TORMs resultat for første halvår 2019 afspejler Selskabets stærke driftsresultater sammenlignet med vores konkurrenter og fokus på at opretholde en effektiv drift med en lav omkostningsbase. Vores resultat før skat på USD 28,7 mio. i første halvår 2019 er det bedste halvårsresultat i tre år, og det glæder os, at vi også kan generere et overskud i et andet kvartal, som har været negativt påvirket af en unormalt høj og forlænget raffinaderivedligeholdelses-periode,” udtaler Executive Director Jacob Meldgaard og tilføjer: “Vi vurderer, at IMO 2020-reglerne vil skabe øget efterspørgsel efter produkttankskibe, og at TORM er godt positioneret til at drage fordel af denne nye markedsdynamik.”

 • EBITDA for andet kvartal 2019 udgjorde USD 40,6 mio. (samme periode 2018: USD 29,4 mio.). Resultat før skat udgjorde USD 5,2 mio. (samme periode 2018: underskud på USD 8,6 mio.). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 37,6 mio. i andet kvartal 2019 (samme periode 2018: USD 25,1 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 7 US cent (samme periode 2018: -12 US cent). Afkast af investeret kapital (RoIC) var 3,9% (samme periode 2018: 0,1%).

  EBITDA for første halvår 2019 udgjorde USD 102,1 mio. (samme periode 2018: USD 66,7 mio.). Resultat før skat for første halvår 2019 blev et overskud på USD 28,7 mio. (samme periode 2018: underskud på USD 7,5 mio.). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i første halvår 2019 USD 93,0 mio. (samme periode 2018: USD 43,0 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 38 US cent (samme periode 2018: -12 US cent). Afkast af investeret kapital (RoIC) var 6,2% (samme periode 2018: 1,2%).

  TORMs bestyrelse har overvejet Selskabets muligheder og mener på nuværende tidspunkt, at den fortsatte modernisering af flåden gennem nybygninger, køb af moderne skibe allerede i drift og scrubberinstallationer er den optimale allokering af kapitalen.       
 • I andet kvartal 2019 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 15.405 (samme periode 2018: USD/dag 12.944). Fragtraterne på produkttankmarkedet lå i starten af første kvartal 2019 på et højt niveau, som ikke er set siden 2016, men faldt en smule i løbet af kvartalet, efterhånden som raffinaderiernes forårsvedligeholdelse tog fart. Vedligeholdelse af raffinaderierne var særligt omfattende i andet kvartal, og kombineret med en række ikke-planlagte afbrydelser medførte dette, at 23% mere af den globale raffinaderikapacitet var ude af drift end i samme periode sidste år.
   
 • I løbet af andet kvartal af 2019 har TORM købt fire moderne 2011-byggede MR-skibe til en samlet pris på USD 83 mio. og med forventet levering i august 2019. For at finansiere købet og supportere TORMs solide kapitalstruktur har TORM indgået seks sale-and-leasebackaftaler, som alle forventes eksekveret i løbet af tredje kvartal 2019. Sale-and-leasebackaftalerne dækker over:
  • De fire nyindkøbte 2011-byggede MR-skibe, som giver et provenu på USD 66 mio. Aftalen er indgået med en kinesisk modpart og inkluderer en købsforpligtelse i 2025
  • MR-skibene TORM Torino og TORM Titan (begge bygget i 2016), som giver et samlet provenu på USD 52 mio., og hvor USD 18 mio. af den eksisterende bankgæld vil blive tilbagebetalt i forbindelse med transaktionerne. Leasingkontrakterne er indgået med to separate japanske modparter og omfatter en købsforpligtelse i 2024 for TORM Torino og i 2026 for TORM Titan
    
   I andet kvartal 2019 fik TORM leveret to MR-nybygninger, solgte MR-skibet TORM Gunhild (bygget i 1999) for et beløb på USD 6 mio. og tilbagebetalte gæld på USD 4 mio. i forbindelse med salget af skibet. Skibet er blevet overdraget til de nye ejere. Efter kvartalets afslutning den 30. juni 2019 har TORM fået leveret yderligere en MR-nybygning, solgt yderligere to skibe, MR-skibet TORM San Jacinto (bygget i 2002) og Handysize-skibet TORM Saone (bygget i 2004), for et samlet beløb på USD 16 mio. TORM vil indfri gæld på USD 9 mio. i forbindelse med salget af skibene og forventer at levere skibene til de nye ejere i løbet af tredje kvartal 2019.
    
