København, Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 10-2019
København, 21. aug 2019

Halvårsregnskab H1, 2019

Media-tech virksomheden Hypefactors, der med base i kunstig intelligens leverer en ny generation af teknologi til at monitorere og styrke virksomheders og andre organisationers medieomdømme, præsenterer regnskabstal for første halvår 2019.

Tallene viser en fremgang i omsætningen på 250% sammenlignet med den tilsvarende periode i 2018. Resultatopgørelsen for 2018 udviser et resultat på DKK -6.470.649 og selskabets balance ultimo perioden udviser en egenkapital på DKK 15.152.745

Der er blevet investeret betydeligt i ambitiøs udvikling af selskabets softwareplatform, der bl.a. giver brugerne en bedre og mere data-drevet national og international medieovervågning. For at sikre en bedre balance mellem hhv. investering i fremdrift og omkostninger, er der foretaget omkostningsbesparende justeringer i forhold til personale, der vil slå igennem i andet halvår af 2019.

Selskabets produkt, tech-platformen, rummer en række innovative aktiver udviklet af højtuddannede specialister. Den intensive internationale kamp om at tiltrække de dygtigste udviklere inden for ’big data’, kunstig intelligens og machine learning bevirkede at rekrutteringen af de nødvendige kvalificerede specialister tog længere tid end forventet, hvilket forsinkede udviklingen og kommercialiseringen. Forsinkelsen til trods er det lykkedes at rekruttere det nødvendige stærke data-team, der vil bidrage til at styrke Hypefactors’ løsning og dermed selskabet som helhed.

Den forsinkede udvikling medfører at bestyrelsen vurderer at den langsigtede kommercielle ambition om at nå en omsætning på DKK 100 mio. forskydes fra det oprindelige 2021 til 2022. For året 2019 forventes en omsætningsstigning på 300% – 350% sammenholdt med regnskabsåret 2018. Hypefactors nettoomsætning for hele 2018 udgjorde DKK 737.310.

Hovedtal for 1H19 med sammenligningstal

DKK   1H2019 1H2018 
Nettoomsætning   861.050 245.581
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver   2.542.439 1.417.220
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer  -2.105.613-209.056
Andre eksterne omkostninger  -900.399-448.541
Bruttoresultat  397.477 1.005.204
Personaleomkostninger  -7.117.874-2.634.761
Resultat før afskrivninger   -6.720.397 -1.629.557
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver  -1.407.017 -897.515
Resultat før finansielle poster   -8.127.414 -2.527.072
Finansielle indtægter  7755.428
Finansielle omkostninger  -169.065--408.077
Resultat før skat   -8.295.705 -2.929.721
Skat af årets resultat    1.825.055 644.539
Periodens resultat   -6.470.649 -2.285.182

Udvalgte balanceposter 

DKK    1H2019 1H2018 
AKTIVER     
Udviklingsprojekter  11.838.876  10.242.916
Immaterielle anlægsaktiver  11.838.876 10.242.916
     
Deposita 222.850222.850
Finansielle anlægsaktiver 222.850222.850
ANLÆGSAKTIVER  12.061.726 10.465.766
      
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   418.456  194.146
Andre tilgodehavender   3.406.523 1.656.975
Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder  00
Periodeafgrænsningsposter 139.85663.666
Tilgodehavender  3.964.8351.914.787
Likvide beholdninger  2.200.4591.014.106
OMSÆTNINGSAKTIVER  6.165.2952.928.893
AKTIVER I ALT  18.227.02113.394.659


DKK   1H2019 1H2018 
PASSIVER      
Selskabskapital  866.884  614.612
Reserve for udviklingsomkostninger   10.655.062  7.495.382
Overført resultat  3.630.798  1.158.873
EGENKAPITAL  15.152.745 9.268.867
Hensættelse til udskudt skat  0  0
Hensatte forpligtelser   0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser   666.828  723.625
Gæld til tilknyttede virksomheder   765.021  873.958
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse    0  200.000
Anden gæld   659.193  862.267
Periodeafgrænsningsposter 983.234498.226
Kortfristede forpligtelser  3.074.276 3.158.076
GÆLDSFORPLIGTELSER  3.074.276 4.125.792
PASSIVER I ALT   18.227.021 13.394.659

Rapporten er godkendt af bestyrelsen, og har ikke været underlagt revision eller review.


