n liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä. Yhtiön käsityksen mukaan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, ja yhtiö on selostanut toimintaympäristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyvistä riskeistään tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessaan ja tilinpäätöstiedotteessaan.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta.  


NÄKYMÄT VUODELLE 2019 JA KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE


Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 75–85 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,5–8,5 miljoonaa euroa.


Konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Yli 10 %:n orgaaninen kasvu, jota tuetaan strategisilla, osaamista laajentavilla yritysostoilla.
 • Ulkomaan liiketoiminnan kasvu on vähintään kaksinkertainen kotimaan liiketoiminnan kasvuun verrattuna.
 • Yli 10 %:n käyttökate.


YHTIÖKOKOUS


Varsinainen yhtiökokous


Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 29.3.2019, ja osinko maksettiin 5.4.2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 480 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 750 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.


OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ


Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2019 merkitty kaupparekisteriin 7 000 316. Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 4 491 osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2019 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 874 693 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 612 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 179 838 optio-oikeutta.

Katsauskauden aikana ei laskettu liikkeelle uusia osakkeita. Katsauskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 9,50 euroa, alimmillaan 7,90 euroa, keskikurssi 8,75 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 9,10 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2018 lopusta 12,3 %, ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 63,7 (30.6.2018: 83,3) miljoonaa euroa 30.6.2019.

Yhtiöllä on viisi voimassaolevaa optio-ohjelmaa:

Ensimmäisen ohjelman, 2016A-ohjelman, on yhtiön hallitus päättänyt kokouksessaan 8.6.2016. Optio- ohjelmassa optio-oikeuksia on päätetty antaa yhteensä enintään 337 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 337 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.9.2019–31.12.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, jollei osakkeen 60 kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ole vähintään 14,50 euroa ajalla 1.1.2019–30.6.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 9.5.–3.6.2016. Konsernin johtoryhmän jäsenten ja puolalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan osalta optio-oikeuksien 2016A saaminen edellyttää, että he omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava siihen saakka, kun optio-ohjelma päättyy 31.12.2020. Osana optio-ohjelmaa yhtiön hallitus päätti tarjota avainhenkilöille, joilta edellytetään osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa osakehankintansa yhtiön myöntämällä korollisella lainalla. Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi tarjoama laina on maksettava takaisin viimeistään 31.12.2020.

Siilin työntekijöille suunnattu 2018A-optio-ohjelma on osa henkilöstön osakesäästöohjelmaa, jonka hallitus päätti ottaa käyttöön 20.4.2018. Optio-ohjelmassa optio-oikeuksia on päätetty antaa yhteensä enintään 50 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 50 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakesäästöohjelman ensimmäinen säästökausi kestää 17.5.2018−31.1.2019. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa, ja osallistuja saa palkkiona maksutta Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksia. Jokaista ostettua säästöosaketta kohden osallistuja saa kaksi optio-oikeutta vuoden 2018A-ohjelmassa ja yhden optio-oikeuden tulevien vuosien säästöohjelmissa. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2018 eli 11,60 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2020–31.1.2022. Merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2021. Osakesäästöohjelman kautta noin 190:stä Siilin työntekijästä on tullut Siilin osakkeenomistajia. Hallitus päätti 24.1.2019 nostaa edellisen säästökauden mukaisten optio-oikeuksien 2018A enimmäismäärää 50 000:sta 75 000:en kappaleeseen. Optio-oikeudet 2018A jaetaan osana osakesäästöohjelman säästökautta 2018–2019.

Yhtiön hallitus päätti 10.9.2018 kokouksessa avainhenkilöiden optio-ohjelmat 2018B ja 2018C. Optio- oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 67 200 merkitään tunnuksella 2018B ja 32 500 merkitään tunnuksella 2018C. Optio-oikeudella 2018B ja 2018C merkittävän osakkeen merkintähinta on 11,93 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 15.8.2018–28.8.2018. Osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja varojenjaon määrällä. Optio-oikeuksilla 2018B ja 2018C merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.2.2021–31.1.2022. Merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen kummallekin optiolajille erikseen asettamat yhtiön osakekurssiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät kriteerit täyty. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Optio- oikeuksien 2018C saaminen edellyttää, että avainhenkilöt omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava 1.2.2021 asti.

