Bestyrelsen for Wirtek a/s har i dag behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2019 for Wirtek koncernen. 

Omsætningen for første halvår 2019 blev 10.777 t.kr. hvilket er 12 % bedre end samme periode 2018. Resultat før skat for halvåret viser et overskud på 636 t.kr., 383 t.kr. mindre end for samme periode 2018.

Koncernen har i første halvår investeret i at skabe et godt fundament for den fortsatte vækst gennem bl.a. ansættelse af en Senior Sales Executive i Danmark samt øget kapacitet i selskabets udviklings- og testcentre i Rumænien. 

Koncernen forventer, som omtalt i First North meddelelse nr. 110, betydelige løft i omsætning og indtjening som følge af indgåelse af den omtalte rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S. Disse økonomiske resultater forventes at udmønte sig i løbet af den næste periode og ledelsen vil fortsat følge den økonomiske udvikling i rammeaftalen nøje. 

Wirtek har i regnskabsperioden indgået flere andre mindre kundeaftaler med nye kunder og udvidet flere af de eksisterende kundeaftaler som en del af det almindelige og løbende salgsarbejde.     

Ledelsen er tilfreds med udviklingen i første halvår og har også positive forventninger til omsætning og resultat før skat for andet halvår af 2019. Ledelsen fastholder forventningerne for 2019 med en omsætning på mellem 22 mio. kr. og 25 mio. kr. og et resultat før skat på mellem 1,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr.  

Ledelsen fastholder den valgte økonomiske kurs i koncernen med fokus på en solid profitabel økonomisk vækst, en fortsat god soliditetsgrad og en fortsat stigende likviditetsskabelse. Dette skal sikre virksomhedens råderum til fortsat vækst men også fortsatte forventelige udbytter til investorerne.

Resume af de opnåede økonomiske resultater

Halvårsregnskabet viser følgende væsentlige økonomiske resultater:

 • Wirtek realiserede i første halvår 2019 en omsætning på 10.777 t.kr., en vækst på 12 % i forhold til en omsætning på 9.583 t.kr. for første halvår af 2018.
 • Periodens resultat før skat blev et overskud på 636 t.kr., en tilbagegang på 383 t.kr. i forhold til første halvår 2018. Investeringer i den fremtidige vækst har medført øgede omkostninger i halvåret, men dette er helt planmæssigt og på linje med ledelsens forventninger.  
 • Den likvide beholdning er faldet fra 1.308 t.kr. ultimo juni 2018 til 1.084 t.kr. ultimo juni 2019. Dette fald er dog ikke en tendens men nærmere en tilfældighed, idet den likvide beholdning de øvrige måneder i halvåret har ligget over 2 mio. kr. 
 • Soliditeten (egenkapitalandelen) for Wirtek koncernen er uændret 44 % i juni 2019 i forhold til ultimo 2018.
 • EPS (indtjening pr. aktie) for perioden er på 0,08 kr. i forhold til 0,09 kr. for samme periode 2018.

Væsentlige aktiviteter og hændelser i første halvdel af regnskabsåret 2019

Wirtek’s halvårsmeddelelse dækker perioden fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019. 

Væsentlige aktiviteter og hændelser for halvåret:

 • Wirtek har i konsortiesamarbejde med selskabet Systemate Aarhus A/S indgået en rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S. Rammeaftalen løber op til 4 år og Wirtek forventer, at rammeaftalen vil medføre levering af konsulentydelser for et 2-cifret millionbeløb og give et betydeligt løft i såvel omsætning som resultat for koncernen de kommende år. 
 • Wirtek har ansat en Senior Sales Executive med stor erfaring inden for IT sektoren. Dette tiltag skal understøtte en fortsat 2-cifret omsætningsvækst de kommende år. 
 • Det rumænske datterselskab har i andet kvartal udskiftet en af de eksisterende kontorfaciliteter i Cluj-Napoca med nye, større lokaler for at sikre plads til at understøtte væksten. Grundet flere nye kundeaftaler skal der tilføres en del nye medarbejdere inden årets udgang.
 • Som et led i fastholdelse af dygtige medarbejdere og tiltrækning af nye talenter, der skal sikre den fremtidige vækst i selskabet, har ledelsen implementeret anden fase af det warrantsprogram, der blev etableret i løbet af foråret 2018. 

Forventninger til regnskabsåret 2019

Ledelsen fastholder forventningerne til 2019:

 • Omsætningen for 2019 forventes at ligge mellem 22,0 mio. kr. og 25,0 mio. kr., en vækst på 8% til 23% i forhold til 2018.
 • Resultat før skat for 2019 forventes at ligge i intervallet 1,2 mio. kr. til 1,6 mio. kr., en vækst på -11 % til 18 % i forhold til 2018.
 • Likviditetsberedskabet i Wirtek koncernen forventes at blive yderligere styrket gennem driften i løbet af 2019.

