Selskabsmeddelelse
21. august 2019


MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende det af Nordic Transport Group Holding A/S' fremsatte overtagelsestilbud

Med henvisning til NeuroSearch A/S' ("NeuroSearch") meddelelse af 7. august 2019 (nr. 18 - 19) om offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende det pligtmæssige offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch fremsat af  Nordic Transport Group Holding A/S ("Tilbuddet"), offentliggør NeuroSearch i dag bestyrelsens redegørelse i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud.

Bestyrelsen opfordrer aktionærerne til at læse redegørelsen i sin helhed, før de vælger at acceptere eller undlader at acceptere Tilbuddet.

Bestyrelsens redegørelse er vedlagt denne meddelelse.

Øvrige oplysninger
Som oplyst i selskabsmeddelelser af 5. april 2019 og 9. juli 2019 har NeuroSearch og Nordic Transport Group A/S ("NTG") indgået en ikke-bindende hensigtserklæring om (i) en sammenlægning af NeuroSearch og NTG ved at aktierne i NTG (og aktier i visse af dets datterselskaber) indskydes i NeuroSearch mod udstedelse af nye aktier i NeuroSearch til aktionærerne i NTG, samt (ii) et udbud af aktier til nye investorer ("Transaktionen"). Det er hensigten, at Transaktionen gennemføres i 4. kvartal 2019. NTG er nærtstående selskab til NTG Holding.

Det bemærkes, at Transaktionen i henhold til udstederreglerne vil udgøre et "identitetsskifte", jf. udstederreglernes pkt. 2.9. Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq") har oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil foretage en vurdering af om NeuroSearch efter gennemførelse af Transaktionen kan opretholde sin børsnotering efter ændringen af identitet. Nasdaq har desuden oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil indlede en proces, hvor børsen vil tage stilling til, om NeuroSearchs aktier fortsat kan være optaget til handel, medmindre NeuroSearch i det væsentligste følger modellen med sammenlægning med NTG i overensstemmelse med ovennævnte tidsplan.

Mikkel Primdal Kæregaard                                      Allan Andersen                                                                                       
Bestyrelsesformand                                                Adm. direktør

Kontaktperson
Allan Andersen, Adm. direktør, mobil +45 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i NeuroSearch, hvis deltagelse i Tilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Tilbuddet er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til Tilbuddet, forventes og forudsættes af egen drift at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et af Finanstilsynet godkendt tilbudsdokument, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. NeuroSearchs aktionærer anbefales at læse tilbudsdokumentet og tilhørende dokumenter, da de vil indeholde vigtige oplysninger.


Vedhæftede filer