Selskabsmeddelelse
21. august 2019


Nedenfor følger delårsrapport for NeuroSearch for 1. halvår 2019. Rapporten i sin helhed fremgår af vedlagte PDF-fil.


NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode 2018).

Det regnskabsmæssige resultat blev et underskud på 6,3 mio.kr. (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode 2018).

Den væsentligste årsag til det forøgede underskud er omkostninger forbundet med forberedelsen af den planlagte fusion med Nordic Transport Group Holding A/S (NTG). NTG har i en hensigtserklæring vedrørende transaktionen påtaget sig en bindende forpligtelse til at dække 50% af NeuroSearchs omkostninger til eksterne rådgivere, såfremt NTG transaktionen ikke er gennemført den 31. december 2019 (jf. selskabsmeddelelse af 17. juni 2019).

Selskabets likvide midler udgjorde 64,8 mio.kr. pr. 30. juni 2019 (70,4 mio.kr. pr. 30. juni 2018).

Opdatering på selskabet
På den ordinære generalforsamling i selskabet den 29. april 2019 blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en aktiesammenlægning af alle selskabets aktier gennem et omvendt aktiesplit i konsolideringsforholdet 20:1. Dette omvendte aktiesplit reducerede antallet af udstedte aktier i selskabet, således at 20 aktier a nominelt 0,05 kr. blev sammenlagt til en aktie à nominelt 1 kr. (i forholdet 20:1). Det omvendte aktiesplit blev gennemført i juni 2019.

Finansielle forventninger til 2019
NeuroSearch ændrer sine resultatforventninger for 2019 baseret på de realiserede og forventede omkostninger i anledning af transaktionen mellem NeuroSearch og NTG Holding, fra et underskud af primær drift på ca. 9-13 mio.kr. til et underskud af primær drift på 10-15 mio.kr. Resultatforventningen for 2019 er inklusive de forventede omkostninger i forbindelse med transaktionen og afhængigt af om transaktionen med NTG Holding gennemføres eller ej inden 31. december 2019.

Begivenheder efter balancedagen
Den 9. juli 2019 meddelte NeuroSearch en status på transaktionen med NTG. Den 5. april 2019 udsendte NeuroSearch en meddelelse hvoraf det fremgik, at NeuroSearch og NTG havde indgået en ikke-bindende hensigtserklæring om en sammenlægning af NeuroSearch og NTG, ved at aktierne i NTG (og aktier i visse af dets datterselskaber) indskydes i NeuroSearch mod udstedelse af nye aktier i NeuroSearch til aktionærerne i NTG, samt et udbud af aktier til nye investorer (meddelelse nr. 13-19).

Den 9. juli 2019 meddelte NTG, at NTG har erhvervet yderligere 14.587 aktier á nominelt DKK 20 i NeuroSearch. NTG Holding ejer herefter 308.924 aktier á nominelt DKK 20 i NeuroSearch svarende til 25,27 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i NeuroSearch (meddelelse nr. 14-19).

Den 23. juli 2019 meddelte NTG, at NTG har erhvervet yderligere 13.266 aktier á nominelt DKK 20 i NeuroSearch. NTG Holding ejer herefter 407.885 aktier á nominelt DKK 20 i NeuroSearch svarende til 33,37 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i NeuroSearch (meddelelse nr. 16-19).

Den 23. juli 2019 meddelte NTG, at NTG fremsætter et kontant pligtmæssigt offentligt overtagelsestilbud til de øvrige aktionærer i NeuroSearch om at købe alle udestående aktier i NeuroSearch eksklusive selskabets beholdning af egne aktier i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1171 af 31. oktober 2017 om overtagelsestilbud, til en pris på DKK 89 per aktie á nominelt DKK 20. (meddelelse nr. 17-19).

Den 7. august 2019 offentliggjorde NTG tilbudsdokument om overtagelsestilbud. Bestyrelsen i NeuroSearch har til hensigt senest den 22. august 2019, at udsende en samlet redegørelse for Tilbuddet (meddelelse nr. 18-19).

Øvrige oplysninger
Som oplyst i selskabsmeddelelser af 5. april 2019 og 9. juli 2019 har NeuroSearch og Nordic Transport Group A/S ("NTG") indgået en ikke-bindende hensigtserklæring om (i) en sammenlægning af NeuroSearch og NTG ved at aktierne i NTG (og aktier i visse af dets datterselskaber) indskydes i NeuroSearch mod udstedelse af nye aktier i NeuroSearch til aktionærerne i NTG, samt (ii) et udbud af aktier til nye investorer ("Transaktionen"). Det er hensigten, at Transaktionen gennemføres i 4. kvartal 2019. NTG er nærtstående selskab til NTG Holding.

Det bemærkes, at Transaktionen i henhold til udstederreglerne vil udgøre et "identitetsskifte", jf. udstederreglernes pkt. 2.9. Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq") har oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil foretage en vurdering af om NeuroSearch efter gennemførelse af Transaktionen kan opretholde sin børsnotering efter ændringen af identitet. Nasdaq har desuden oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil indlede en proces, hvor børsen vil tage stilling til, om NeuroSearch's aktier fortsat kan være optaget til handel, medmindre NeuroSearch i det væsentligste følger modellen med sammenlægning med NTG i overensstemmelse med ovennævnte tidsplan
Mikkel Primdal Kæregaard                                               Allan Andersen
Bestyrelsesformand                                                         Adm. direktør


Kontaktperson
Allan Andersen, adm. direktør, telefon: 4016 3864Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S.

Vedhæftet fil