 • Pr. 30. juni 2019 var 11% af de udestående indtjeningsdage i 2019 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 15.197. Pr. 12. august 2019 var 60% af de samlede indtjeningsdage i tredje kvartal 2019 afdækket til USD/dag 13.636. 31% af de samlede indtjeningsdage i andet halvår 2019 var afdækket til USD/dag 13.738.      
 • Implementeringsfristen for IMO 2020-svovlreguleringen nærmer sig, og shippingbranchen skal overholde de nye regler enten ved at reducere svovludledningen med scrubbere eller ved at anvende IMO 2020-godkendte brændstoffer. TORMs joint venture ME Production China, som er et joint venture med ME Production, en førende producent af scrubbere, og Guangzhou Shipyard International (GSI), som indgår i China State Shipbuilding Corporation-koncernen, har sikret os den fornødne fleksibilitet til at træffe rettidige beslutninger om installering af scrubbere, efterhånden som vi udviklede vores compliancestrategi. Tæt på halvdelen af flåden er ved at få installeret scrubbere, og den anden halvdel anvender IMO 2020-godkendte brændstoffer, så TORM har med andre ord en afbalanceret tilgang til de nye regler. Vi har udarbejdet skræddersyede planer for de skibe, der vil anvende godkendte brændstoffer fra 1. januar 2020. Pr. 15. august 2019 har TORM gennemført seks scrubberinstallationer, og pr. 1. januar 2020 forventes 28 ud af 34 planlagte installationer at være afsluttet. De sidste seks består af tre leveringer af nybygninger og tre efterinstallationer.
   
 • Hr. Kim Balle er blevet udnævnt til Chief Financial Officer (CFO) i TORM A/S. Hr. Balle har en baggrund fra den finansielle sektor, hvor han var direktør for Corporate Banking i Danske Bank. Ydermere har hr. Balle været CFO i DLG, og i dag er han CFO i det private ejede CASA A/S. Hr. Balle tiltræder stillingen som CFO i TORM den 1. december 2019. Herudover har TORM udnævnt fru Annette Malm Justad som bestyrelsesobservatør. Fru Justad har betydelig ledelseserfaring og har tidligere været administrerende direktør for Eitzen Maritime Services. Fru Justad varetager på nuværende tidspunkt flere ledelseshverv, herunder som formand for bestyrelsen hos American Shipping Company ASA og bestyrelsesmedlem hos Awilco LNG. Som bestyrelsesobservatør vil fru Justad deltage i de kommende bestyrelsesmøder fra og med august 2019.
   
 • Pr. 30. juni 2019 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 366,9 mio., bestående af USD 106,4 mio. i likvide beholdninger, USD 214,6 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter og USD 45,9 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter med forbehold for dokumentation. Beløbene tager ikke højde for den forventede indvirkning på USD 99,0 mio. fra de seks sale-and-leasebacktransaktioner, der vil blive gennemført i tredje kvartal 2019. Pr. 30. juni 2019 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 622,7 mio., og TORMs nettobelåningsgrad var 51%.
   
 • Baseret på mæglervurderinger pr. 30. juni 2019 var TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 897 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 12.1 eller DKK 79,8. TORMs egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2019 USD 864 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 11,7 eller DKK 76,9. TORM har på visse warrantejeres anmodning annulleret 10.089 warrants i andet kvartal 2019. Herefter har TORM 4.701.864 udestående warrants.
   
 • Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger og nyligt erhvervede brugte skibe en markedsværdi på USD 1.735,6 mio. pr. 30. juni 2019. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 31. marts 2019 var markedsværdien steget med USD 75 mio. (ca. 5%), justeret for solgte og købte skibe. Den bogførte værdi af TORMs flåde var USD 1.471,6 mio. pr. 30. juni 2019, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 271,4 mio. De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere vedrørende disse skibe. TORM har også udestående investeringer på i alt USD 32,5 mio. vedrørende installering af scrubbere. TORMs ordrebog omfattede 11 skibe pr. 30. juni 2019: syv nybygninger – to LR1-skibe og fem MR-skibe – samt fire brugte MR-skibe. Nybygningerne forventes at blive leveret i 2019 og første kvartal 2020.


TELEFONKONFERENCE

TORM afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere i dag kl. 15.00 dansk tid svarende til kl. 9.00 EST. Interesserede kan lytte med ved at ringe på tlf. +45 3272 8042 (eller +1 631 510 7495 fra USA) mindst 10 minutter før telefonkonferencens start for at sikre forbindelse og oplyse følgende kode: 5147297. Præsentationen kan downloades fra https://investors.torm.com/.

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249London EC3V 9DU, Storbritannien
 Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftede filer