Begivenheder

Der var markant tilgang af brugere. Mere end 12.000 virksomheder og andre organisationer anvender således nu én eller flere dele af Hypefactors’ platform; flertallet på en ’freemium’ løsning. Stadigt flere kom endvidere til som kunder på den fulde platform; det gælder flere store virksomheder og organisationer fra lande som Sverige, Norge, Spanien, Portugal og Storbritannien – foruden Danmark.

Hypefactors er innovativ media-tech, udviklet med kunstig intelligens, der gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene mere automatiserede og nemmere for brugerne. Platformen blev i første halvår udbygget, forbedret, og forfinet yderligere, således at en række unikke tech-aktiver nu er indeholdt.

International medieovervågning er en integreret del af Hypefactors’ platform. Stadigt større mængder af mediedata blev gjort nemt tilgængelige for brugerne. Dette med egenudviklet crawlerteknologi og partnerskabsaftaler, således at alt fra print- og onlinemedier til Facebook, Instagram, Twitter og Reddit samt Trustpilot, andre anmeldelsessider og diverse fora, medieovervåges. Brugernes overvågningsmuligheder og muligheder for at præcisere søgningerne blev udbygget yderligere.

Estimering af læsertallene på de enkelte medie-websites er en central del af den effektanalyse, som kommunikationsspecialister har behov for. Hypefactors har øget præcisionen ved at anvende en kombination af hhv. data fra den førende autoritet på området og egenudviklet kunstig intelligens; dette for bedst muligt at kunne estimere læsertallene.

Desuden er der sket markante nyudviklinger inden for betydende områder som AI-baseret omdømme-analyse, tonalitets-analyse, emneklassificering, landegenkendelse og sproggenkendelse, samt inden for Deep AI: Side-segmentering og OCR.

Teamet blev styrket med ansættelser der styrker selskabets mulighed for at realisere målsætningerne. Der blev ansat en Chief Operating Officer (COO) David Pansbo, der kom til Hypefactors fra en stilling som CEO hos Private Equity Insights. Han har brancheerfaring fra tidligere positioner hos media intelligence-virksomheden Meltwater og den danske medieovervågningsvirksomhed Infomedia. Han har også tidligere været salgsdirektør i Serious Games Interactive og Graduateland.

Inden for ’big data’ og kunstig intelligens lykkedes det at rekruttere et ekstremt stærkt team. Som allerede bemærket har denne rekruttering taget længere tid end forventet, hvilket har forsinket udviklingen og implementeringen, men med det team, der nu er på plads, er der sket markante og værdifulde fremskridt.


Udsigter

Selskabet oplever en stor interesse i markedet for at tilgå en medieovervågningsløsning, der er bedre, billigere eller begge dele sammenlignet med traditionelle løsninger inden for området.

Den forsinkede udvikling af elementer i platformen og de heraf afledte effekter, medfører som allerede nævnt at bestyrelsen vurderer at den langsigtede kommercielle ambition om at nå en omsætning på DKK 100 mio. forskydes fra det oprindelige 2021til 2022. Med udgangspunkt i ovennævnte forsinkelse, arbejder bestyrelsen på at styrke selskabets kapitalgrundlag.

Det er fortsat ambitionen, at selskabet opnår likviditetsmæssig break-even i resultat før skat på månedsbasis i sidste del af 2019, alternativt senest i Q1/2020. 


----


Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Denmark.

Yderligere oplysninger:

Casper Janns, direktør: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Pierre André Montjovet, bestyrelsesformand: Tlf: +41 (0)78 922 33 0, e-mail: pamontjovet@bpdg.ch

Hypefactors A/S
Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk