20. august 2019
Selskabsmeddelelse nr. 52/2019

Alm. Brand – Delårsrapport for første halvår 2019     

Resultatet for første halvår blev et overskud før skat på 370 mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet. Det forventede helårsresultat opjusteres derfor med 50 mio.kr. til niveauet 625-725 mio.kr.

 • Alm. Brand leverer atter et bedre resultat end forventet, og vi opjusterer derfor vores forventninger til mellem 625 og 725 mio.kr. Det er jeg meget tilfreds med, siger adm. direktør for Alm. Brand A/S Søren Boe Mortensen og uddyber:

 • Opjusteringen skyldes et bedre end forventet resultat i forsikring. Både pension og bank leverede resultater i tråd med forventningerne.
   
 • Vi ser en markant stigende aktivitet i særligt banken, hvor antallet af helkunder og nyudlån stiger. Kundernes stigende opsparingslyst og omlægning fra bank- til realkreditlån betyder dog, at udlånet ikke stiger tilsvarende. Til gengæld oplever Finansielle Markeder et højt aktivitetsniveau med nye kunder og stor investeringslyst, forklarer Søren Boe Mortensen og fortsætter:

 • Det er meget positivt, at en stor del af bankens nye kunder kommer via henvisninger fra koncernens øvrige forretningsområder. Det viser, at vores ambitiøse strategi, hvor vi ønsker at hjælpe kunderne med alle deres finansielle behov, begynder at vise resultater, understreger han.

Resultater for andet kvartal 2019

 • Forsikring leverede i andet kvartal 2019 et tilfredsstillende resultat på 122 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet.

Combined Ratio blev på 89,9 og var positivt påvirket af afløbsgevinster og lave udgifter til både små- og storskader. Disse blev i nogen grad modsvaret af øgede erstatningsudgifter til bygninger og af den markant faldende diskonteringsrente.

Præmierne steg med 1,6 % i forhold til samme periode 2018. Erhvervssegmentet havde en vækst på 2,6 %, mens væksten i privatsegmentet blev på 0,6 %, hvilket er lavere end forventet. Kundefastholdelsen er fortsat på et højt niveau i begge segmenter.

Investeringsresultatet blev et tab på 13 mio.kr. Det negative resultat skyldes, at afdækningen af de forsikringsmæssige hensættelser samlet set har givet et negativt afkast som følge af det faldende VA-tillæg i andet kvartal 2019.

 • Pensionsaktiviteterne gav et tilfredsstillende overskud på 21 mio.kr. før skat, hvilket er som forventet.

  Pensionsindbetalingerne blev på 392 mio.kr. og er tilfredsstillende. Ses på den samlede bestandspræmie steg denne med 6,5 % i forhold til samme periode i 2018.
   

Bonusgraden udgjorde 13,7 ultimo i andet kvartal 2019, hvilket er tilfredsstillende set i sammenhæng med den markant faldende rente, der har givet et ekstraordinært fald i VA-tillægget. Bonusgraden er fortsat på et tilfredsstillende niveau og giver Alm. Brand Pension mulighed for fortsat at kunne tilbyde kunderne konkurrencedygtige depotrenter.

 • Bankens aktiviteter gav et overskud på 15 mio.kr. Resultatet er positivt påvirket af høj aktivitet og nye kunder i Finansielle Markeder, overskud fra leasingaktiviteter, tilbageførte nedskrivninger og en ekstraordinær kursgevinst. Derimod påvirkede meget lave renter, hård konkurrence og stigende omkostninger til at imødekomme øgede lovkrav resultatet negativt. Resultatet er som forventet, men sammensætningen er ikke tilfredsstillende.


Banken har i andet kvartal oplevet generel stigende aktivitet. Således er antallet af Pluskunder steget med 7 % i årets første seks måneder og med 3 % i andet kvartal alene, ligesom kundetilgangen og aktiviteten i Finansielle Markeder har været meget tilfredsstillende.

Med den fortsat stigende kundetilgang er også nyudlånet steget. I modsat retning trækker dog en generelt øget opsparingslyst, hurtigere afdrag på gæld og en kraftig stigning i omlægning af banklån til realkreditlån.

Porteføljen af formidlede Totalkreditlån steg med 0,5 mia.kr. i andet kvartal 2019, hvilket er en følge af både omlægninger og nye udlån.

Forventninger

 • Forventningerne til årets resultat opjusteres samlet med 50 mio.kr. til et overskud før skat i niveauet 625-725 mio.kr.
 • Forventningerne til Forsikring opjusteres med 50 mio.kr. til et overskud i niveauet 600 mio.kr., mens forventningerne til Pension og Bank fastholdes. Opjusteringen er primært en følge af realiserede afløbsgevinster. I årets forventninger er der ikke indregnet afløbsgevinster eller -tab for resten af 2019.

Webcast og telekonference
Alm. Brand afholder webcast og telekonference tirsdag den 20. august 2019 kl. 10.00.

https://almbrand.eventcdn.net/201908H1

Finansanalytikere kan deltage på telefon: danske analytikere: +45 3544 5583, US-analytikere: +1 855 269 2604 og andre internationale analytikere: +44 (0) 203 194 0544.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Søren Boe Mortensen på tlf.nr. 35 47 79 07 eller kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf.nr. 35 47 76 61.

Vedhæftede filer