Siilin hallitus päätti 24.1.2019 vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2019–2020 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Uusi säästökausi alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.1.2020. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta yhden Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuden yhtä ostettua osaketta kohden. Jokainen uusi työntekijä, jolla on säästökaudella 2019–2020 ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan, saa osallistuessaan ohjelmaan kutakin yhtä ostettua säästöosaketta kohden kaksi optio-oikeutta. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen ja VALA Group Oy:n henkilöstö. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen. Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2019. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2021–31.1.2023. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2022.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET


Puolivuositiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhtiö on ottanut käyttöön IFRS 16 -standardin Vuokrasopimukset 1.1.2019 alkaen. Standardin käyttöönoton yhteydessä yhtiö kirjasi vuokrasopimuksia taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä käyttöoikeus-omaisuuseränä, minkä seurauksena yhtiön käyttöomaisuus ja vieras pääoma kasvoivat yhteensä 3 454 tuhatta euroa. Yhtiö sovelsi käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelyä helpotuksineen: kaikki yli vuoden mittaiset vuokrasopimukset, jotka oli aiemmin luokiteltu operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, kirjattiin taseeseen, paitsi sopimukset, jotka olivat arvoltaan vähäisiä.

IFRS 16 -standardin soveltamisen johdosta yhtiö on raportoitunut katsauskaudella 618 tuhatta euroa vähemmän vuokrakuluja, 580 tuhatta euroa enemmän poistoja ja 39 tuhatta euroa enemmän rahoituskuluja kuin vertailukaudella. IFRS 16 -standardin soveltaminen ei ole vaikuttanut katsauskauden tulokseen. 30.6.2019 konsernitaseessa käyttöoikeus-omaisuuserän ja vuokranmaksuvelvoitteen määrä on 3 038 tuhatta euroa.

IFRS 16 -standardi muutti vuokranmaksujen esittämistä konsernin rahavirtalaskelmassa: konsernitaseeseen kirjatun vuokranmaksuvelan pääoman lyhennyksen osuus esitetään rahoituksen rahavirrassa ja vain koron osuus esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Tämän takia yhtiön liiketoiminnan rahavirta on 580 tuhatta euroa suurempi verrattuna vertailukauden liiketoiminnan rahavirtaan, jossa kaikki vuokranmaksut esitettiin vielä liiketoiminnan rahavirrassa.


TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2019


Siili Solutions järjestää 31.7.2019 julkaistun sijoittajatiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 14.8.2019 kello 9:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Siili Solutions järjestää 13.11.2019 pääomamarkkinapäivän.

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2020. Muilta osin vuoden 2020 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Konsernin tuloslaskelma IFRS 1.1. – 30.6.20191.1. – 30.6.20181.1. – 31.12.2018
1 000 EUR    
     
LIIKEVAIHTO 40 69534 17970 380
     
Liiketoiminnan muut tuotot 217152265
Materiaalit ja palvelut -7 058-6 171-12 905
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25 617-21 041-43 561
Poistot -1 660-565-1 646
Liiketoiminnan muut kulut -4 700-4 832-10 067
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 8771 7222 465
     
Rahoitustuotot  970
Rahoituskulut -133-40-153
     
TULOS ENNEN VEROJA 1 7531 6902 312
Tuloverot -421-345-734
TILIKAUDEN TULOS 1 3321 3451 579
     
Jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille100%1 3321 3451 579
  Määräysvallattomille omistajille0%   
     
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto  0,190,190,23
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,190,190,23
     
     
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1. – 30.6.20191.1. – 30.6.20181.1. – 31.12.2018
1 000 EUR    
     
TILIKAUDEN TULOS 1 3321 3451 579
     
Muut laajan tuloksen erät    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi    
  Muuntoerot 13-47-4
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 3451 2981 575
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyrityksen omistajille100%1 3451 2981 575
  Määräysvallattomille omistajille0%   





Konsernitase IFRS
30.6.201930.6.201831.12.2018
1 000 EUR    
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat   
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet3 9981 1941 145
 Liikearvo18 81511 59318 815
 Muut aineettomat hyödykkeet4 8831 9205 625
 Muut sijoitukset152 2
 Saamiset553405417
Pitkäaikaiset varat yhteensä28 40015 11126 005
     