Bemærkninger til den økonomiske rapportering for første halvår 2019

Wirtek koncernen består i Danmark af Wirtek a/s og det 100% ejede datterselskab Software Pro ApS samt det ligeledes 100 % ejede rumænske datter­selskab Wirtek Srl.

Siden afslutning af halvåret, den 30. juni 2019, har Wirtek ikke foretaget væsentlige dispositioner, som forrykker selskabets økonomiske stilling.

Halvårsregnskabet for Wirtek koncernen er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. 

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 30. juni 2019

 Koncern
TDKK1. halvår 20191. halvår 2018
Nettoomsætning10.7779.583
Andre eksterne omkostninger-1.588-1.501
     
Bruttofortjeneste9.1898.082
Personaleomkostninger-8.482-6.977
     
EBITDA7071.105
Af- og nedskrivninger-34-71
     
Resultat af primær drift6731.033
Finansielle omkostninger3714
     
Resultat før skat 6361.019
Skat89398
   
Resultat efter skat547621

 

Balance 30. juni 2019

 Koncern
TDKK30.6.2019 31.12.2018
AKTIVER  
Anlægsaktiver  
Immaterielle anlægsaktiver  
Goodwill452452
Software13
     
 453455
     
Materielle anlægsaktiver  
Inventar og it-udstyr336163
     
 336163
     
Finansielle anlægsaktiver  
Deposita15893
     
 15893
     
Anlægsaktiver i alt947711
     
Omsætningsaktiver  
Tilgodehavender  
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.2202.981
Andre tilgodehavender551581
Udskudt skat500500
     
 4.2714.062
     
Likvide beholdninger1.0842.067
     
Omsætningsaktiver i alt5.3556.129
     
AKTIVER I ALT6.3026.840
     


Balance 30. juni 2019

   
 Koncern 
TDKK
PASSIVER
30.6.2019 31.12.2018
Egenkapital  
Selskabskapital1.0351.035
Reserve for valutakursregulering-1.137-1.134
Overført resultat2.8673.078
     
Egenkapital i alt2.7652.979
     
   
   
Gældsforpligtelser  
Langfristede gældsforpligtelser  
Gæld til associerede virksomheder00
Øvrig langfristet gæld00
     
 00
     
   
   
Kortfristede gældsforpligtelser  
Leverandører af varer og tjenesteydelser9121.185
Anden gæld2.6252.676
     
 3.5373.861
     
Gældsforpligtelser i alt3.5373.861
     
PASSIVER I ALT6.3026.840
     

               

Egenkapitalforklaring 1. halvår 2019

 Koncern
TDKK30.06.201930.06.2018

 
Egenkapital 1. januar 2.9792.421
Udbyttebetaling-759-621
Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder-278
Salg af egne aktier0152
Periodens resultat547621
     
Egenkapital 30. juni2.7652.651
     

Nøgletal

DKK1. halvår
2019
1. halvår
2018

 
EPS 0,080,09

Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar – 30. juni 2019

 Koncern
TDKK1. halvår
2019
1. halvår 
2018
Resultat før skat6361.019
Valutakursregulering ført på egenkapitalen-277
Af- og nedskrivninger, tilbageført3471
     
Pengestrøm fra drift før ændring i arbejdskapital6681.168
Ændring i tilgodehavender-239-1.838
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser-2931.995
     
Pengestrøm fra primær drift1361.325
Betalt selskabsskat-89-398
     
Pengestrøm fra driften47927
     
Salg egne aktier0152
Investeringer i anlægsaktiver-271-392
     
Pengestrøm til investering-271-240
     
Udbetalt udbytte-759-621
     
Pengestrøm fra finansiering-759-621
     
Pengestrøm fra drift, investering og finansiering-98366
Likvide beholdninger, primo2.0671.242
     
Likvide beholdninger, ultimo1.0841.308
     

Selskabskapital

Selskabskapitalen omfatter pr. 16. august 2019 i alt 6.902.412 stk. aktier på hver nominelt 0,15 kr.

Direktionens og bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Wirtek a/s pr. 16. august 2019 
Michael Aaen, Adm. Direktør, 2.759.127 aktier
Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand, 989.748 aktier
Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem, 412.739 aktier

Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 16. august 2019
Per Vestergaard, CDI Global ApS, har 1.650 aktier i Wirtek a/s

Revisor
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Visionsvej 51, 9200 Aalborg

Finanskalender
Helårsmeddelelse 2019: 6. marts 2020
Halvårsmeddelelse 2020: 14. august 2020

Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og kvalitetssikring. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder. 

Yderligere information:

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2125 9001

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf.: +45 2176 4317