21. august, 2019

NORDIC SHIPHOLDING A/S
Selskabsmeddelelse: 10/2019


Offentliggjort via NASDAQ OMX den 21. august, 2019
Halvårsrapport – 1. halvår 2019

Resumé
Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er angivet i parentes.

2019 startede positivt for koncernen, idet den gennemsnitlige TCE indtjening for de seks skibe var ca. 23% højere end den gennemsnitlige TCE indtjening i 4. kvartal 2018. I maj 2019 indtraf imidlertid et fald i raterne og den gennemsnitlige TCE indtjening for de seks skibe i 1. halvår 2019 endte 19% højere end den gennemsnitlige TCE indtjening i 1. halvår 2018.

For halvåret, der endte den 30. juni 2019, realiserede koncernen et tab efter skat på USD 1,3 millioner (sammenlignet med et tab efter skat på USD 11,8 millioner i den samme periode sidste år, hvilket inkluderede USD 8,2 millioner i nedskrivninger på koncernens skibe).

TCE Indtjeningen steg 19,0% til USD 12,2 millioner (USD 10,2 millioner) i første halvår 2019.

Skibenes driftsudgifter i 1. halvår 2019 faldt marginalt til USD 7,1 millioner (USD 7,2 millioner).

EBITDA steg markant til USD 4,3 millioner (USD 1,9 millioner) grundet den stigende TCE indtjening i 1. halvår 2019. Eksterne omkostninger blev reduceret med USD 0,4 millioner til USD 0,6 millioner (USD 1,0 million), primært grundet reduktion i management fees der betales til koncernens forretningsfører og andre selskabsrelaterede udgifter.

Koncernen nedskrev USD 0,3 millioner på ”assets-held-for-sale” i relation til salget af Nordic Ruth som blev afsluttet i juli 2019. Herudover foretoges der ikke yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger på skibene i 1. halvår 2019.

I perioden 31. december 2018 til 30. juni 2019, faldt egenkapitalen fra USD 11,8 millioner til USD 10,6 millioner, som resultat af det akkumulerede resultat i perioden. Som følge heraf faldt solvensgraden fra 11.4% til 10.4%.

Som et led i den restrukturering, der blev aftalt med koncernens långivere i 4. kvartal 2018, blev de finansielle lånebetingelser så som (i) Minimum Value (skibenes markedsværdi i procent af det udestående lån) og (ii) krav til minimum egenkapital fjernet, medens minimumslikviditetskravet blev reduceret. Disse modificerede lånebetingelser er gældende til 30. september 2020. Herudover er de kvartalsvise afdrag på koncernens lån udskudt fra december 2018 til september 2020.

I henhold til låneaftalen skal likvide beholdninger, der overstiger USD 6,0 millioner på kvartalsbasis efter betaling af renter og afdrag (eksklusive beløb holdt på særlige dokningskonti), anvendes til afdrag på lånefaciliteten (’cash sweep - mekanisme’). Denne “cash sweep - mekanisme” blev ikke aktiveret i 1. halvår 2019 og 1. halvår 2018.

For 1. halvår 2019 udgjorde pengestrømme fra driften USD 0,2 millioner (pengestrømme til driften USD 0,2 millioner) hovedsageligt genereret af indtjeningen i de tre pools. I 1. halvår 2019 foretog koncernen ikke dokninger (koncernen betalte USD 0,5 millioner for dokningen af Nordic Ruth i første halvår 2018. Koncernen foretog ingen afdrag på koncernens lån i 1. halvår 2019 (USD 0 (nul) millioner i første halvår 2018, idet koncernen anvendte tidligere ”forudbetalte” afdrag under ”cash-sweep mekanismen” til at afregne de ordinære afdrag på de langfristede lån).

Den 30. juni 2019 udgjorde likvide beholdninger (inklusive beløb holdt på særlige dokningskonti), USD 8,8 millioner (USD 3,6 millioner).

Som meddelt i juli 2019, blev Nordic Ruth overdraget fra Nordic Ruth Pte. Ltd, et 100% ejet datterselskab af Nordic Shipholding A/S, til skibets nye ejere. Netto overskuddet fra salget blev anvendt til at reducere selskabets langfristede lån.

Forventningerne til 2019 er uforandrede i forhold til forventningerne som udmeldt i Årsrapporten for 2018.

TCE indtjeningen fulgte i 1. halvår 2019 stort set budgetterne, som leveret af de respektive pool managers. Sammenholdt med budgettet for de resterede seks måneder fastholdes det tidligere udmeldte niveau for TCE indtjeningen på USD 23 millioner til USD 26 millioner for 2019. Den forventede TCE indtjening er baseret på opdaterede budgetter fra vore kommercielle managers for de fem produkttankere.

Efter driftsudgifter som budgetteret af de tekniske managers fastholdes forventningerne til et EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivninger og afdrag) i størrelsesordenen USD 5,0 – USD 8,0 millioner, med et budgetteret stabilt positivt cash-flow. Resultatet før skat – som indikeret i Årsrapporten for 2018 - forventes at blive et tab på USD -6,0 – USD -3,0 millioner. Forventningerne til 2019 tager ikke højde for eventuel yderligere nedskrivning eller tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger af den regnskabsmæssige værdi af skibene.

Bestyrelsen forfølger fortsat relevante investerings- og konsolideringsmuligheder med henblik på en styrkelse af selskabets aktiviteter.

For yderligere information venligst kontakt:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000

Vedhæftet fil