Lyhytaikaiset varat   
 Myyntisaamiset13 79411 73110 949
 Muut saamiset1 5061 6341 538
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset40953227
 Rahavarat8 2063 97510 049
Lyhytaikaiset varat yhteensä23 91517 39222 764
     
VARAT YHTEENSÄ52 31532 50448 769
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
     
Oma pääoma   
 Osakepääoma100100100
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto12 87412 87412 874
 Muuntoerot6-32-7
 Kertyneet voittovarat6 3266 4036 680
Oma pääoma yhteensä19 30619 34519 647
     
Pitkäaikaiset velat   
 Rahoitusvelat5 6471956 159
 Muut pitkäaikaiset korolliset velat7 915 6 010
 Laskennalliset verovelat1 0033881 135
Pitkäaikaiset velat yhteensä14 56558213 304
     
Lyhytaikaiset velat   
 Rahoitusvelat1 2223901 417
 Muut lyhytaikaiset korolliset velat1 169  
 Ostovelat ja muut velat15 90512 13614 306
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat933889
 Varaukset55135
Lyhytaikaiset velat yhteensä18 44412 57715 818
     
Velat yhteensä33 00913 15929 121
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ52 31532 50448 769


Konsernin rahavirtalaskelma IFRS1.1. – 30.6.20191.1. – 30.6.20181.1. – 31.12.2018
1 000 EUR   
    
Liiketoiminnan rahavirrat   
Tilikauden voitto1 3321 3451 579
Oikaisut:   
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut1 0635471 649
Korkokulut ja muut rahoituskulut13340153
Korkotuotot-9-70
Verot421345734
Käyttöpääoman muutokset:   
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-3 009-3 973-2 229
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos2 6635311 667
Maksetut korot-96-40-94
Saadut korot45-7
Maksetut verot-731-688-1 320
Liiketoiminnan nettorahavirta1 771-1 8972 132
    
Investointien rahavirrat   
Tytäryritysten hankinta-394 -4 606
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot12  
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-167-243-707
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -268-312
Investoinnit muihin sijoituksiin-150 152
Investointien nettorahavirta-698-510-5 474
    
Rahoituksen rahavirrat   
Lainasaamisten takaisinmaksut81358358
Lainojen nostot  7 200
Lainojen takaisinmaksut-709-195-390
IFRS 16 -vuokranmaksuvelvoitteen takaisinmaksut-580  
Maksetut osingot-1 610-2 730-2 730
Osingonjako osakkeiden myyntioptioiden haltijoille-98  
Rahoituksen nettorahavirta-2 916-2 5674 438
    
Rahavarojen muutos-1 843-4 9741 095
Rahavarat tilikauden alussa10 0498 9548 954
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0-50
Rahavarat tilikauden lopussa8 2063 97510 049


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS    
1 000 EUREmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
 Osake-pääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastotMuunto-
erot
Kertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
       
Omapääoma 1.1.201810012 8740157 75920 747
Laaja tulos      
Tilikauden tulos    1 3451 345
Muuntoerot   -47 -47
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -471 3451 298
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako    -2 730-2 730
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä    2929
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä    -2 701-2 701
Oma pääoma 30.6.201810012 8740-326 40319 345
Omapääoma 1.1.201910012 8740-76 68019 647
Laaja tulos      
Tilikauden tulos    1 3321 332
Muuntoerot   13 13
Tilikauden laaja tulos yhteensä   131 3321 345
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako    -1 610-1 610
Osakeannit      
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä    2222
Osingonjako osakkeiden myyntioptioiden haltijoille    -98-98
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä    -1 686-1 686
Oma pääoma 30.6.201910012 874066 32619 306


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT


Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

30.6.2019   
1 000 EURAineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeetLiikearvoMuut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.20193 07318 8157 643
IFRS 16 -käyttöönotto3 454  
Hankintameno 1.1.20196 527 7 643
Muuntoerot8  
Lisäykset311  
Hankitut liiketoiminnot   
Vähennykset-25  
Siirrot erien välillä   
Hankintameno 30.6.20196 82018 8157 643
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019-1 927 -2 017
Muuntoerot-2  
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset-918 -742
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot25  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2019-2 823 -2 760
    
Kirjanpitoarvo 1.1.20191 14518 8155 625
Kirjanpitoarvo 30.6.20193 99818 8154 883
    
    
30.6.2018   
1 000 EURAineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeetLiikearvoMuut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.20182 39211 5933 023
Muuntoerot-12  
Lisäykset333 238
Hankitut liiketoiminnot   
Vähennykset-3  
Siirrot erien välillä   
Hankintameno 30.6.20182 70911 5933 261
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018-1 169 -1 133
Muuntoerot5  
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset-351 -208
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot   
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2018-1 516 -1 341
    
Kirjanpitoarvo 1.1.20181 22211 5931 890
Kirjanpitoarvo 30.6.20181 19411 5931 920


Varaukset ja ehdolliset velat

1 000 EURTappiolliset sopimuksetTakuuvarauksetYhteensä
1.1.2019 55
Lisäykset 5858
Käytetyt varaukset -2-2
Käyttämättömät varausten peruutukset -6-6
30.6.2019 5555
    
    
1 000 EURTappiolliset sopimuksetTakuuvarauksetYhteensä
1.1.2018 44
Lisäykset 2121
Käytetyt varaukset -13-13
Käyttämättömät varausten peruutukset 00
30.6.2018 1313
    
1 000 EURTappiolliset sopimuksetTakuuvarauksetYhteensä
1.1.2018 44
Lisäykset 2929
Käytetyt varaukset -19-19
Käyttämättömät varausten peruutukset -9-9
31.12.2018 55


Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote tai palvelu myydään ja mahdollisen takuuvarauksen suuruus pystytään riittävän tarkkaan ennustamaan. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Konserni on antanut tietyille projekteille 12 kuukauden takuun. Takuun aikana yhtiö sitoutuu korjaamaan viipymättä ja veloituksetta takuuaikana esiintyvät virheet. 30.6.2019 takuuvarauksia oli yhteensä 55 (13) tuhatta euroa. Takuuvaraus vastaa parasta arviota projektin tulevista menoista ja perustuu yhtiön aiempaan kokemukseen vastaavanlaisista projekteista. Konsernilla ei ollut 30.6.2019 eikä 30.6.2018 varauksia tappiollisista sopimuksista.

Konsernilla oli 30.6.2019 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 6 046 tuhatta euroa (2018: 0 euroa).


Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

     30.6.2019Käyvän arvon hierarkia
1 000 EUR    Kirjan-pitoarvoKäypä arvo
Rahoitusvarat      
 Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 
 Pitkäaikaiset     
  Saamiset  5535532
  Muut sijoitukset 1521522
 Lyhytaikaiset     
  Myyntisaamiset 13 79413 7942
  Muut saamiset 1 5061 5062
  Rahavarat  8 2068 2062
Rahoitusvarat yhteensä  24 21124 211 
        
Rahoitusvelat      
 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 
 Pitkäaikaiset     
  Pankkilainat*  5 6475 6472
  Muut korolliset velat 7 9157 9152
 Lyhytaikaiset     
  Pankkilainat*  1 2221 2222
  Muut korolliset velat 1 1691 1692
  Ostovelat ja muut velat7 7817 7812
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  
 Pitkäaikaiset     
  Ehdollinen vastike* 6 0466 0463
 Lyhytaikaiset     
  Ehdollinen vastike*    
Rahoitusvelat yhteensä  29 78029 780 
*Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.    


     30.6.2018Käyvän arvon hierarkia
1 000 EUR    Kirjan-pitoarvoKäypä arvo
Rahoitusvarat      
 Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 
 Pitkäaikaiset     
  Saamiset  4054052
  Muut sijoitukset    
 Lyhytaikaiset     
  Myyntisaamiset 11 73111 7312
  Muut saamiset 1 6341 6342
  Rahavarat  3 9753 9752
Rahoitusvarat yhteensä  17 74517 745 
        
Rahoitusvelat      
 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 
 Pitkäaikaiset     
  Pankkilainat*  1951952
  Muut korolliset velat    
 Lyhytaikaiset     
  Pankkilainat*  3903902
  Muut korolliset velat    
  Ostovelat ja muut velat6 5026 5022
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  
 Pitkäaikaiset     
  Ehdollinen vastike*   3
 Lyhytaikaiset     
  Ehdollinen vastike*   3
Rahoitusvelat yhteensä  7 0877 087 
*Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.    


     31.12.2018Käyvän arvon hierarkia
1 000 EUR    Kirjan-pitoarvoKäypä arvo
Rahoitusvarat      
 Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 
 Pitkäaikaiset     
  Saamiset  4174172
  Muut sijoitukset 222
 Lyhytaikaiset     
  Myyntisaamiset 10 94910 9492
  Muut saamiset 1 5381 5382
  Rahavarat  10 04910 0492
Rahoitusvarat yhteensä  22 95622 956 
        
Rahoitusvelat      
 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 
 Pitkäaikaiset     
  Pankkilainat*  6 1596 1592
  Muut korolliset velat   2
 Lyhytaikaiset     
  Pankkilainat*  1 4171 4172
  Muut korolliset velat    
  Ostovelat ja muut velat12 78312 7832
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  
 Pitkäaikaiset     
  Ehdollinen vastike* 6 0106 0103
 Lyhytaikaiset     
  Ehdollinen vastike*   3
Rahoitusvelat yhteensä  26 37026 370 
*Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.    


Käypien arvojen hierarkian tasot


Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2
Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3
Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.


Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan arvostetuista rahoitusveloista

Ehdollinen vastike     
1 000 EUR   30.6.201930.6.201831.12.2018
Tilikauden alussa  6 0103030
Lisäys liiketoiminnan hankinnasta  05 979
Diskonttauksen purkautumisen vaikutus36030
Toteuttamiset  0-30-30
Realisoitumaton käyvän arvon muutos 000
Katsauskauden lopussa  6 04606 010


Rahoitusvelat, vakuudet ja vastuusitoumukset

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset   
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat5 6471956 159
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike6 046 6 010
Yhteensä11 69319512 169
    
Lyhytaikaiset   
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat1 2223901 417
Yhteensä1 2223901 417


Konsernilla on kaksi pankkilainaa: vuonna 2014 nostettu vaihtuvakorkoinen laina, jonka korko on 1,5 % + kolmen kuukauden Euribor (kuitenkin vähintään 1,5 %). Pankkilainan maturiteetti on viisi vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Toinen pankkilaina on vuonna 2018 nostettu vaihtuvakorkoinen laina, jonka korko on 1,2 % + kuuden kuukauden Euribor (kuitenkin vähintään 1,2 %). Pankkilainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.


Vastuut

Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista. Toimistotilojen lisäksi konserni on vuokrannut IT- ja toimistolaitteita sekä ajoneuvoja. Toimitilojen vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolmesta neljään vuotta. Tiettyihin toimitilojen vuokrasopimuksiin sisältyy indeksiehto.


Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat

1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Yhden vuoden kuluessa4621 2071 062
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua2 16317885
Yli viiden vuoden kuluttua270  
Yhteensä2 8951 3851 147

IFRS 16 -standardin käyttöönotto 1.1.2019 vaikutti katsauskauden ja vertailukausien vuokravastuiden vertailukelpoisuuteen, koska IFRS 16 -standardin käyttöönoton johdosta taseen ulkopuolisten vuokravastuiden määrä on pienentynyt. Katsauskauden vuokravastuut sisältävät 2,6 miljoonan euron arvoisen ja viiden vuoden mittaisen vuokrasopimuksen, joka kirjataan katsauskauden päättymisen jälkeen taseeseen IFRS 16 -standardin mukaisesti.


Vakuudet


Omasta puolesta annetut sitoumukset

1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Vuokravakuudet368220312
Yrityskiinnitykset10 3753 60010 375
Yrityskortit8213659
Vuokratakaukset203203203

*) Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.


Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.


Helsingissä 14. päivänä elokuuta 2019


Siili Solutions Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi          Talousjohtaja Aleksi Kankainen
puhelin: 0400 447 464                           puhelin: 040 534 2709


SIILI SOLUTIONS LYHYESTI:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia, teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite